Tổng hợp

Bảng màu FF, cách viết chữ màu Free Fire

Bảng màu Free Fire để làm gì? Câu hỏi này được nhiều game thủ FF đặt ra và thực sự là bảng màu FF để các game thủ sử dụng nhằm mục đích thay đổi màu nội dung chat hoặc chữ ký để gây chú ý với bạn bè bên cạnh việc đặt tên bằng ký tự đặc biệt Free Fire. Một cái tên game hay sẽ gây chú ý hơn so với một cái tên bình thường.

Hoặc cũng giống như việc đặt kí tự trống FF, khá nhiều game thủ cũng sử dụng mã màu FF để đặt tên nhân vật Free Fire. Mã màu FF sử dụng là mã màu Hex trong CSS, bạn có thể xem dưới đây:

Mục lục

Cách chọn mã màu Free Fire

Nếu muốn thay đổi màu sắc theo ý mình, bạn chỉ cần kéo thành chọn màu và chấm chọn màu sắc > nhấn Sao chép ở HEX để lấy mã màu đó.

Bạn đang xem: Bảng màu FF, cách viết chữ màu Free Fire

Bảng mã Free Fire có sẵn

Dưới đây là bảng mã màu FF sẵn theo cú pháp, bạn chỉ cần copy về và dán vào trước nội dung muốn đổi màu là đươợc.

[EEEEEE] [DDDDDD] [CCCCCC] [BBBBBB] [AAAAAA] [999999]
[888888] [777777] [666666] [555555] [444444] [333333]
[222222] [111111] [000000] [FF0000] [EE0000] [DD0000]
[CC0000] [BB0000] [AA0000] [990000] [880000] [770000]
[660000] [550000] [440000] [330000] [220000] [110000]
[FFFFFF] [FFFFCC] [FFFF99] [FFFF66] [FFFF33] [FFFF00]
[CCFFFF] [CCFFCC] [CCFF99] [CCFF66] [CCFF33] [CCFF00]
[99FFFF] [99FFCC] [99FF99] [99FF66] [99FF33] [99FF00]
[66FFFF] [66FFCC] [66FF99] [66FF66] [66FF33] [66FF00]
[33FFFF] [33FFCC] [33FF99] [33FF66] [33FF33] [33FF00]
[00FFFF] [00FFCC] [00FF99] [00FF66] [00FF33] [00FF00]
[FFCCFF] [FFCCCC] [FFCC99] [FFCC66] [FFCC33] [FFCC00]
[CCCCFF] [CCCCCC] [CCCC99] [CCCC66] [CCCC33] [CCCC00]
[99CCFF] [99CCCC] [99CC99] [99CC66] [99CC33] [99CC00]
[66CCFF] [66CCCC] [66CC99] [66CC66] [66CC33] [66CC00]
[33CCFF] [33CCCC] [33CC99] [33CC66] [33CC33] [33CC00]
[00CCFF] [00CCCC] [33CC66] [33CC33] [00CC99] [00CC66]
[00CC33] [00CC00] [FF99FF] [FF99CC] [FF9999] [FF9966]
[FF9933] [FF9900] [CC99FF] [CC99CC] [CC9999] [CC9966]
[CC9933] [CC9900] [9999FF] [9999CC] [999999] [999966]
[999933] [999900] [6699FF] [6699CC] [669999] [669966]
[669933] [669900] [3399FF] [3399CC] [339999] [339966]
[339933] [339900] [0099FF] [0099CC] [009999] [009966]
[009933] [009900] [FF66FF] [FF66CC] [FF6699] [FF6666]
[FF6633] [FF6600] [CC66FF] [CC66CC] [CC6699] [CC6666]
[CC6633] [CC6600] [9966FF] [9966CC] [996699] [996666]
[996633] [996600] [6666FF] [6666CC] [666699] [666666]
[666633] [666600] [3366FF] [3366CC] [336699] [336666]
[336633] [336600] [0066FF] [0066CC] [006699] [006666]
[006633] [006600] [FF33FF] [FF33CC] [FF3399] [FF3366]
[FF3333] [FF3300] [CC33FF] [CC33CC] [CC3399] [CC3366]
[CC3333] [CC3300] [9933FF] [9933CC] [993399] [993366]
[993333] [993300] [6633FF] [6633CC] [663399] [663366]
[663333] [663300] [3333FF] [3333CC] [333399] [333366]
[333333] [333300] [0033FF] [FF3333] [0033CC] [003399]
[003366] [003333] [003300] [FF00FF] [FF00CC] [FF0099]
[FF0066] [FF0033] [FF0000] [CC00FF] [CC00CC] [CC0099]
[CC0066] [CC0033] [CC0000] [9900FF] [9900CC] [990099]
[990066] [990033] [990000] [6600FF] [6600CC] [660099]
[660066] [660033] [660000] [3300FF] [3300CC] [330099]
[330066] [330033] [330000] [0000FF] [0000CC] [000099]
[000066] [000033] [00FF00] [00EE00] [00DD00] [00CC00]
[00BB00] [00AA00] [009900] [008800] [007700] [006600]
[005500] [004400] [003300] [002200] [001100] [0000FF]
[0000EE] [0000DD] [0000CC] [0000BB] [0000AA] [000099]
[000088] [000077] [000055] [000044] [000022] [000011]

