Giải bài tập

Giải bài 29, 30, 31 trang 10 SBT Toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 10 bài 4 phương trình tích Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2. Câu 29: Giải các phương trình sau…

Câu 29 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a. \(\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + 5x – 2} \right) – \left( {{x^3} – 1} \right) = 0\)

Bạn đang xem: Giải bài 29, 30, 31 trang 10 SBT Toán 8 tập 2

b. \({x^2} + \left( {x + 2} \right)\left( {11x – 7} \right) = 4\)

c. \({x^3} + 1 = x\left( {x + 1} \right)\)

d. \({x^3} + {x^2} + x + 1 = 0\)

Giải:

a.  \(\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + 5x – 2} \right) – \left( {{x^3} – 1} \right) = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + 5x – 2} \right) – \left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left[ {\left( {{x^2} + 5x – 2} \right) – \left( {{x^2} + x + 1} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + 5x – 2 – {x^2} – x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {4x – 3} \right) = 0 \cr} \)

\(\Leftrightarrow x – 1 = 0\) hoặc \(4x – 3 = 0\)

+   \(x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

+     \(4x – 3 = 0 \Leftrightarrow x = 0,75\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 1 hoặc x = 0,75

b. \({x^2} + \left( {x + 2} \right)\left( {11x – 7} \right) = 4\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {x^2} – 4 + \left( {x + 2} \right)\left( {11x – 7} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right) + \left( {x + 2} \right)\left( {11x – 7} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left[ {\left( {x – 2} \right) + \left( {11x – 7} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x – 2 + 11x – 7} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {12x – 9} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x + 2 = 0\) hoặc \(12x – 9 = 0\)

+   \(x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  – 2\)

+   \(12x – 9 = 0 \Leftrightarrow x = 0,75\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = -2 hoặc x = 0,75

c. \({x^3} + 1 = x\left( {x + 1} \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right) = x\left( {x + 1} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right) – x\left( {x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left[ {\left( {{x^2} – x + 1} \right) – x} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1 – x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – 2x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right){\left( {x – 1} \right)^2} = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x + 1 = 0\) hoặc \({\left( {x – 1} \right)^2} = 0\)

+    \(x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1\)

+    \({\left( {x – 1} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = -1 hoặc x = 1

d. \({x^3} + {x^2} + x + 1 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {x^2}\left( {x + 1} \right) + \left( {x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {{x^2} + 1} \right)\left( {x + 1} \right) = 0 \cr} \)

 \(\Leftrightarrow {x^2} + 1 = 0\) hoặc \(x + 1 = 0\)

+   \({x^2} + 1 = 0\) : vô nghiệm (vì \({x^2} \ge 0\) nên \({x^2} + 1 > 0\) )

+    \(x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1\)            

 Vậy phương trình có nghiệm x = -1

  


Câu 30 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình bậc hai sau đây bằng cách đưa về dạng phương trình tích.

a. \({x^2} – 3x + 2 = 0\)

b. \(- {x^2} + 5x – 6 = 0\)

c. \(4{x^2} – 12x + 5 = 0\)

d. \(2{x^2} + 5x + 3 = 0\)

Giải:

a. \({x^2} – 3x + 2 = 0\) \( \Leftrightarrow {x^2} – x – 2x + 2 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow x\left( {x – 1} \right) – 2\left( {x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {x – 1} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x – 2 = 0\) hoặc \(x – 1 = 0\)

+   \(x – 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \)

+   \(x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 2 hoặc x = 1.

b. \( – {x^2} + 5x – 6 = 0\) \( \Leftrightarrow  – {x^2} + 2x + 3x – 6 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow  – x\left( {x – 2} \right) + 3\left( {x – 2} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {3 – x} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x – 2 = 0\) hoặc \(3 – x = 0\)

+     \(x – 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2\)

+     \(3 – x = 0 \Leftrightarrow x = 3\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 2 hoặc x = 3

c. \(4{x^2} – 12x + 5 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 4{x^2} – 2x – 10x + 5 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x\left( {2x – 1} \right) – 5\left( {2x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 1} \right)\left( {2x – 5} \right) = 0 \cr} \) \( \Leftrightarrow 2x – 1 = 0\) hoặc \(2x – 5 = 0\)

+   \(2x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0,5\)

+   \(2x – 5 = 0 \Leftrightarrow x = 2,5\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 0,5 hoặc x = 2,5

d. \(2{x^2} + 5x + 3 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 2{x^2} + 2x + 3x + 3 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2x\left( {x + 1} \right) + 3\left( {x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {2x + 3} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2x + 3 = 0\) hoặc \(x + 1 = 0\)

+   \(2x + 3 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1,5\)

+    \(x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = -1,5 hoặc x = -1


Câu 31 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng phương trình tích:

a. \(\left( {x – \sqrt 2 } \right) + 3\left( {{x^2} – 2} \right) = 0\)

b. \({x^2} – 5 = \left( {2x – \sqrt 5 } \right)\left( {x + \sqrt 5 } \right)\)

Giải:

a. \(\left( {x – \sqrt 2 } \right) + 3\left( {{x^2} – 2} \right) = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x – \sqrt 2 } \right) + 3\left( {x + \sqrt 2 } \right)\left( {x – \sqrt 2 } \right)  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – \sqrt 2 } \right)\left[ {1 + 3\left( {x + \sqrt 2 } \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – \sqrt 2 } \right)\left( {1 + 3x + 3\sqrt 2 } \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x – \sqrt 2  = 0\)hoặc \(1 + 3x + 3\sqrt 2  = 0\)

+   \(x – \sqrt 2  = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt 2 \)

+   \(1 + 3x + 3\sqrt 2  = 0 \Leftrightarrow x =  – {{1 + 3\sqrt 2 } \over 3}\)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x = \sqrt 2 \) hoặc \(x =  – {{1 + 3\sqrt 2 } \over 3}\)

b. \({x^2} – 5 = \left( {2x – \sqrt 5 } \right)\left( {x + \sqrt 5 } \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left( {x – \sqrt 5 } \right) = \left( {2x – \sqrt 5 } \right)\left( {x + \sqrt 5 } \right)  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left( {x – \sqrt 5 } \right) – \left( {2x – \sqrt 5 } \right)\left( {x + \sqrt 5 } \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left[ {\left( {x – \sqrt 5 } \right) – \left( {2x – \sqrt 5 } \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + \sqrt 5 } \right)\left( { – x} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x + \sqrt 5  = 0\)hoặc \( – x = 0\)

+   \(x + \sqrt 5  = 0 \Leftrightarrow x =  – \sqrt 5 \)

+   \( – x = 0 \Leftrightarrow x = 0\)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x =  – \sqrt 5 \) hoặc x = 0

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button