Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 1.1 trang 23, 24 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 23, 24 bài 1 phân thức đại số Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 1: Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng minh các đẳng thức sau…

Câu 1 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng minh các đẳng thức sau:

a. \({{{x^2}{y^3}} \over 5} = {{7{x^3}{y^4}} \over {35xy}}\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 1.1 trang 23, 24 SBT Toán 8 tập 1

b. \({{{x^2}\left( {x + 2} \right)} \over {x{{\left( {x + 2} \right)}^2}}} = {x \over {x + 2}}\)

c. \({{3 – x} \over {3 + x}} = {{{x^2} – 6x + 9} \over {9 – {x^2}}}\)

d. \({{{x^3} – 4x} \over {10 – 5x}} = {{ – {x^2} – 2x} \over 5}\)

Giải:

a. \({x^2}{y^3}.35xy = 35{x^3}{y^4};5.7{x^3}{y^4} = 35{x^3}{y^4}\)

\( \Rightarrow {x^2}{y^3}.35xy = 5.7{x^3}{y^4}\). Vậy \({{{x^2}{y^3}} \over 5} = {{7{x^3}{y^4}} \over {35xy}}\)

b. \({x^2}\left( {x + 2} \right).\left( {x + 2} \right) = {x^2}{\left( {x + 2} \right)^2};x{\left( {x + 2} \right)^2}.x = {x^2}{\left( {x + 2} \right)^2}\)

\( \Rightarrow {x^2}\left( {x + 2} \right).\left( {x + 2} \right) = x{\left( {x + 2} \right)^2}x\).

Vậy \({{{x^2}\left( {x + 2} \right)} \over {x{{\left( {x + 2} \right)}^2}}} = {x \over {x + 2}}\)

c. \(\left( {3 – x} \right)\left( {9 – {x^2}} \right) = 27 – 3{x^2} – 9x + {x^3}\)

\(\left( {3 + x} \right)\left( {{x^2} – 6x + 9} \right) = 3{x^2} – 18x + 27 + {x^3} – 6{x^2} + 9x = 27 – 3{x^2} – 9x + {x^3}\)

\( \Rightarrow \left( {3 – x} \right)\left( {9 – {x^2}} \right) = \left( {3 + x} \right)\left( {{x^2} – 6x + 9} \right)\).

Vậy \({{3 – x} \over {3 + x}} = {{{x^2} – 6x + 9} \over {9 – {x^2}}}\)

d. \(\left( {{x^3} – 4x} \right).5 = 5{x^3} – 20x;\left( {10 – 5x} \right)\left( { – {x^2} – 2x} \right) =  – 10{x^2} – 20x + 5{x^3} + 10{x^2} = 5{x^3} – 20x\)

\( \Rightarrow \left( {{x^3} – 4x} \right).5 = \left( {10 – 5x} \right)\left( { – {x^2} – 2x} \right)\)

Vậy \({{{x^3} – 4x} \over {10 – 5x}} = {{ – {x^2} – 2x} \over 5}\)


Câu 2 trang 24 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau:

a. \({A \over {2x – 1}} = {{6{x^2} + 3x} \over {4{x^2} – 1}}\)

b. \({{4{x^2} – 3x – 7} \over A} = {{4x – 7} \over {2x + 3}}\)

c. \({{4{x^2} – 7x + 3} \over {{x^2} – 1}} = {A \over {{x^2} + 2x + 1}}\)

d. \({{{x^2} – 2x} \over {2{x^2} – 3x – 2}} = {{{x^2} + 2x} \over A}\)

Giải:

a. \({A \over {2x – 1}} = {{6{x^2} + 3x} \over {4{x^2} – 1}}\)

\( \Rightarrow A\left( {4{x^2} – 1} \right) = \left( {2x – 1} \right).\left( {6{x^2} + 3x} \right)\)

\( \Rightarrow A\left( {2x – 1} \right)\left( {2x + 1} \right) = \left( {2x – 1} \right).3x\left( {2x + 1} \right)\)

\( \Rightarrow A = 3x\)

Ta có: \({{3x} \over {2x – 1}} = {{6{x^2} + 3x} \over {4{x^2} – 1}}\)

b. \({{4{x^2} – 3x – 7} \over A} = {{4x – 7} \over {2x + 3}}\)