Mã màu FF đầy đủ các màu

Tên và mã màu Hex
[F8F8FF]
[F5F5F5]
[DCDCDC]
[FFFFFF]
[000000]
[696969]
[D3D3D3]
[BEBEBE]
[1C1C1C]
[363636]
[4F4F4F]
[696969]
[828282]
[9C9C9C]
[B5B5B5]
[CFCFCF]
[E8E8E8]
[A9A9A9]
[778899]
[708090]
[C6E2FF]
[B9D3EE]
[9FB6CD]
[6C7B8B]
[2F4F4F]
[97FFFF]
[8DEEEE]
[79CDCD]
[528B8B]
[EEE8AA]
[FFFAF0]
[FAFAD2]
[8B4513]
[A0522D]
[FDF5E6]
[FAF0E6]
[FFEFD5]
[FFEBCD]
[FFE4B5]
[CD853F]
[F5F5DC]
[F4A460]
[FFFAFA]
[EEE9E9]
[CDC9C9]
[8B8989]
[FFF5EE]
[EEE5DE]
[CDC5BF]
[8B8682]
[FAEBD7]
[FFEFDB]
[EEDFCC]
[CDC0B0]
[8B8378]
[FFE4C4]
[EED5B7]
[CDB79E]
[8B7D6B]
[FFDAB9]
[EECBAD]
[CDAF95]
[8B7765]
[FFDEAD]
[EECFA1]
[CDB38B]
[8B795E]
[FFFACD]
[EEE9BF]
[CDC9A5]
[8B8970]
[FFF8DC]
[EEE8CD]
[CDC8B1]
[8B8878]
[8B8878]
[EEEEE0]
[CDCDC1]
[8B8B83]
[F5FFFA]
[F0FFF0]
[E0EEE0]
[C1CDC1]
[838B83]
[FFF0F5]
[EEE0E5]
[CDC1C5]
[8B8386]
[E6E6FA]
[FFE4E1]
[EED5D2]
[CDB7B5]
[8B7D7B]
[F0FFFF]
[E0EEEE]
[C1CDCD]
[838B8B]
[F0F8FF]
[8470FF]
[7B68EE]
[6A5ACD]
[836FFF]
[7A67EE]
[6959CD]
[473C8B]
[483D8B]
[4169E1]
[4876FF]
[436EEE]
[3A5FCD
[27408B]
[0000FF]
[0000EE]
[00008B]
[000080]
[191970]
[6495ED]
[0000CD]
[B0E0E6]
[1E90FF]
[1C86EE]
[1874CD]
[104E8B]
[4682B4]
[63B8FF]
[5CACEE]
[4F94CD]
[36648B]
[00BFFF]
[00B2EE]
[009ACD]
[00688B]
[87CEEB]
[87CEFF]
[7EC0EE]
[6CA6CD]
[4A708B]
[87CEFA]
[B0E2FF]
[A4D3EE]
[8DB6CD]
[607B8B]
[B0C4DE]
[CAE1FF]
[BCD2EE]
[A2B5CD]
[6E7B8B]
[ADD8E6]
[BFEFFF]
[B2DFEE]
[9AC0CD]
[68838B]
[E0FFFF]
[D1EEEE]
[B4CDCD]
[7A8B8B]
[5F9EA0]
[98F5FF]
[8EE5EE]
[7AC5CD]
[53868B]
[AFEEEE]
[BBFFFF]
[AEEEEE]
[96CDCD]
[668B8B]
[48D1CC]
[00CED1]
[40E0D0]
[00F5FF]
[00E5EE]
[00C5CD]
[00868B]
[00FFFF]
[00FFFF]
[00CDCD]
[008B8B]
[7FFFD4]
[76EEC6]
[66CDAA]
[458B74]
[8FBC8F]
[C1FFC1]
[B4EEB4]
[9BCD9B]
[698B69]
[2E8B57]
[54FF9F]
[4EEE94]
[43CD80]
[98FB98]
[9AFF9A]
[90EE90]
[7CCD7C]
[548B54]
[00FF7F]
[00EE76]
[00CD66]
[008B45]
[00FF00]
[00EE00]
[00CD00]
[008B00]
[008B00]
[3CB371]
[20B2AA]
[90EE90]
[7CFC00]
[00FA9A]
[ADFF2F]
