Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 130, 131 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 130, 131 Ôn tập cuối năm đại số sgk toán 8 tập 2. Câu 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:…

Bài 1 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)\({a^2} – {b^2} – 4a + 4;\)                                       

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 130, 131 SGK toán 8 tập 2

b) \({x^2} + 2x – 3\)

c) \(4{x^2}{y^2} – {\left( {{x^2}{y^2}} \right)^2}\)                                     

d) \(2{a^3} – 54{b^3}\) .

Hướng dẫn làm bài:                

a) \({a^2} – {b^2} – 4a + 4 \Leftrightarrow {a^2} – 4a + 4 – {b^2}\)

= \({\left( {a – 2} \right)^2} – {b^2} = \left( {a – 2 + b} \right)\left( {a – 2 – b} \right)\)            

= \(\left( {a + b – 2} \right)\left( {a – b – 2} \right)\)               

b) \({x^2} + 2x – 3 = {x^2} + 2x + 1 – 4\)

=\({\left( {x + 1} \right)^2} – {2^2} = \left( {x + 1 + 2} \right)\left( {x + 1 – 2} \right)\)

=\(\left( {x + 3} \right)\left( {x – 1} \right)\)

c)  \(4{x^2}{y^2} – {\left( {{x^2}{y^2}} \right)^2} = {\left( {2xy} \right)^2} – {\left( {{x^2} + {y^2}} \right)^2}\)

= \(\left( {2xy – {x^2} – {y^2}} \right)\left( {2xy + {x^2} + {y^2}} \right)\)                     

=\( – \left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} \right)\left( {{x^2} + 2xy + {y^2}} \right)\)

=\( – {\left( {x – y} \right)^2}{\left( {x + y} \right)^2}\)

d) \(2{a^3} – 54{b^3} = 2\left( {{a^3} – 27{b^3}} \right)\)

=\(2\left[ {{a^3} – {{\left( {3b} \right)}^3}} \right] = 2\left( {a – 3b} \right)\left( {{a^2} + 3ab + 9{b^2}} \right)\).


Bài 2 trang 130 sgk toán 8 tập 2

a)Thực hiện phép chia:

(2x4 – 4x3 + 5x2 + 2x – 3) : (2x2 – 1).

b) Chứng tỏ rằng thương tìm được trong phép chia trên luôn luôn dương với mọi giá trị của x.

Hướng dẫn làm bài:

 

Vậy \(2\left[ {{a^3} – {{\left( {3b} \right)}^3}} \right] = 2\left( {a – 3b} \right)\left( {2{x^4} – 4{x^4} + 5{x^2} + 2x – 3} \right):\left( {2{x^2} – 1} \right) = {x^2} – 2x + 3\left( {{a^2} + 3ab + 9{b^2}} \right)\)

Vậy \(x \in \left\{ { – 2;1;2;5} \right\}\)

b) Thương tìm được có thể viết:

 \({x^2} – 2x + 3 = \left( {{x^2} – 2x + 1} \right) + 2\)

= \({\left( {x – 1} \right)^2} + 2 > 0\) với mọi x

Vậy thương tìm được luôn luôn dương với mọi giá trị của x.


Bài 3 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Chứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số lẻ bất kì thì chia hết cho 8.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi hai số lẻ bất kì là 2a + 1 và 2b + 1 (a, b ∈ Z)

Hiệu bình phương của hai số lẻ đó bằng :

\({\left( {2a{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)^2}-{\rm{ }}{\left( {2b{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)^2} = \left( {4{a^2} + {\rm{ }}4a{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right){\rm{ }}-{\rm{ }}\left( {4{b^2} + {\rm{ }}4b{\rm{ }} + 1} \right)\)

\( = \left( {4{a^2} + {\rm{ }}4a} \right){\rm{ }}-{\rm{ }}\left( {4{b^2} + {\rm{ }}4b} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}4a\left( {a{\rm{ }} + 1} \right){\rm{ }}-{\rm{ }}4b\left( {b{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)\)    

Vì tích của hai số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho 2 nên a(a+1) và b(b+1) chia hết cho 2.

Do đó 4a(a + 1) và 4b(b + 1) chia hết cho 8

4a(a + 1) – 4b(b + 1) chia hết cho 8.

Vậy \({\left( {2a{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)^2}-{\rm{ }}{\left( {2b{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)^2}\) chia hết cho 8.


