Giải bài tập

Giải bài 26, 27, 28 trang 9, 10 SBT Toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 9, 10 bài 4 phương trình tích Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2. Câu 26: Giải các phương trình sau…

Câu 26 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a. \(\left( {4x – 10} \right)\left( {24 + 5x} \right) = 0\)

Bạn đang xem: Giải bài 26, 27, 28 trang 9, 10 SBT Toán 8 tập 2

b. \(\left( {3,5 – 7x} \right)\left( {0,1x + 2,3} \right) = 0\)

c. \(\left( {3x – 2} \right)\left[ {{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} – {{4x – 3} \over 5}} \right] = 0\)

d. \(\left( {3,3 – 11x} \right)\left[ {{{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 – 3x} \right)} \over 3}} \right] = 0\)

Giải:

a. \(\left( {4x – 10} \right)\left( {24 + 5x} \right) = 0 \Leftrightarrow 4x – 10 = 0\) hoặc \(24 + 5x = 0\)

+       \(4x – 10 = 0 \Leftrightarrow 4x = 10 \Leftrightarrow x = 2,5\)

+       \(24 + 5x = 0 \Leftrightarrow 5x = 24 \Leftrightarrow x =  – 4,8\)

Phương trình có nghiệm x = 2,5 và x = -4,8

b. \(\left( {3,5 – 7x} \right)\left( {0,1x + 2,3} \right) = 0 \Leftrightarrow 3,5 – 7x = 0\)hoặc \(0,1x + 2,3 = 0\)

+       \(3,5 – 7x = 0 \Leftrightarrow 3,5 = 7x \Leftrightarrow x = 0,5\) 

+        \(0,1x + 2,3 = 0 \Leftrightarrow 0,1x =  – 2,3 \Leftrightarrow x =  – 23\)

Phương trình có nghiệm x =0,5 hoặc x = -23

c. \(\left( {3x – 2} \right)\left[ {{{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} – {{4x – 3} \over 5}} \right] = 0\)

\( \Leftrightarrow 3x – 2 = 0\)hoặc \({{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} – {{4x – 3} \over 5} = 0\)

+    \(3x – 2 = 0 \Leftrightarrow 3x = 2 \Leftrightarrow x = {2 \over 3}\)

+    \({{2\left( {x + 3} \right)} \over 7} – {{4x – 3} \over 5} = 0 \Leftrightarrow {{2x + 6} \over 7} – {{4x – 3} \over 5} = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 5\left( {2x + 6} \right) – 7\left( {4x – 3} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 10x + 30 – 28x + 21 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  – 18x + 51 = 0 \Leftrightarrow x = {{17} \over 6} \cr} \)

Phương trình có nghiệm \(x = {2 \over 3}\) hoặc \(x = {{17} \over 6}\)

d. \(\left( {3,3 – 11x} \right)\left[ {{{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 – 3x} \right)} \over 3}} \right] = 0\)

\( \Leftrightarrow 3,3 – 11x = 0\) hoặc \({{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 – 3x} \right)} \over 3} = 0\)

 \(3,3 – 11x = 0 \Leftrightarrow 3,3 = 11x \Leftrightarrow x = 0,3\)

\({{7x + 2} \over 5} + {{2\left( {1 – 3x} \right)} \over 3} = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{7x + 2} \over 5} + {{2 – 6x} \over 3} = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 3\left( {7x + 2} \right) + 5\left( {2 – 6x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 21x + 6 + 10 – 30x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  – 9x =  – 16 \Leftrightarrow x = {{16} \over 9} \cr} \)

Phương trình có nghiệm x = 0,3 hoặc \(x = {{16} \over 9}\)


Câu 27 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Dùng máy tính bỏ túi để tính giá trị gần đúng các nghiệm của mỗi phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba.

