Giải bài tập

Giải bài 36, 37, 38, 39 trang 34 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 34 bài 8 phép chia các phân thức đại số Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 36: Hãy làm các phép chia sau …

Câu 36 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hãy làm các phép chia sau :

a. \({{7x + 2} \over {3x{y^3}}}:{{14x + 4} \over {{x^2}y}}\)

Bạn đang xem: Giải bài 36, 37, 38, 39 trang 34 SBT Toán 8 tập 1

b. \({{8xy} \over {3x – 1}}:{{12x{y^3}} \over {5 – 15x}}\)

c. \({{27 – {x^3}} \over {5x + 5}}:{{2x – 6} \over {3x + 3}}\)

d. \(\left( {4{x^2} – 16} \right):{{3x + 6} \over {7x – 2}}\)

e. \({{3{x^3} + 3} \over {x – 1}}:\left( {{x^2} – x + 1} \right)\)

Giải:

a. \({{7x + 2} \over {3x{y^3}}}:{{14x + 4} \over {{x^2}y}}\)\( = {{7x + 2} \over {3x{y^3}}}.{{{x^2}y} \over {14x + 4}} = {{\left( {7x + 2} \right){x^2}y} \over {3x{y^3}.2\left( {7x + 2} \right)}} = {x \over {6{y^2}}}\)

b. \({{8xy} \over {3x – 1}}:{{12x{y^3}} \over {5 – 15x}}\)\( = {{8xy} \over {3x – 1}}.{{5 – 15x} \over {12x{y^3}}} = {{8xy\left( {5 – 15x} \right)} \over {\left( {3x – 1} \right).12x{y^3}}} = {{ – 10\left( {3x – 1} \right)} \over {3\left( {3x – 1} \right){y^2}}} = {{10} \over {3{y^2}}}\)

c. \({{27 – {x^3}} \over {5x + 5}}:{{2x – 6} \over {3x + 3}}\)\( = {{27 – {x^3}} \over {5x + 5}}:{{3x + 3} \over {2x – 6}} = {{\left( {{3^3} – {x^3}} \right).3\left( {x + 1} \right)} \over {5\left( {x + 1} \right).2\left( {x – 3} \right)}}\)

\( = {{ – 3\left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} + 3x + 9} \right)} \over {10\left( {x – 3} \right)}} =  – {{3\left( {{x^2} + 3x + 9} \right)} \over {10}}\)

d. \(\left( {4{x^2} – 16} \right):{{3x + 6} \over {7x – 2}}\)

\( = \left( {4{x^2} – 16} \right).{{7x – 2} \over {3x + 6}} = {{4\left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right)\left( {7x – 2} \right)} \over {3\left( {x + 2} \right)}}\)

\( = {{4\left( {x – 2} \right)\left( {7x – 2} \right)} \over 3}\)

e. \({{3{x^3} + 3} \over {x – 1}}:\left( {{x^2} – x + 1} \right)\)\( = {{3{x^3} + 3} \over {x – 1}}.{1 \over {{x^2} – x + 1}} = {{3\left( {{x^3} + 1} \right)} \over {\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right)}} = {{3\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right)} \over {\left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} – x + 1} \right)}}\)

\( = {{3\left( {x + 1} \right)} \over {x – 1}}\)


Câu 37 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Thực hiện phép tính ( chú ý đến quy tắc đổi dấu)

a. \({{4\left( {x + 3} \right)} \over {3{x^2} – x}}:{{{x^2} + 3x} \over {1 – 3x}}\)

b. \({{4x + 6y} \over {x – 1}}:{{4{x^2} + 12xy + 9{y^2}} \over {1 – {x^3}}}\)

Giải:

a. \({{4\left( {x + 3} \right)} \over {3{x^2} – x}}:{{{x^2} + 3x} \over {1 – 3x}}\)\( = {{4\left( {x + 3} \right)} \over {3{x^2} – x}}.{{1 – 3x} \over {{x^2} + 3x}} = {{4\left( {x + 3} \right)\left( {1 – 3x} \right)} \over {x\left( {3x – 1} \right).x\left( {x + 3} \right)}} = {{ – 4\left( {3x – 1} \right)} \over {{x^2}\left( {3x – 1} \right)}} =  – {4 \over {{x^2}}}\)

b. \({{4x + 6y} \over {x – 1}}:{{4{x^2} + 12xy + 9{y^2}} \over {1 – {x^3}}} = \)\({{4x + 6y} \over {x – 1}}.{{1 – {x^3}} \over {4{x^2} + 12xy + 9{y^2}}} = {{2\left( {2x + 3y} \right)\left( {1 – x} \right)\left( {1 + x + {x^2}} \right)} \over {\left( {x – 1} \right){{\left( {2x + 3y} \right)}^2}}}\)

\( =  – {{2\left( {x – 1} \right)\left( {1 + x + {x^2}} \right)} \over {\left( {x – 1} \right)\left( {2x + 3y} \right)}} =  – {{2\left( {1 + x + {x^2}} \right)} \over {2x + 3y}}\)


Câu 38 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức :

a. \({{{x^4} – x{y^3}} \over {2xy + {y^2}}}:{{{x^3} + {x^2}y + x{y^2}} \over {2x + y}}\)

b. \({{5{x^2} – 10xy + 5{y^2}} \over {2{x^2} – 2xy + 2{y^2}}}:{{8x – 8y} \over {10{x^3} + 10{y^3}}}\)