[32CD32]
[9ACD32]
[228B22]
[7FFF00]
[76EE00]
[66CD00]
[458B00]
[6B8E23]
[C0FF3E]
[B3EE3A]
[9ACD32]
[698B22]
[556B2F]
[CAFF70]
[BCEE68]
[A2CD5A]
[6E8B3D]
[FFF68F]
[EEE685]
[CDC673]
[8B864E]
[BDB76B]
[EEDD82]
[FFEC8B]
[EEDC82]
[CDBE70]
[8B814C]
[FFFFE0]
[EEEED1]
[CDCDB4]
[8B8B7A]
[FFFF00]
[EEEE00]
[CDCD00]
[8B8B00]
[FFD700]
[EEC900]
[CDAD00]
[8B7500]
[DAA520]
[FFC125]
[EEB422]
[CD9B1D]
[8B6914]
[B8860B]
[FFB90F]
[EEAD0E]
[CD950C]
[8B658B]
[BC8F8F]
[FFC1C1]
[EEB4B4]
[CD9B9B]
[8B6969]
[CD5C5C]
[FF6A6A]
[EE6363]
[CD5555]
[8B3A3A]
[FF8247]
[EE7942]
[CD6839]
[8B4726]
[DEB887]
[FFD39B]
[EEC591]
[CDAA7D]
[8B7355]
[F5DEB3]
[FFE7BA]
[EED8AE]
[CDBA96]
[8B7E66]
[D2B48C]
[FFA54F]
[EE9A49]
[CD853F]
[8B5A2B]
[D2691E]
[FF7F24]
[EE7621]
[CD661D]
[8B4513]
[B22222]
[FF3030]
[EE2C2C]
[CD2626]
[8B1A1A]
[A52A2A]
[FF4040]
[EE3B3B]
[CD3333]
[8B2323]
[FA8072]
[FF8C69]
[EE8262]
[CD7054]
[8B4C39]
[EE9572]
[EE9572]
[CD8162]
[8B5742]
[FFA500]
[EE9A00]
[CD8500]
[8B5A00]
[FF8C00]
[FF7F00]
[EE7600]
[CD6600]
[8B4500]
[F08080]
[FF7F50]
[FF7256]
[EE6A50]
[CD5B45]
[8B3E2F]
[FF6347]
[EE5C42]
[CD4F39]
[8B3626]
[FF4500]
[EE4000]
[CD3700]
[8B2500]
[FF0000]
[CD0000]
[CD0000]
[8B0000]
[C60000]
[DC143C]
[EE1289]
[EE1289]
[D1076]
[8B0A50]
[FF69B4]
[FF6EB4]
[EE6AA7]
[CD6090]
[8B3A62]
[FFC0CB]
[FFB5C5]
[EEA9B8]
[CD919E]
[8B636C]
[FFB6C1]
[FFAEB9]
[EEA2AD]
[CD8C95]
[8B5F65]
[DB7093]
[FF82AB]
[EE799F]
[CD6889]
[8B475D]
[B03060]
[FF34B3]
[EE30A7]
[CD2990]
[8B1C62]
[D02090]
[FF3E96]
[EE3A8C]
[CD3278]
[8B2252]
[FF00FF]
[EE00EE]
[CD00CD]
[8B008B]
[DA70D6]
[FF83FA]
[EE7AE9]
[CD69C9]
[8B4789]
[DDA0DD]
[FFBBFF]
[EEAEEE]
[CD96CD]
[8B668B]
[BA55D3]
[E066FF]
[D15FEE]
[B452CD]
[7A378B]
[9932CC]
[BF3EFF]
[B23AEE]
[9A32CD]
[68228B]
[C71585]
[EE82EE]
[9400D3]
[8A2BE2]
[800080]
[A020F0]
[9B30FF]
[912CEE]
[7D26CD]
[551A8B]
[9370DB]
[AB82FF]
[9F79EE]
[8968CD]
[5D478B]
[D8BFD8]
[FFE1FF]
[EED2EE]
[CDB5CD]
[8B7B8B]
[DDC488]
[ECAB53]
[C0C0C0]
[008080]
[FFCC99]

