Giải bài tập

Giải bài 37, 7.1, 7.2 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 2

Giải bài tập trang 25 bài 7 đa thức một biến Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 37: Tính giá trị của các đa thức sau…

Câu 37 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá trị của các đa thức sau:

a) \({x^2} + {x^4} + {x^6} = {x^8} + … + {x^{100}}\) tại x = -1

Bạn đang xem: Giải bài 37, 7.1, 7.2 trang 25 SBT Toán lớp 7 tập 2

b) \(a{x^2} + bx + c\) tại x = -1; x = 1 (a, b, c là hằng số).

Giải

a) Thay giá trị x = -1 vào đa thức ta có:

\({( – 1)^2} + {( – 1)^4} + {( – 1)^6} + … + {( – 1)^{100}} \)

\(= \underbrace {1 + 1 + 1 + … + 1}_{} = 50\)

            50 số hạng

Vậy giá trị đa thức bằng 50 tại x = 1

b) Thay x = -1 vào đa thức ta có:

\({\rm{a}}{\left( { – 1} \right)^2} + b\left( { – 1} \right) + c = a – b + c\)

Vậy giá trị đa thức bằng a – b + c tại x = -1

Thay x = 1 vào đa thức ta có:

\({\rm{a}}{.1^2} + b.1 + c = a + b + c\). Vậy giá trị đa thức bằng a + b + c tại x = 1.

 


Câu 7.1, 7.2 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Câu 7.1 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho

\(f\left( x \right) = {x^5} + 3{{\rm{x}}^2} – 5{{\rm{x}}^3} – {x^7} + {x^3} + 2{{\rm{x}}^2} + {x^5} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^7}\)

\(g\left( x \right) = {x^4} + 4{{\rm{x}}^3} – 5{{\rm{x}}^8} – {x^7} + {x^3} + {x^2} – 2{{\rm{x}}^7} + {x^4} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^8}\)

Thu gọn và sắp xếp các đa thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến rồi tìm bậc của đa thức đó.

Giải

\(\eqalign{
& f\left( x \right) = {x^5} + 3{{\rm{x}}^2} – 5{{\rm{x}}^3} – {x^7} + {x^3} + 2{{\rm{x}}^2} + {x^5} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^7} \cr
& \Rightarrow f(x) = 2{{\rm{x}}^5} – 4{{\rm{x}}^3} + {x^2} \cr} \)

Đa thức có bậc là 5

\(\eqalign{
& g\left( x \right) = {x^4} + 4{{\rm{x}}^3} – 5{{\rm{x}}^8} – {x^7} + {x^3} + {x^2} – 2{{\rm{x}}^7} + {x^4} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^8} \cr
& \Rightarrow g(x) = – 6{{\rm{x}}^8} – 3{{\rm{x}}^7} + 2{{\rm{x}}^4} + 5{{\rm{x}}^3} – 3{{\rm{x}}^2} \cr} \)

Đa thức có bậc là 8.

Thu gọn và sắp xếp các đa thức f (x) và g (x) theo lũy thừa giảm của biến rồi tìm bậc của đa thức đó.

Câu 7.2 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Giá trị của đa thức \({\rm{x}} + {{\rm{x}}^3} + {{\rm{x}}^5} + {{\rm{x}}^7} + {{\rm{x}}^9} + …… + {{\rm{x}}^{101}}\) tại x = -1  là:

 (A) -101;                      (B) -100;

(C) -51;                         (D) -50

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Đáp án đúng là (C) -51.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button