Bài 4 trang 130 sgk toán 8 tập 2

Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại \(x =  – {1 \over 3}\) :

 \(\left[ {{{x + 3} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}}} + {6 \over {{x^2} – 9}} – {{x – 3} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}} \right]\left[ {1:\left( {{{24{x^2}} \over {{x^4} – 81}} – {{12} \over {{x^2} + 9}}} \right)} \right]\)

Hướng dẫn làm bài:

+Ngoặc vuông thứ nhất:

 \(\left[ {{{x + 3} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}}} + {6 \over {{x^2} – 9}} – {{x – 3} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}} \right]{{x + 3} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}}} + {6 \over {{x^2} – 9}} – {{x – 3} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}\)

\(= {{x + 3} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}}} + {6 \over {\left( {x – 3} \right)\left( {x + 3} \right)}} – {{x – 3} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}\left[ {1:\left( {{{24{x^2}} \over {{x^4} – 81}} – {{12} \over {{x^2} + 9}}} \right)} \right]\)

\(={{{{\left( {x + 3} \right)}^2} + 6\left( {x – 3} \right)\left( {x + 3} \right) – {{\left( {x – 3} \right)}^2}} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}\)

\(={{{x^3} + 9{x^2} + 27x + 27 + 6{x^2} – 54 – \left( {{x^3} – 9{x^2} + 27x – 27} \right)} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}\)

\(={{24{x^2}} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}\)

\(={{24{x^2}} \over {{{\left( {{x^2} – 9} \right)}^2}}}\)

+Ngoặc vuông thứ hai:

 \(1:\left( {{{24{x^2}} \over {{x^4} – 81}} – {{12} \over {{x^2} + 9}}} \right) = 1:\left[ {{{24{x^2}} \over {\left( {{x^2} – 9} \right)\left( {{x^2} + 9} \right)}} – {{12} \over {{x^2} + 9}}} \right]\)

\(=1:\left( {{{24{x^2} – 12\left( {{x^2} – 9} \right)} \over {\left( {{x^2} – 9} \right)\left( {{x^2} + 9} \right)}}} \right)\)

\(=1:{{12{x^2} + 108} \over {\left( {{x^2} – 9} \right)\left( {{x^2} + 9} \right)}}\)

\(=1.{{\left( {{x^2} – 9} \right)\left( {{x^2} + 9} \right)} \over {12{x^2} + 108}}\)

\(={{\left( {{x^2} – 9} \right)\left( {{x^2} + 9} \right)} \over {12{x^2} + 108}}\)

\(={{\left( {{x^2} – 9} \right)\left( {{x^2} + 9} \right)} \over {12\left( {{x^2} + 9} \right)}}\)

\(={{{x^2} – 9} \over {12}}\)

Nên
  \(\left[ {{{x + 3} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}}} + {6 \over {{x^2} – 9}} – {{x – 3} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}} \right]\left[ {1:\left( {{{24{x^2}} \over {{x^4} – 81}} – {{12} \over {{x^2} + 9}}} \right)} \right]\)

\(=\left[ {{{x + 3} \over {{{\left( {x – 3} \right)}^2}}} + {6 \over {{x^2} – 9}} – {{x – 3} \over {{{\left( {x + 3} \right)}^2}}}} \right]{{24{x^2}} \over {{{\left( {{x^2} – 9} \right)}^2}}}.{{{x^2} – 9} \over {12}}\)

\(= {{2{x^2}} \over {{x^2} – 9}}\left[ {1:\left( {{{24{x^2}} \over {{x^4} – 81}} – {{12} \over {{x^2} + 9}}} \right)} \right]\)

Tại \(x =  – {1 \over 3}\) giá trị của biểu thức là:

\({{2{{\left( { – {1 \over 3}} \right)}^2}} \over {{{\left( { – {1 \over 3}} \right)}^2} – 9}} = {{2.{1 \over 9}} \over {{1 \over 9} – 9}} = {{{2 \over 9}} \over { – {{80} \over 9}}} =  – {1 \over {40}}\)

 


Bài 5 trang 131 sgk toán 8 tập 2

Chứng minh rằng:

 \({{{a^2}} \over {a + b}} + {{{b^2}} \over {b + c}} + {{{c^2}} \over {c + a}} = {{{b^2}} \over {a + b}} + {{{c^2}} \over {b + c}} + {{{a^2}} \over {c + a}}\)