Nếu đơn giản chỉ cần tìm một màu để gây chú ý thì bạn chỉ cần nhớ một mã màu Free Fire đó rồi dán vào nội dung chat là được. Nhưng với nhiều người chơi thì họ lại thích thay đổi màu sắc nội dung nên họ sẽ cần bảng mã màu FF trên đây.

Cách viết chữ màu trong Free Fire

Bước 1: Bạn có thể thử mã màu bằng cách chọn ảnh đại diện, sau đó chọn biểu tượng chỉnh sửa thông tin người chơi.

Bước 2: Chọn Chữ ký

ma mau ff

Bước 3: Ghi mã màu trong hai ngoặc vuông như ở dưới hình – [00FF00] (nội dung) sau đó chọn xong.

bang mau ff

Bước 4: Sau đó bấm dấu X để tắt bảng thông tin người chơi.

bang mau ff

Và mã màu của bạn sẽ được hiển thị kèm nội dung mà bạn đã ghi.

bang mau ff

Việc chọn mã màu FF cho nội dung của bạn sẽ giúp nội dung đó nổi bật hơn và khiến nhiều người chú ý đến nội dung mà bạn muốn truyền tải.

Xem thêm:

  Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

  Chuyên mục: Tổng hợp

  Xem thêm Bảng màu FF, cách viết chữ màu Free Fire

  Bảng màu Free Fire để làm gì? Câu hỏi này được nhiều game thủ FF đặt ra và thực sự là bảng màu FF để các game thủ sử dụng nhằm mục đích thay đổi màu nội dung chat hoặc chữ ký để gây chú ý với bạn bè bên cạnh việc đặt tên bằng ký tự đặc biệt Free Fire. Một cái tên game hay sẽ gây chú ý hơn so với một cái tên bình thường.