a. \(\left( {\sqrt 3  – x\sqrt 5 } \right)\left( {2x\sqrt 2  + 1} \right) = 0\)

b. \(\left( {2x – \sqrt 7 } \right)\left( {x\sqrt {10}  + 3} \right) = 0\)

c. \(\left( {2 – 3x\sqrt 5 } \right)\left( {2,5x + \sqrt 2 } \right) = 0\)

d. \(\left( {\sqrt {13}  + 5x} \right)\left( {3,4 – 4x\sqrt {1,7} } \right) = 0\)

Giải:

a. \(\left( {\sqrt 3  – x\sqrt 5 } \right)\left( {2x\sqrt 2  + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow \sqrt 3  – x\sqrt 5  = 0\) hoặc \(2x\sqrt 2  + 1 = 0\)

+      \(\sqrt 3  – x\sqrt 5  = 0 \Leftrightarrow x = {{\sqrt 3 } \over {\sqrt 5 }} \approx 0,775\)

+       \(2x\sqrt 2  + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – {1 \over {2\sqrt 2 }} \approx  – 0,354\)

Phương trình có nghiệm x = 0,775 hoặc x = -0,354

b. \(\left( {2x – \sqrt 7 } \right)\left( {x\sqrt {10}  + 3} \right) = 0 \Leftrightarrow 2x – \sqrt 7  = 0\) hoặc \(x\sqrt {10}  + 3 = 0\)

+     \(2x – \sqrt 7  = 0 \Leftrightarrow x = {{\sqrt 7 } \over 2} \approx 1,323\)

+      \(x\sqrt {10}  + 3 = 0 \Leftrightarrow x =  – {3 \over {\sqrt {10} }} \approx  – 0,949\)

Phương trình có nghiệm x = 1,323 hoặc x = -0,949

c. \(\left( {2 – 3x\sqrt 5 } \right)\left( {2,5x + \sqrt 2 } \right) = \) \( \Leftrightarrow 2 – 3x\sqrt 5  = 0\) hoặc \(2,5x + \sqrt 2  = 0\)

+   \(2 – 3x\sqrt 5  = 0 \Leftrightarrow x = {2 \over {3\sqrt 5 }} \approx 0,298\)

+   \(2,5x + \sqrt 2  = 0 \Leftrightarrow x = {{ – \sqrt 2 } \over {2,5}} \approx  – 0,566\)

Phương trình có nghiệm x = 0,298 hoặc x = -0,566

d. \(\left( {\sqrt {13}  + 5x} \right)\left( {3,4 – 4x\sqrt {1,7} } \right) = 0\)

\( \Leftrightarrow \sqrt {13}  + 5x = 0\) Hoặc \(3,4 – 4x\sqrt {1,7}  = 0\)

+     \(\sqrt {13}  + 5x = 0 \Leftrightarrow x =  – {{\sqrt {13} } \over 5} \approx  – 0,721\)

+     \(3,4 – 4x\sqrt {1,7}  = 0\) \( \Leftrightarrow x = {{3,4} \over {4\sqrt {1,7} }} \approx 0,652\)

Phương trình có nghiệm x = -0,721 hoặc x = 0,652


Câu 28 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a. \(\left( {x – 1} \right)\left( {5x + 3} \right) = \left( {3x – 8} \right)\left( {x – 1} \right)\)

b. \(3x\left( {25x + 15} \right) – 35\left( {5x + 3} \right) = 0\)

c. \(\left( {2 – 3x} \right)\left( {x + 11} \right) = \left( {3x – 2} \right)\left( {2 – 5x} \right)\)

d. \(\left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {4x – 3} \right) = \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {x – 12} \right)\)

e. \({\left( {2x – 1} \right)^2} + \left( {2 – x} \right)\left( {2x – 1} \right) = 0\)

f. \(\left( {x + 2} \right)\left( {3 – 4x} \right) = {x^2} + 4x + 4\)

Giải:

a. \(\left( {x – 1} \right)\left( {5x + 3} \right) = \left( {3x – 8} \right)\left( {x – 1} \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {5x + 3} \right) – \left( {3x – 8} \right)\left( {x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left[ {\left( {5x + 3} \right) – \left( {3x – 8} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {5x + 3 – 3x + 8} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {2x + 11} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x – 1 = 0\)hoặc \(2x + 11 = 0\)

