Giải bài tập

Giải bài 32, 33, 34 trang 10, 11 SBT Toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 10, 11 bài 4 phương trình tích Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2. Câu 32: Cho phương trình…

Câu 32 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho phương trình \(\left( {3x + 2k – 5} \right)\left( {x – 3k + 1} \right) = 0\), trong đó k là một số.

a. Tìm các giá trị của k sao cho một trong các nghiệm của phương trình là x = 1.

Bạn đang xem: Giải bài 32, 33, 34 trang 10, 11 SBT Toán 8 tập 2

b. Với mỗi giá trị của k vừa tìm được ở câu a, hãy giải phương trình đã cho.

Giải:

a. Thay x = 1 vào phương trình \(\left( {3x + 2k – 5} \right)\left( {x – 3k + 1} \right) = 0\), ta có:

\(\eqalign{  & \left( {3.1 + 2k – 5} \right)\left( {1 – 3k + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2k – 2} \right)\left( {2 – 3k} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2k – 2 = 0\)hoặc \(2 – 3k = 0\)

 \(2k – 2 = 0 \Leftrightarrow k = 1\)

 \(2 – 3k = 0 \Leftrightarrow k = {2 \over 3}\)

Vậy với k = 1 hoặc k =  thì phương tình đã cho có nghiệm x = 1

b. Với k = 1, ta có phương trình:

\(\left( {3x – 3} \right)\left( {x – 2} \right) = 0\)

\( \Leftrightarrow 3x – 3 = 0\) hoặc \(x – 2 = 0\)

 \(3x – 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

 \(x – 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 1 hoặc x = 2

Với k = \({2 \over 3}\), ta có phương trình:

\(\left( {3x – {{11} \over 3}} \right)\left( {x – 1} \right) = 0\)

\( \Leftrightarrow 3x – {{11} \over 3} = 0\)hoặc \(x – 1 = 0\)

 \(3x – {{11} \over 3} = 0 \Leftrightarrow x = {{11} \over 9}\)

 \(x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x = {{11} \over 9}\) hoặc x = 1


Câu 33 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Biết rằng x = -2 là một trong các nghiệm của phương trình:

\({x^3} + a{x^2} – 4x – 4 = 0\)

a. Xác định giá trị của a.

b. Với a vừa tìm được ở câu a tìm các nghiệm còn lại của phương trình bằng cách đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích.

Giải:

a. Thay a = -2 vào phương trình \({x^3} + a{x^2} – 4x – 4 = 0\), ta có:

\(\eqalign{  & {\left( { – 2} \right)^3} + a{\left( { – 2} \right)^2} – 4\left( { – 2} \right) – 4 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  – 8 + 4a + 8 – 4 – 0 \Leftrightarrow 4a – 4 = 0 \Leftrightarrow a = 1 \cr} \)

Vậy a = 1.

b. Với a = 1, ta có phương trình : \({x^3} + {x^2} – 4x – 4 = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {x^2}\left( {x + 1} \right) – 4\left( {x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {{x^2} – 4} \right)\left( {x + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {x + 1} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x – 2 = 0\)hoặc \(x + 2 = 0\) hoặc \(x + 1 = 0\)

\(x – 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2\)

 \(x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  – 2\)

\(x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1\)

 Vậy phương trình có nghiệm x = -2 hoặc x = 2 hoặc x = -1


Câu 34 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho biểu thức hai biến f (x,y) = (2x – 3y +7)(3x + 2y – 1)

a. Tìm các giá trị của y sao cho phương trình (ẩn x) f (x,y) = 0, nhận x = -3 làm nghiệm.

b. Tìm các giá trị của x sao cho phương trình (ẩn y) f (x,y) = 0, nhận y = 2 làm nghiệm.

Giải:

a. Phương trình f (x,y) = 0 ⇔   (2x – 3y +7)(3x + 2y – 1) nhận x = -3 làm nghiệm nên ta có :

\(\left[ {2\left( { – 3} \right) – 3y + 7} \right]\left[ {3\left( { – 3} \right) + 2y – 1} \right] = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( { – 6 – 3y + 7} \right)\left( { – 9 + 2y – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {1 – 3y} \right)\left( {2y – 10} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 1 – 3y = 0\) hoặc 2y – 10 = 0

+   1 – 3y = 0 \( \Leftrightarrow y = {1 \over 3}\)

+    2y – 10 = 0 \( \Leftrightarrow y = 5\)

Vậy phương trình  (2x – 3y +7)(3x + 2y – 1) = 0 nhận x = -3 làm nghiệm thì y = 5 hoặc \(y = {1 \over 3}\)

b. Phương trình f (x,y) = 0  ⇔   (2x – 3y +7)(3x + 2y – 1) = 0 nhận y = 2 làm nghiệm nên ta có:

\(\eqalign{  & \left( {2x – 3.2 + 7} \right)\left( {3x + 2.2 – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 6 + 7} \right)\left( {3x + 4 – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x + 1} \right)\left( {3x + 3} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2x + 1 = 0\)hoặc \(3x + 3 = 0\)

+  \(2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – {1 \over 2}\)

+   \(3x + 3 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1\)

Vậy phương trình (2x – 3y +7)(3x + 2y – 1) = 0 nhận y = 2 làm nghiệm thì x = -1 hoặc \(x =  – {1 \over 2}\)

 Trường THPT Ngô Thì Nhậm

 

 

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button