  Hoặc cũng giống như việc đặt kí tự trống FF, khá nhiều game thủ cũng sử dụng mã màu FF để đặt tên nhân vật Free Fire. Mã màu FF sử dụng là mã màu Hex trong CSS, bạn có thể xem dưới đây:

  Cách chọn mã màu Free Fire

  Nếu muốn thay đổi màu sắc theo ý mình, bạn chỉ cần kéo thành chọn màu và chấm chọn màu sắc > nhấn Sao chép ở HEX để lấy mã màu đó.

  Bảng mã Free Fire có sẵn

  Dưới đây là bảng mã màu FF sẵn theo cú pháp, bạn chỉ cần copy về và dán vào trước nội dung muốn đổi màu là đươợc.

  [EEEEEE] [DDDDDD] [CCCCCC] [BBBBBB] [AAAAAA] [999999]
  [888888] [777777] [666666] [555555] [444444] [333333]
  [222222] [111111] [000000] [FF0000] [EE0000] [DD0000]
  [CC0000] [BB0000] [AA0000] [990000] [880000] [770000]
  [660000] [550000] [440000] [330000] [220000] [110000]
  [FFFFFF] [FFFFCC] [FFFF99] [FFFF66] [FFFF33] [FFFF00]
  [CCFFFF] [CCFFCC] [CCFF99] [CCFF66] [CCFF33] [CCFF00]
  [99FFFF] [99FFCC] [99FF99] [99FF66] [99FF33] [99FF00]
  [66FFFF] [66FFCC] [66FF99] [66FF66] [66FF33] [66FF00]
  [33FFFF] [33FFCC] [33FF99] [33FF66] [33FF33] [33FF00]
  [00FFFF] [00FFCC] [00FF99] [00FF66] [00FF33] [00FF00]
  [FFCCFF] [FFCCCC] [FFCC99] [FFCC66] [FFCC33] [FFCC00]
  [CCCCFF] [CCCCCC] [CCCC99] [CCCC66] [CCCC33] [CCCC00]
  [99CCFF] [99CCCC] [99CC99] [99CC66] [99CC33] [99CC00]
  [66CCFF] [66CCCC] [66CC99] [66CC66] [66CC33] [66CC00]
  [33CCFF] [33CCCC] [33CC99] [33CC66] [33CC33] [33CC00]
  [00CCFF] [00CCCC] [33CC66] [33CC33] [00CC99] [00CC66]
  [00CC33] [00CC00] [FF99FF] [FF99CC] [FF9999] [FF9966]
  [FF9933] [FF9900] [CC99FF] [CC99CC] [CC9999] [CC9966]
  [CC9933] [CC9900] [9999FF] [9999CC] [999999] [999966]
  [999933] [999900] [6699FF] [6699CC] [669999] [669966]
  [669933] [669900] [3399FF] [3399CC] [339999] [339966]
  [339933] [339900] [0099FF] [0099CC] [009999] [009966]
  [009933] [009900] [FF66FF] [FF66CC] [FF6699] [FF6666]
  [FF6633] [FF6600] [CC66FF] [CC66CC] [CC6699] [CC6666]
  [CC6633] [CC6600] [9966FF] [9966CC] [996699] [996666]
  [996633] [996600] [6666FF] [6666CC] [666699] [666666]
  [666633] [666600] [3366FF] [3366CC] [336699] [336666]
  [336633] [336600] [0066FF] [0066CC] [006699] [006666]
  [006633] [006600] [FF33FF] [FF33CC] [FF3399] [FF3366]
  [FF3333] [FF3300] [CC33FF] [CC33CC] [CC3399] [CC3366]
  [CC3333] [CC3300] [9933FF] [9933CC] [993399] [993366]
  [993333] [993300] [6633FF] [6633CC] [663399] [663366]
  [663333] [663300] [3333FF] [3333CC] [333399] [333366]
  [333333] [333300] [0033FF] [FF3333] [0033CC] [003399]
  [003366] [003333] [003300] [FF00FF] [FF00CC] [FF0099]
  [FF0066] [FF0033] [FF0000] [CC00FF] [CC00CC] [CC0099]
  [CC0066] [CC0033] [CC0000] [9900FF] [9900CC] [990099]
  [990066] [990033] [990000] [6600FF] [6600CC] [660099]
  [660066] [660033] [660000] [3300FF] [3300CC] [330099]
  [330066] [330033] [330000] [0000FF] [0000CC] [000099]
  [000066] [000033] [00FF00] [00EE00] [00DD00] [00CC00]
  [00BB00] [00AA00] [009900] [008800] [007700] [006600]
  [005500] [004400] [003300] [002200] [001100] [0000FF]
  [0000EE] [0000DD] [0000CC] [0000BB] [0000AA] [000099]
  [000088] [000077] [000055] [000044] [000022] [000011]

