Giải bài tập

Giải bài 8, 2.1, 2.2, 2.3 trang 25, 26 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 25, 26 bài 2 tính chất cơ bản của phân thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 8: Chứng minh rằng …

Câu 8 trang 25 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho hai phân thức \({A \over B}\) và\({C \over D}\).

Chứng minh rằng có vô số cặp phân thức cùng mẫu, có dạng \({{A’} \over E}\) và \({{C’} \over E}\) thỏa mãn điều kiện \({{A’} \over E} = {A \over B}\) và \({{C’} \over E} = {C \over D}\)

Bạn đang xem: Giải bài 8, 2.1, 2.2, 2.3 trang 25, 26 SBT Toán 8 tập 1

Giải:

Với hai phân thức \({A \over B}\) và \({C \over D}\) ta có được hai phân thức cùng mẫu \({{A.D} \over {B.D}}\) và\({{C.B} \over {B.D}}\).

Ta nhân tử và mẫu của hai phân thức đó với cùng một đa thức M ≠ 0 bất kỳ, ta có hai phân thức mới cùng mẫu \({{A.D.M} \over {B.D.M}}\) và\({{C.B.M} \over {B.D.M}}\). Ta đặt B.D.M = E, A.D.M = A’, C.B.M = C’\( \Rightarrow {{A’} \over E} = {A \over {B’}}{{C’} \over E} = {C \over D}\). Vì có vô số đa thức M ≠ 0 nên ta có vô số phân thức cùng mẫu bằng hai phân thức đã cho.


Câu 2.1 trang 25 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hãy điền vào chỗ trống một đa thức thích hợp để được đẳng thức:

a. \({{x + 5} \over {3x – 2}} = {{…} \over {x\left( {3x – 2} \right)}}\)

b. \({{2x – 1} \over 4} = {{\left( {2x – 1} \right)…} \over {8x + 4}}\)

c. \({{2x.\left( {…} \right)} \over {{x^2} – 4x + 4}} = {{2x} \over {x – 2}}\)

d. \({{5{x^2} + 10x} \over {\left( {x – 2} \right)…}} = {{5x} \over {x – 2}}\)

Giải:

a. \({{x + 5} \over {3x – 2}} = {{x\left( {x + 5} \right)} \over {x\left( {3x – 2} \right)}}\)

b. \({{2x – 1} \over 4} = {{\left( {2x – 1} \right)\left( {2x + 1} \right)} \over {8x + 4}}\)

c. \({{2x\left( {x – 2} \right)} \over {{x^2} – 4x + 4}} = {{2x} \over {x – 2}}\)

d. \({{5{x^2} + 10x} \over {\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}} = {{5x} \over {x – 2}}\)


Câu 2.2 trang 26 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Biến đổi mỗi phân thức sau thành phân thức có mẫu thức là \({x^2} – 9\)

\({{3x} \over {x + 3}}\); \({{x – 1} \over {x – 3}}\) ; \({x^2} + 9\)

Giải:

Ta có \({x^2} – 9 = \left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)\)

\({{3x} \over {x + 3}} = {{3x\left( {x – 3} \right)} \over {\left( {x + 3} \right)\left( {x – 3} \right)}} = {{3{x^2} – 9x} \over {{x^2} – 9}}\)

\(\eqalign{  & {{x – 1} \over {x – 3}} = {{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 3} \right)} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {x + 3} \right)}} = {{{x^2} + 2x – 3} \over {{x^2} – 9}}  \cr  & {x^2} + 9 = {{\left( {{x^2} + 9} \right)\left( {{x^2} – 9} \right)} \over {{x^2} – 9}} = {{{x^4} – 81} \over {{x^2} – 9}} \cr} \)


Câu 2.3 trang 26 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dùng tính chất cơ bản của phân thức chứng tỏ rằng các cặp phân thức sau bằng nhau:

a. \({{{x^2} + 3x + 2} \over {3x + 6}}\)và \({{2{x^2} + x – 1} \over {6x – 3}}\)

b. \({{15x – 10} \over {3{x^2} + 3x – \left( {2x + 2} \right)}}\)và \({{5{x^2} – 5x + 5} \over {{x^3} + 1}}\)

Giải:

a. \({{{x^2} + 3x + 2} \over {3x + 6}}\) \( = {{{x^2} + x + 2x + 2} \over {3\left( {x + 2} \right)}} = {{x\left( {x + 1} \right) + 2\left( {x + 1} \right)} \over {3\left( {x + 2} \right)}} = {{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)} \over {3\left( {x + 2} \right)}} = {{x + 1} \over 3}\)

\({{2{x^2} + x – 1} \over {6x – 3}}\) \( = {{2{x^2} + 2x – x – 1} \over {3\left( {2x – 1} \right)}} = {{2x\left( {x + 1} \right) – \left( {x + 1} \right)} \over {3\left( {2x – 1} \right)}} = {{\left( {x + 1} \right)\left( {2x – 1} \right)} \over {3\left( {2x – 1} \right)}} = {{x – 1} \over 3}\)

Vậy : \({{{x^2} + 3x + 2} \over {3x + 6}}\)= \({{2{x^2} + x – 1} \over {6x – 3}}\)

b. \({{15x – 10} \over {3{x^2} + 3x – \left( {2x + 2} \right)}}\) \( = {{5\left( {3x – 2} \right)} \over {3x\left( {x + 1} \right) – 2\left( {x + 1} \right)}} = {{5\left( {3x – 2} \right)} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {3x – 2} \right)}} = {5 \over {x + 1}}\)

\({{5{x^2} – 5x + 5} \over {{x^3} + 1}}\) \( = {{5\left( {{x^2} – x + 1} \right)} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right)}} = {5 \over {x + 1}}\)

Vậy : \({{15x – 10} \over {3{x^2} + 3x – \left( {2x + 2} \right)}}\)= \({{5{x^2} – 5x + 5} \over {{x^3} + 1}}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button