 \(\eqalign{  &  \Rightarrow \left( {4{x^2} – 3x – 7} \right)\left( {2x + 3} \right) = A\left( {4x – 7} \right)  \cr  &  \Rightarrow \left( {4{x^2} + 4x – 7x – 7} \right)\left( {2x + 3} \right) = A\left( {4x – 7} \right)  \cr  &  \Rightarrow \left[ {4x\left( {x + 1} \right) – 7\left( {x + 1} \right)} \right]\left( {2x + 3} \right) = A\left( {4x – 7} \right)  \cr  &  \Rightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {4x – 7} \right)\left( {2x + 3} \right) = A\left( {4x – 7} \right)  \cr  &  \Rightarrow A = \left( {x + 1} \right)\left( {2x + 3} \right) = 2{x^2} + 3x + 2x + 3 = 2{x^2} + 5x + 3 \cr} \)

Ta có: \({{4{x^2} – 3x – 7} \over {2{x^2} + 5x + 3}} = {{4x – 7} \over {2x + 3}}\)

c. \({{4{x^2} – 7x + 3} \over {{x^2} – 1}} = {A \over {{x^2} + 2x + 1}}\)    

\(\eqalign{  &  \Rightarrow \left( {4{x^2} – 7x + 3} \right).\left( {{x^2} + 2x + 1} \right) = A.\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {{\pi  \over 2} – \theta } \right)  \cr  &  \Rightarrow \left( {4{x^2} – 4x – 3x + 3} \right).{\left( {x + 1} \right)^2} = A\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)  \cr  &  \Rightarrow \left[ {4x\left( {x – 1} \right) – 3\left( {x – 1} \right)} \right].{\left( {x + 1} \right)^2} = A\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)  \cr  &  \Rightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {4x – 3} \right){\left( {x + 1} \right)^2} = A\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)  \cr  &  \Rightarrow A = \left( {4x – 3} \right)\left( {x + 1} \right) = 4{x^2} + 4x – 3x – 3 = 4{x^2} + x – 3 \cr} \)

Ta có:    \({{4{x^2} – 7x + 3} \over {{x^2} – 1}} = {{4{x^2} + x – 3} \over {{x^2} + 2x + 1}}\)

d. \({{{x^2} – 2x} \over {2{x^2} – 3x – 2}} = {{{x^2} + 2x} \over A}\)    

\(\eqalign{  &  \Rightarrow \left( {{x^2} – 2x} \right).A = \left( {2{x^2} – 3x – 2} \right)\left( {{x^2} + 2x} \right)  \cr  &  \Rightarrow x\left( {x – 2} \right).A = \left( {2{x^2} – 4x + x – 2} \right).x\left( {x + 2} \right)  \cr  &  \Rightarrow x\left( {x – 2} \right).A = \left[ {2x\left( {x – 2} \right) + \left( {x – 2} \right)} \right].x\left( {x + 2} \right)  \cr  &  \Rightarrow x\left( {x – 2} \right).A = \left( {2x + 1} \right)\left( {x – 2} \right).x.\left( {x + 2} \right)  \cr &  \Rightarrow A = \left( {2x + 1} \right)\left( {x + 2} \right) = 2{x^2} + 4x + x + 2 = 2{x^2} + 5x + 2 \cr} \)

Ta có : \({{{x^2} – 2x} \over {2{x^2} – 3x – 2}} = {{{x^2} + 2x} \over {{x^2} + 2x + 1}}\)


Câu 3 trang 24 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Bạn Lan viết các đẳng thức sau và đố các bạn trong nhóm học tập tìm ra chỗ sai. Em hãy sửa chỗ sai cho đúng.

a. \({{5x + 3} \over {x – 2}} = {{5{x^2} + 13x + 6} \over {{x^2} – 4}}\)

b. \({{x + 1} \over {x + 3}} = {{{x^2} + 3} \over {{x^2} + 6x + 9}}\)

c. \({{{x^2} – 2} \over {{x^2} – 1}} = {{x + 2} \over {x + 1}}\)

d. \({{2{x^2} – 5x + 3} \over {{x^2} + 3x – 4}} = {{2{x^2} – x – 3} \over {{x^2} + 5x + 4}}\)


Giải:

a. \(\left( {5x + 3} \right)\left( {{x^2} – 4} \right) = 5{x^3} – 20x + 3{x^3} – 12\) 

\(\left( {x – 2} \right)\left( {5{x^2} + 13x + 6} \right) = 5{x^3} + 13{x^2} + 6x – 10{x^2} – 26x – 12 = 5{x^3} – 20x + 3{x^2} – 12\)

Đẳng thức đúng.

b. \(\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + 6x + 9} \right) = {x^3} + 6{x^2} + 9x + {x^2} + 6x + 9 = {x^3} + 7{x^2} + 15x + 9\)

\(\left( {x + 3} \right)\left( {{x^2} + 3} \right) = {x^3} + 3x + 3{x^2} + 9 \Rightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + 6x + 9} \right) \ne \left( {x + 3} \right)\left( {{x^2} + 3} \right)\)

Đẳng thức sai

\({{x + 1} \over {x + 3}} \ne {{{x^2} + 3} \over {{x^2} + 6x + 9}}\).

