Giải bài tập

Giải bài 26, 27, 28 trang 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

Giải bài tập trang 23 bài 5 đa thức Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 26: Thu gọn các đa thức sau…

Câu 26 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Thu gọn các đa thức sau:

a) \({\rm{}}2{{\rm{x}}^2}yz + 4{\rm{x}}{y^2}z – 5{{\rm{x}}^2}yz + x{y^2}z – xyz\)

Bạn đang xem: Giải bài 26, 27, 28 trang 23 SBT Toán lớp 7 tập 2

b) \({x^3} – 5{\rm{x}}y + 3{{\rm{x}}^3} + xy – {x^2} + {1 \over 2}xy – {x^2}\)

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}})2{{\rm{x}}^2}yz + 4{\rm{x}}{y^2}z – 5{{\rm{x}}^2}yz + x{y^2}z – xyz \cr
& = (2 – 5){x^2}yz + (4 + 1)x{y^2}z – xyz \cr
& = – 3{{\rm{x}}^2}yz + 5{\rm{x}}{y^2}z – xyz \cr} \)

\(\eqalign{
& b){x^3} – 5{\rm{x}}y + 3{{\rm{x}}^3} + xy – {x^2} + {1 \over 2}xy – {x^2} \cr
& = (1 + 3){x^3} – \left( {5 – 1 – {1 \over 2}} \right)xy – (1 + 1){x^2} \cr
& = 4{{\rm{x}}^3} – {7 \over 2}xy – 2{{\rm{x}}^2} \cr} \)

 


Câu 27 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Thu gọn các đa thức sau:

a) \({\rm{}}{x^6} + {x^2}{y^5} + x{y^6} + {x^2}{y^5} – x{y^6}\) 

b) \({1 \over 2}{x^2}{y^3} – {x^2}{y^3} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} – {z^4} – 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{a}}){x^6} + {x^2}{y^5} + x{y^6} + {x^2}{y^5} – x{y^6} \cr
& = {x^6} + (1 + 1){x^2}{y^5} + (1 – 1)x{y^6} \cr
& = {x^6} + 2{{\rm{x}}^2}{y^5} \cr} \)

b) \({1 \over 2}{x^2}{y^3} – {x^2}{y^3} + 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} – {z^4} – 3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

\( = \left( {{1 \over 2} – 1} \right){x^2}{y^3} + (3 – 3){x^2}{y^2}{z^2} – {z^4} \)

\(=  – {1 \over 2}{x^2}{y^3} – {z^4}\)

 


Câu 28 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Viết đa thức \({{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^4} + 1 – x\) thành:

a) Tổng của hai đa thức

b) Hiệu của hai đa thức.

Giải

\(\eqalign{
& a){{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^4} + 1 – x \cr
& = (x + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2}) + ( – {x^2} + 1 – x) \cr} \)

b) \({{\rm{x}}^5} + 2{{\rm{x}}^4} – 3{{\rm{x}}^2} – {x^4} + 1 – x \)

\(= ({x^5} + 2{{\rm{x}}^4} + 1) – (3{{\rm{x}}^2} + {x^4} + x)\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button