Hướng dẫn làm bài:

Cách 1: Thực hiện phép cộng riêng từng vế:

VT: \(={{{a^2}} \over {a + b}} + {{{b^2}} \over {b + c}}{{{a^2}\left( {b + c} \right)\left( {c + a} \right) + {b^2}\left( {a + b} \right)\left( {c + a} \right) + {c^2}\left( {a + b} \right)\left( {b + c} \right)} \over {\left( {a + b} \right)\left( {b + c} \right)\left( {c + a} \right)}} + {{{c^2}} \over {c + a}}\)

\(={{{b^2}} \over {a + b}} + {{{c^2}} \over {b + c}} + {{{a^2}} \over {c + a}}\)

Tử bằng:

\(={a^2}\left( {bc + ab + {c^2} + ac} \right) + {b^2}\left( {ac + {a^2} + bc + ab} \right) + {a^2}\left( {ab + ac + {b^2} + bc} \right)\)

\(={a^2}bc + {a^3}b + {a^2}{c^2} + {a^3}c + a{b^2}c + {a^2}{b^2} + {b^3}c + a{b^3} + ab{c^3} + a{c^3} + {b^2}{c^2} + b{c^3}\)

\(={a^3}\left( {b + c} \right) + {a^2}\left( {bc + {b^2} + {c^2}} \right) + a\left( {{b^3} + {c^3} + {b^2}c + b{c^2}} \right) + bc\left( {bc + {b^2} + {c^2}} \right)\left( 1 \right)\) (1)

VP: \(={a^3}\left( {b + c} \right) + {a^2}\left( {bc + {b^2} + {c^2}} \right) + a\left( {{b^3} + {c^3} + {b^2}c + b{c^2}} \right){{{b^2}\left( {b + c} \right)\left( {c + a} \right) + {c^2}\left( {a + b} \right)\left( {c + a} \right) + {a^2}\left( {a + b} \right)\left( {b + c} \right)} \over {\left( {a + b} \right)\left( {b + c} \right)\left( {c + a} \right)}} + bc\left( {bc + {b^2} + {c^2}} \right)\left( 1 \right)\)

\(={b^2}\left( {bc + ab + {c^2} + ac} \right) + {c^2}\left( {ac + {a^2} + bc + ab} \right) + {a^2}\left( {ab + ac + {b^2} + bc} \right)\)

\(={b^3}c + a{b^3} + {b^2}{c^2} + a{b^2}c + a{c^3} + {a^2}{c^2} + b{c^3} + ab{c^2} + {a^3}b + {a^3}c + {a^2}{b^2} + {a^2}bc\)

\(={a^3}\left( {b + c} \right) + {a^2}\left( {bc + {b^2} + {c^2}} \right) + a\left( {{b^3} + {c^3} + {b^2}c + b{c^2}} \right) + bc\left( {bc + {b^2} + {c^2}} \right)\) (2)

So sánh (1) và (2) ta suy ra vế trái bằng vế phải. Vậy đẳng thức được  chứng minh.

Cách 2: Xét hiệu hai vế

\({a^3}\left( {b + c} \right) + {a^2}\left( {bc + {b^2} + {c^2}} \right) + a\left( {{b^3} + {c^3} + {b^2}c + b{c^2}} \right) + bc\left( {bc + {b^2} + {c^2}} \right){{{a^2}} \over {a + b}} – {{{b^2}} \over {a + b}} + {{{b^2}} \over {b + c}} – {{{c^2}} \over {b + c}} + {{{c^2}} \over {c + a}} – {{{a^2}} \over {c + a}}\)

\(={{\left( {a + b} \right)\left( {a – b} \right)} \over {a + b}} – {{\left( {b + c} \right)\left( {b – c} \right)} \over {b + c}} + {{\left( {c + a} \right)\left( {c – a} \right)} \over {c + a}}\)

\(=a – b + b – c + c – a = 0\)

Vậy  \({{{a^2}} \over {a + b}} + {{{b^2}} \over {b + c}} + {{{c^2}} \over {c + a}} = {{{b^2}} \over {a + b}} + {{{c^2}} \over {b + c}} + {{{a^2}} \over {c + a}}\)

Nhận xét: Cách 2 nhanh gọn hơn cách 1.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button