Giải:

a. \({{{x^4} – x{y^3}} \over {2xy + {y^2}}}:{{{x^3} + {x^2}y + x{y^2}} \over {2x + y}}\)\( = {{{x^4} – x{y^3}} \over {2xy + {y^2}}}.{{2x + y} \over {{x^3} + {x^2}y + x{y^2}}} = {{x\left( {{x^3} – {y^3}} \right)\left( {2x + y} \right)} \over {y\left( {2x + y} \right).x\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)}}\)

\( = {{\left( {x – y} \right)\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)} \over {y\left( {{x^2} + xy + {y^2}} \right)}} = {{x – y} \over y}\)

b. \({{5{x^2} – 10xy + 5{y^2}} \over {2{x^2} – 2xy + 2{y^2}}}:{{8x – 8y} \over {10{x^3} + 10{y^3}}}\)\( = {{5{x^2} – 10xy + 5{y^2}} \over {2{x^2} – 2xy + 2{y^2}}}.{{10{x^3} + 10{y^3}} \over {8x – 8y}} = {{5\left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} \right).10\left( {{x^3} + {y^3}} \right)} \over {2\left( {{x^2} – xy + {y^2}} \right).8\left( {x – y} \right)}}\)

\( = {{25{{\left( {x – y} \right)}^2}\left( {x + y} \right)\left( {{x^2} – xy + {y^2}} \right)} \over {8\left( {{x^2} – xy + {y^2}} \right)\left( {x – y} \right)}} = {{25\left( {x – y} \right)\left( {x + y} \right)} \over 8}\)


Câu 39 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Thực hiện phép chia phân thức :

a. \({{{x^2} – 5x + 6} \over {{x^2} + 7x + 12}}:{{{x^2} – 4x + 4} \over {{x^2} + 3x}}\)

b. \({{{x^2} + 2x – 3} \over {{x^2} + 3x – 10}}:{{{x^2} + 7x + 12} \over {{x^2} – 9x + 14}}\)

Giải:

a. \({{{x^2} – 5x + 6} \over {{x^2} + 7x + 12}}:{{{x^2} – 4x + 4} \over {{x^2} + 3x}}\)\( = {{{x^2} – 5x + 6} \over {{x^2} + 7x + 12}}.{{{x^2} + 3x} \over {{x^2} – 4x + 4}}\)

\( = {{\left( {{x^2} – 5x + 6} \right).x\left( {x + 3} \right)} \over {\left( {{x^2} + 7x + 12} \right){{\left( {x – 2} \right)}^2}}} = {{\left( {{x^2} – 2x – 3x + 6} \right).x\left( {x + 3} \right)} \over {\left( {{x^2} + 3x + 4x + 12} \right){{\left( {x – 2} \right)}^2}}}\)

\( = {{\left[ {x\left( {x – 2} \right) – 3\left( {x – 2} \right)} \right].x\left( {x + 3} \right)} \over {\left[ {x\left( {x + 3} \right) + 4\left( {x + 3} \right)} \right]{{\left( {x – 2} \right)}^2}}}\)

\( = {{x\left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right)\left( {x + 3} \right)} \over {\left( {x + 3} \right)\left( {x + 4} \right){{\left( {x – 2} \right)}^2}}} = {{x\left( {x – 3} \right)} \over {\left( {x + 4} \right)\left( {x – 2} \right)}}\)

b. \({{{x^2} + 2x – 3} \over {{x^2} + 3x – 10}}:{{{x^2} + 7x + 12} \over {{x^2} – 9x + 14}}\)\( = {{{x^2} + 2x – 3} \over {{x^2} + 3x – 10}}.{{{x^2} – 9x + 14} \over {{x^2} + 7x + 12}}\)

\(\eqalign{  &  = {{\left( {{x^2} + 2x – 3} \right)\left( {{x^2} – 9x + 14} \right)} \over {\left( {{x^2} + 3x – 10} \right)\left( {{x^2} + 7x + 12} \right)}} = {{\left( {{x^2} + 3x – x – 3} \right)\left( {{x^2} – 7x – 2x + 14} \right)} \over {\left( {{x^2} + 5x – 2x + 10} \right)\left( {{x^2} + 3x + 4x + 12} \right)}}  \cr  &  = {{\left[ {x\left( {x + 3} \right) – \left( {x + 3} \right)} \right]\left[ {x\left( {x – 7} \right) – 2\left( {x – 7} \right)} \right]} \over {\left[ {x\left( {x + 5} \right) – 2\left( {x + 5} \right)} \right]\left[ {x\left( {x + 3} \right) + 4\left( {x + 3} \right)} \right]}}  \cr  &  = {{\left( {x + 3} \right)\left( {x – 1} \right)\left( {x – 7} \right)\left( {x – 2} \right)} \over {\left( {x + 5} \right)\left( {x – 2} \right)\left( {x + 3} \right)\left( {x + 4} \right)}} = {{\left( {x – 1} \right)\left( {x – 7} \right)} \over {\left( {x + 5} \right)\left( {x + 4} \right)}} \cr} \)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button