Sửa lại \({{x + 1} \over {x + 3}} = {{{x^2} + 4x + 3} \over {{x^2} + 6x + 9}}\)

c. \(\left( {{x^2} – 2} \right)\left( {x + 1} \right) = {x^3} + {x^2} – 2x – 2\)

\(\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {x + 2} \right) = {x^3} + 2{x^2} – x – 2\)

\(\left( {{x^2} – 2} \right)\left( {x + 1} \right) \ne \left( {{x^2} – 1} \right)\left( {x + 2} \right)\)

Đẳng thức sai

\({{{x^2} – 2} \over {{x^2} – 1}} = {{x + 2} \over {x + 1}}\).

Sửa lại \({{{x^2} + x – 2} \over {{x^2} – 1}} = {{x + 2} \over {x + 1}}\)

d. \(\left( {2{x^2} – 5x + 3} \right)\left( {{x^2} + 5x + 4} \right)\)

\( = 2{x^4} + 10{x^3} + 8{x^2} – 5{x^3} – 25{x^2} – 20x + 3{x^2} + 15x + 12\)

\(\eqalign{  &  = 2{x^4} + 5{x^3} – 14{x^2} – 5x + 12  \cr  & \left( {{x^2} + 3x – 4} \right)\left( {2{x^2} – x – 3} \right) = 2{x^4} – {x^3} – 3{x^2} + 6{x^3} – 3{x^2} – 9x – 8{x^2} + 4x + 12  \cr  &  = 2{x^4} + 5{x^3} – 14{x^2} – 5x + 12  \cr  &  \Rightarrow \left( {2{x^2} – 5x + 3} \right)\left( {{x^2} + 5x + 4} \right) = \left( {{x^2} + 3x – 4} \right)\left( {2{x^2} – x – 3} \right) \cr} \)

Đẳng thức đúng

 


Câu 1.1 trang 24 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tìm đa thức P để \({{x – 3} \over {{x^2} + x + 1}} = {P \over {{x^3} – 1}}\) .

Phương án nào sau đây là đúng ?

A. \(P = {x^2} + 3\)

B. \(P = {x^2} – 4x + 3\)

C. \(P = x + 3\)

D. \(P = {x^2} – x – 3\)

Giải:

Chọn B. \(P = {x^2} – 4x + 3\)


Câu 1.2 trang 24 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm hai đa thức P và Q thỏa mãn đẳng thức :

a. \({{\left( {x + 2} \right)P} \over {x – 2}} = {{\left( {x – 1} \right)Q} \over {{x^2} – 4}}\)

b. \({{\left( {x + 2} \right)P} \over {{x^2} – 1}} = {{\left( {x – 2} \right)Q} \over {{x^2} – 2x + 1}}\)

Giải:

a. \({{\left( {x + 2} \right)P} \over {x – 2}} = {{\left( {x – 1} \right)Q} \over {{x^2} – 4}}\)

P \( = x – 1\) ;Q \( = {\left( {x + 2} \right)^2} = {x^2} + 4x + 4\)

b. \({{\left( {x + 2} \right)P} \over {{x^2} – 1}} = {{\left( {x – 2} \right)Q} \over {{x^2} – 2x + 1}}\)

P \( = \left( {x – 2} \right)\left( {x + 1} \right) = {x^2} – x – 2\)

Q \( = \left( {x + 2} \right)\left( {x – 1} \right) = {x^2} + x – 2\)


Câu 1.3 trang 24 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho hai phân thức \({P \over Q}\) và\({R \over S}\).

Chứng minh rằng :

a. Nếu \({P \over Q} = {R \over S}\) thì \({{P + Q} \over Q} = {{R + S} \over S}\)

b. Nếu  và P ≠ Q thì R ≠ S và  

Giải:

a. \({P \over Q} = {R \over S}\) \( \Rightarrow PS = QR\) (1). Vì \({P \over Q},{R \over S}\) là phân thức

⇒ Q, S khác không. Cộng vào hai vế của đẳng thức (1) với Q S

P S + Q S = Q R + Q S ⇒ (P + Q). S = Q (R + S)

⇒\({{P + Q} \over Q} = {{R + S} \over S}\)

b. \({P \over Q} = {R \over S}\)⇒ P S = Q R (1) và P ≠ Q, R ≠ S

Trừ từng vế đẳng thức (1) với PR : P S – P R = Q R – P R

⇒ P (S – R) = R (Q – P) ⇒ \({P \over {Q – P}} = {R \over {S – R}}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button