Giải bài tập

Giải bài 127, 128, 129 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 32 bài 12 số thực Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 127: Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ…

Câu 127 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ:

a) 5.x = 6,25 ; 5 + x = 6,25

Bạn đang xem: Giải bài 127, 128, 129 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1

b) \({3 \over 4}.y =  – 2,25;{3 \over 4} + y =  – 2,25\)

c) 0,95. z = -18,05 ; 0,95 + z = -18,05

Giải

\(\eqalign{
& a.5.x = 6,25 \Leftrightarrow x = 6,25:5 \Leftrightarrow x = {\rm{1}},25 \cr
& 5 + x = 6,25 \Leftrightarrow x = 6,25 – 5 \Leftrightarrow x = 1,25 \cr} \)

\(\eqalign{
& b){3 \over 4}.y = – 2,25 \Leftrightarrow y = – 2,25;{3 \over 4} \cr
& \Leftrightarrow y = – 2,25:0,75 \Leftrightarrow y = – 3 \cr
& {3 \over 4} + y = – 2,25 \Leftrightarrow y = – 2,25 – {3 \over 3} \cr
& \Leftrightarrow y = – 2,25 – 0,75 \Leftrightarrow y = – 3 \cr} \) 

\(\eqalign{
& c)0,95.{\rm{ }}z = – 18,05 \cr
& \Leftrightarrow z = – 18,05:0,95 \cr
& \Leftrightarrow z = – 19 \cr
& 0,95 + z = – 18,05 \cr
& \Leftrightarrow z = – 18,05 – 0,95 \cr
& \Leftrightarrow z = – 19 \cr} \)

Ta có: ax =  b (a ≠ 0) và a +x = b

Suy ra: \({\rm{x}} = {b \over a} = b – a \Leftrightarrow b = a(b – a) \Leftrightarrow b = ab – {a^2}\)

\( \Leftrightarrow {a^2} = ab – b \Leftrightarrow {a^2} = b(a – 1)\)             

Nếu a ≠1  ta có \(b = {{{a^2}} \over {a – 1}}\)

Chọn: a = 5\( \Rightarrow \) b = 6,25 trường hợp a

Chọn: \({\rm{a}} = {3 \over 4} \Rightarrow b =  – 2,25\) trường hợp b

Chọn: a = 0,95\( \Rightarrow \) c = -18,05 trường hợp c

 


Câu 128 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tính \(P = {{{{\left( {81,624:4,8 – 4,505} \right)}^2} + 125.0,75} \over {\left\{ {{{\left[ {{{\left( {0,44} \right)}^2}:0,88 + 3,53} \right]}^2} – {{\left( {2,75} \right)}^2}} \right\}:0,52}}\)

Giải

\(\eqalign{
& P = {{{{\left( {81,624:4,8 – 4,505} \right)}^2} + 125.0,75} \over {\left\{ {{{\left[ {{{\left( {0,44} \right)}^2}:0,88 + 3,53} \right]}^2} – {{\left( {2,75} \right)}^2}} \right\}:0,52}} \cr
& = {{{{(17,005 – 4,505)}^2} + 93,75} \over {\left[ {{{\left[ {\left( {0,1936:0,88} \right) + 3,53} \right]}^2} – 7,5625} \right]:0,52}} \cr
& = {{{{\left( {12,5} \right)}^2} + 93,75} \over {\left[ {{{\left( {0,22 + 3,53} \right)}^2} – 7,5625} \right]:0,52}} \cr
& = {{156,25 + 93,75} \over {\left[ {{{\left( {3,75} \right)}^2} – 7,5625} \right]:0,52}} \cr
& = {{250} \over {\left( {14,0625 – 7,5625} \right):0,52}} \cr
& = {{250} \over {6,5:0,52}} = {{250} \over {12,5}} = 20 \cr} \)


 


Câu 129 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Mỗi biểu thức X, Y, Z sau đây được cho ba giá trị A, B,C trong đó chỉ có một giá trị đúng. Hãy chọn giá trị ấy:

a) \({\rm{}}X = \sqrt {144} \) 

        A = 72                        B = 12                        C = -12

b) \(Y = \sqrt {25 – 9} \)

       A = 5 – 3                     B = 8                          C = 4

c) \(Z = \sqrt {4 + 36 + 81} \) 

\({\rm{A}} = 2 + 6 + 9\)               \(B =  \pm 11\)                  \(C = 11\)

Giải

a) \({\rm{}}X = \sqrt {144}  = 12\). Vậy chọn đáp án B

b) \(Y = \sqrt {25 – 9}  = \sqrt {16}  = 4\). Vậy chọn đáp án C

c) \(Z = \sqrt {4 + 36 + 81}  = \sqrt {121}  = 11\). Vậy chọn đáp án C

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button