  Mã màu FF đầy đủ các màu

  Tên và mã màu Hex
  [F8F8FF]
  [F5F5F5]
  [DCDCDC]
  [FFFFFF]
  [000000]
  [696969]
  [D3D3D3]
  [BEBEBE]
  [1C1C1C]
  [363636]
  [4F4F4F]
  [696969]
  [828282]
  [9C9C9C]
  [B5B5B5]
  [CFCFCF]
  [E8E8E8]
  [A9A9A9]
  [778899]
  [708090]
  [C6E2FF]
  [B9D3EE]
  [9FB6CD]
  [6C7B8B]
  [2F4F4F]
  [97FFFF]
  [8DEEEE]
  [79CDCD]
  [528B8B]
  [EEE8AA]
  [FFFAF0]
  [FAFAD2]
  [8B4513]
  [A0522D]
  [FDF5E6]
  [FAF0E6]
  [FFEFD5]
  [FFEBCD]
  [FFE4B5]
  [CD853F]
  [F5F5DC]
  [F4A460]
  [FFFAFA]
  [EEE9E9]
  [CDC9C9]
  [8B8989]
  [FFF5EE]
  [EEE5DE]
  [CDC5BF]
  [8B8682]
  [FAEBD7]
  [FFEFDB]
  [EEDFCC]
  [CDC0B0]
  [8B8378]
  [FFE4C4]
  [EED5B7]
  [CDB79E]
  [8B7D6B]
  [FFDAB9]
  [EECBAD]
  [CDAF95]
  [8B7765]
  [FFDEAD]
  [EECFA1]
  [CDB38B]
  [8B795E]
  [FFFACD]
  [EEE9BF]
  [CDC9A5]
  [8B8970]
  [FFF8DC]
  [EEE8CD]
  [CDC8B1]
  [8B8878]
  [8B8878]
  [EEEEE0]
  [CDCDC1]
  [8B8B83]
  [F5FFFA]
  [F0FFF0]
  [E0EEE0]
  [C1CDC1]
  [838B83]
  [FFF0F5]
  [EEE0E5]
  [CDC1C5]
  [8B8386]
  [E6E6FA]
  [FFE4E1]
  [EED5D2]
  [CDB7B5]
  [8B7D7B]
  [F0FFFF]
  [E0EEEE]
  [C1CDCD]
  [838B8B]
  [F0F8FF]
  [8470FF]
  [7B68EE]
  [6A5ACD]
  [836FFF]
  [7A67EE]
  [6959CD]
  [473C8B]
  [483D8B]
  [4169E1]
  [4876FF]
  [436EEE]
  [3A5FCD
  [27408B]
  [0000FF]
  [0000EE]
  [00008B]
  [000080]
  [191970]
  [6495ED]
  [0000CD]
  [B0E0E6]
  [1E90FF]
  [1C86EE]
  [1874CD]
  [104E8B]
  [4682B4]
  [63B8FF]
  [5CACEE]
  [4F94CD]
  [36648B]
  [00BFFF]
  [00B2EE]
  [009ACD]
  [00688B]
  [87CEEB]
  [87CEFF]
  [7EC0EE]
  [6CA6CD]
  [4A708B]
  [87CEFA]
  [B0E2FF]
  [A4D3EE]
  [8DB6CD]
  [607B8B]
  [B0C4DE]
  [CAE1FF]
  [BCD2EE]
  [A2B5CD]
  [6E7B8B]
  [ADD8E6]
  [BFEFFF]
  [B2DFEE]
  [9AC0CD]
  [68838B]
  [E0FFFF]
  [D1EEEE]
  [B4CDCD]
  [7A8B8B]
  [5F9EA0]
  [98F5FF]
  [8EE5EE]
  [7AC5CD]
  [53868B]
  [AFEEEE]
  [BBFFFF]
  [AEEEEE]
  [96CDCD]
  [668B8B]