+   \(x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\)

+    \(2x + 11 = 0 \Leftrightarrow x =  – 5,5\)

Phương trình có nghiệm x = 1 hoặc x = -5,5

b. \(3x\left( {25x + 15} \right) – 35\left( {5x + 3} \right) = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 15x\left( {5x + 3} \right) – 35\left( {5x + 3} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {15x – 35} \right)\left( {5x + 3} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 15x – 35 = 0\) hoặc \(5x + 3 = 0\)

+     \(15x – 35 = 0 \Leftrightarrow x = {{35} \over {15}} = {7 \over 3}\)

+      \(5x + 3 = 0 \Leftrightarrow x =  – {3 \over 5}\)

Phương trình có nghiệm \(x = {7 \over 3}\) hoặc \(x =  – {3 \over 5}\)

c. \(\left( {2 – 3x} \right)\left( {x + 11} \right) = \left( {3x – 2} \right)\left( {2 – 5x} \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {2 – 3x} \right)\left( {x + 11} \right) – \left( {3x – 2} \right)\left( {2 – 5x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2 – 3x} \right)\left( {x + 11} \right) + \left( {2 – 3x} \right)\left( {2 – 5x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2 – 3x} \right)\left[ {\left( {x + 11} \right) + \left( {2 – 5x} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2 – 3x} \right)\left( {x + 11 + 2 – 5x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2 – 3x} \right)\left( { – 4x + 13} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2 – 3x = 0\)hoặc \(13 – 4x = 0\)

+       \(2 – 3x = 0 \Leftrightarrow x = {2 \over 3}\)

+       \(13 – 4x = 0 \Leftrightarrow x = {{13} \over 4}\)

Phương trình có nghiệm \(x = {2 \over 3}\) hoặc \(x = {{13} \over 4}\)

d. \(\left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {4x – 3} \right) = \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {x – 12} \right)\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {4x – 3} \right) – \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {x – 12} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2{x^2} + 1} \right)\left[ {\left( {4x – 3} \right) – \left( {x – 12} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {4x – 3 – x + 12} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2{x^2} + 1} \right)\left( {3x + 9} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2{x^2} + 1 = 0\)hoặc \(3x + 9 = 0\)

+        \(2{x^2} + 1 = 0\) vô nghiệm (\(2{x^2} \ge 0\) nên \(2{x^2} + 1 > 0$ )

+        \(3x + 9 = 0 \Leftrightarrow x =  – 3\)

Phương trình có nghiệm x = -3

e. \({\left( {2x – 1} \right)^2} + \left( {2 – x} \right)\left( {2x – 1} \right) = 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 1} \right)\left( {2x – 1} \right) + \left( {2 – x} \right)\left( {2x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 1} \right)\left[ {\left( {2x – 1} \right) + \left( {2 – x} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 1} \right)\left( {2x – 1 + 2 – x} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x – 1} \right)\left( {x + 1} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2x – 1 = 0\)hoặc \(x + 1 = 0\)

+     \(2x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0,5\)

+     \(x + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  – 1\)

Phương trình có nghiệm x = 0,5 hoặc x = -1

f. \(\left( {x + 2} \right)\left( {3 – 4x} \right) = {x^2} + 4x + 4\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {3 – 4x} \right) – {\left( {x + 2} \right)^2} = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {3 – 4x} \right) – \left( {x + 2} \right)\left( {x + 2} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left[ {\left( {3 – 4x} \right) – \left( {x + 2} \right)} \right] = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {3 – 4x – x – 2} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {1 – 5x} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x + 2 = 0\) hoặc \(1 – 5x = 0\)

+    \(x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  – 2\)

+     \(1 – 5x = 0 \Leftrightarrow x = 0,2\)

Phương trình có nghiệm x = -2 hoặc x = 0,2

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button