  [48D1CC]
  [00CED1]
  [40E0D0]
  [00F5FF]
  [00E5EE]
  [00C5CD]
  [00868B]
  [00FFFF]
  [00FFFF]
  [00CDCD]
  [008B8B]
  [7FFFD4]
  [76EEC6]
  [66CDAA]
  [458B74]
  [8FBC8F]
  [C1FFC1]
  [B4EEB4]
  [9BCD9B]
  [698B69]
  [2E8B57]
  [54FF9F]
  [4EEE94]
  [43CD80]
  [98FB98]
  [9AFF9A]
  [90EE90]
  [7CCD7C]
  [548B54]
  [00FF7F]
  [00EE76]
  [00CD66]
  [008B45]
  [00FF00]
  [00EE00]
  [00CD00]
  [008B00]
  [008B00]
  [3CB371]
  [20B2AA]
  [90EE90]
  [7CFC00]
  [00FA9A]
  [ADFF2F]
  [32CD32]
  [9ACD32]
  [228B22]
  [7FFF00]
  [76EE00]
  [66CD00]
  [458B00]
  [6B8E23]
  [C0FF3E]
  [B3EE3A]
  [9ACD32]
  [698B22]
  [556B2F]
  [CAFF70]
  [BCEE68]
  [A2CD5A]
  [6E8B3D]
  [FFF68F]
  [EEE685]
  [CDC673]
  [8B864E]
  [BDB76B]
  [EEDD82]
  [FFEC8B]
  [EEDC82]
  [CDBE70]
  [8B814C]
  [FFFFE0]
  [EEEED1]
  [CDCDB4]
  [8B8B7A]
  [FFFF00]
  [EEEE00]
  [CDCD00]
  [8B8B00]
  [FFD700]
  [EEC900]
  [CDAD00]
  [8B7500]
  [DAA520]
  [FFC125]
  [EEB422]
  [CD9B1D]
  [8B6914]
  [B8860B]
  [FFB90F]
  [EEAD0E]
  [CD950C]
  [8B658B]
  [BC8F8F]
  [FFC1C1]
  [EEB4B4]
  [CD9B9B]
  [8B6969]
  [CD5C5C]
  [FF6A6A]
  [EE6363]
  [CD5555]
  [8B3A3A]
  [FF8247]
  [EE7942]
  [CD6839]
  [8B4726]
  [DEB887]
  [FFD39B]
  [EEC591]
  [CDAA7D]
  [8B7355]
  [F5DEB3]
  [FFE7BA]
  [EED8AE]
  [CDBA96]
  [8B7E66]
  [D2B48C]
  [FFA54F]
  [EE9A49]
  [CD853F]
  [8B5A2B]
  [D2691E]
  [FF7F24]
  [EE7621]
  [CD661D]
  [8B4513]
  [B22222]
  [FF3030]
  [EE2C2C]
  [CD2626]
  [8B1A1A]
  [A52A2A]
  [FF4040]
  [EE3B3B]
  [CD3333]
  [8B2323]
  [FA8072]
  [FF8C69]
  [EE8262]
  [CD7054]
  [8B4C39]
  [EE9572]
  [EE9572]
  [CD8162]
  [8B5742]
  [FFA500]
  [EE9A00]
  [CD8500]
  [8B5A00]
  [FF8C00]
  [FF7F00]
  [EE7600]
  [CD6600]
  [8B4500]
  [F08080]
  [FF7F50]
  [FF7256]
  [EE6A50]
  [CD5B45]
  [8B3E2F]
  [FF6347]
  [EE5C42]
  [CD4F39]
  [8B3626]
  [FF4500]
  [EE4000]
  [CD3700]
  [8B2500]
  [FF0000]
  [CD0000]
  [CD0000]
  [8B0000]
  [C60000]
  [DC143C]
  [EE1289]
  [EE1289]
  [D1076]
  [8B0A50]
  [FF69B4]
  [FF6EB4]
  [EE6AA7]
  [CD6090]
  [8B3A62]
  [FFC0CB]
  [FFB5C5]
  [EEA9B8]
  [CD919E]
  [8B636C]
  [FFB6C1]
  [FFAEB9]
  [EEA2AD]
  [CD8C95]
  [8B5F65]
  [DB7093]
  [FF82AB]
  [EE799F]
  [CD6889]
  [8B475D]
  [B03060]
  [FF34B3]
  [EE30A7]
  [CD2990]
  [8B1C62]
  [D02090]
  [FF3E96]
  [EE3A8C]
  [CD3278]
  [8B2252]
  [FF00FF]
  [EE00EE]
  [CD00CD]
  [8B008B]
  [DA70D6]
  [FF83FA]
  [EE7AE9]
  [CD69C9]
  [8B4789]
  [DDA0DD]
  [FFBBFF]
  [EEAEEE]
  [CD96CD]
  [8B668B]
  [BA55D3]
  [E066FF]
  [D15FEE]
  [B452CD]
  [7A378B]
  [9932CC]
  [BF3EFF]
  [B23AEE]
  [9A32CD]
  [68228B]
  [C71585]
  [EE82EE]
  [9400D3]
  [8A2BE2]
  [800080]
  [A020F0]
  [9B30FF]
  [912CEE]
  [7D26CD]
  [551A8B]
  [9370DB]
  [AB82FF]
  [9F79EE]
  [8968CD]
  [5D478B]
  [D8BFD8]
  [FFE1FF]
  [EED2EE]
  [CDB5CD]
  [8B7B8B]
  [DDC488]
  [ECAB53]
  [C0C0C0]
  [008080]
  [FFCC99]

  Nếu đơn giản chỉ cần tìm một màu để gây chú ý thì bạn chỉ cần nhớ một mã màu Free Fire đó rồi dán vào nội dung chat là được. Nhưng với nhiều người chơi thì họ lại thích thay đổi màu sắc nội dung nên họ sẽ cần bảng mã màu FF trên đây.

  Cách viết chữ màu trong Free Fire

  Bước 1: Bạn có thể thử mã màu bằng cách chọn ảnh đại diện, sau đó chọn biểu tượng chỉnh sửa thông tin người chơi.

  Bước 2: Chọn Chữ ký

  ma mau ff

  Bước 3: Ghi mã màu trong hai ngoặc vuông như ở dưới hình – [00FF00] (nội dung) sau đó chọn xong.

  bang mau ff

  Bước 4: Sau đó bấm dấu X để tắt bảng thông tin người chơi.

  bang mau ff

  Và mã màu của bạn sẽ được hiển thị kèm nội dung mà bạn đã ghi.

  bang mau ff

  Việc chọn mã màu FF cho nội dung của bạn sẽ giúp nội dung đó nổi bật hơn và khiến nhiều người chú ý đến nội dung mà bạn muốn truyền tải.

  Xem thêm:

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *