Giáo dục

Đáp án cuộc thi 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2023

Đáp án cuộc thi 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2023 với 2 bộ đề dành cho đối tượng là học sinh THCS, THPT và đối tượng là Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân. Hy vọng với đáp án do thầy cô trường THPT Ngô Thì Nhậm biên soạn dưới đây sẽ giúp các thí sinh hoàn thành tốt bài thi online tại địa chỉ http://thitracnghiemdecuongvanhoa.thaibinh.gov.vn/thi.html.

Đáp án cuộc thi 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2023
Đáp án cuộc thi 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2023

Thể lệ cuộc thi 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Cuộc thi nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng tỉnh Thái Bình nói riêng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đối tương dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động,….; sinh viên, học sinh THCS, học sinh THPT; Đoàn viên và các tầng lớn nhân dân trong và ngoài tỉnh Thái Bình tham gia dự thi.

Thời gian thi:

– Đợt thứ nhất: bắt đầu sau khi ấn nút phát động ngày 29/3/2023 và kết thúc vào 10h00′ ngày 08/4/2023

– Đợt thứ hai: bắt đầu từ 10h00′ ngày 14/4/2023 và kết thúc vào 10h00′ ngày 24/4/2023.

– Tổng kết và trao giải cuộc thi vào dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đường link tham gia thi online: http://thitracnghiemdecuongvanhoa.thaibinh.gov.vn/thi.html

Đáp án cuộc thi 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2023

Đáp án dành cho đối tượng là học sinh THCS, THPT

Bộ câu hỏi dành cho đối tượng là học sinh sẽ bao gồm 20 câu hỏi và 1 câu hỏi đoán số người dự thi.

Câu 1: Di tích nào dưới đây là di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến ?

 1. Đình Nho Lâm – Thanh Giám (Đông Lâm, Tiền Hải)
 2. Nhà thờ Phạm Quang Lịch (Đình Phùng, Kiến Xương)
 3. Khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh (Diêm Điền, Thái Thuỵ)
 4. Cả 3 phương án trên

Câu 2: Nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện ở huyện nào?

 1. Huyện Tiền Hải
 2. Huyện Hưng Hà
 3. Huyện Kiến Xương
 4. Huyện Vũ Thư

Câu 3: Di tích khảo cổ học quốc gia Hành cung Lỗ Giang, tỉnh Thái Bình ở đâu?

 1. Xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư
 2. Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà
 3. Xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng
 4. Xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương

Câu 4: Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm nào?

 1. 1944
 2. 1943
 3. 1942
 4. 1945

Câu 5: Trong các nghệ sỹ dưới đây, nghệ sỹ nào quê ở Thái Bình?

 1. NSND Trung Kiên
 2. NSND Trung Hiếu
 3. NSND Thanh Ngoan
 4. Tất cả các phương án trên

Câu 6: Chiếng Chèo làng Khuốc nay thuộc xã nào của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình?

 1. Xã Đông Động
 2. Xã Phong Châu
 3. Xã Đông Các
 4. Xã Nguyên Xá

Câu 7: Tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo Đền xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm nào?

 1. Năm 2019
 2. Năm 2020
 3. Năm 2017
 4. Năm 2018

Câu 8: Một trong những mục tiêu để phát triển văn hóa, con người Thái Bình đến năm 2030 đã được Đảng bộ xác định đó là: Xây dựng được “thương hiệu” không gian văn hóa vùng đất, con người Thái Bình. Bạn hãy cho biết mục tiêu trên được đề cập trong văn kiện nào?

 1. Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân”.
 2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 3. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Câu 9: Hiện nay tỉnh Thái Bình có bao nhiêu bảo vật quốc gia?

 1. 2
 2. 5
 3. 1
 4. 3

Câu 10: Đề cương về văn hóa Việt Nam đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

 1. Đất nước còn đang trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp
 2. Đất nước còn đang chịu ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật
 3. Đất nước còn đang chịu ách thống trị của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ
 4. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa được thành lập

Câu 11: Ai là người soạn thảo Đề cương về văn hóa Việt Nam?

 1. Huỳnh Thúc Kháng
 2. Trường Chinh
 3. Tố Hữu

Câu 12: Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là di tích quốc gia đặc biệt có tên chữ là:

 1. Nhật Quang Tự
 2. Linh Quang Tự
 3. Thần Quang Tự
 4. Thiên Linh Tự

Câu 13: Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) khánh thành năm nào?

 1. Năm 2021
 2. Năm 2020
 3. Năm 2023
 4. Năm 2022

Câu 14: Trong các làng nghề sau, đâu là làng nghề nổi tiếng của Thái Bình?

 1. Chiếu làng Hới
 2. Chạm bạc Đồng Xâm
 3. Dệt làng Mẹo
 4. Tất cả các phương án trên

Câu 15: Bài hát “Nắng ấm quê hương” do nhạc sĩ nào dưới đây sáng tác ?

 1. Nhạc sĩ Vĩnh An
 2. Nhạc sĩ Phú Quang
 3. Nhạc sĩ Thuận Yến
 4. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Câu 16: Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở địa bàn nào sau đây?

 1. Thị trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ
 2. Cả 3 phương án trên
 3. Xã Thái Thịnh, Thái Thuỵ
 4. Xã Thái Hưng, Thái Thuỵ

Câu 17: Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải …. cho quốc dân đi”

 1. Soi đường
 2. Soi sáng
 3. Dẫn lối
 4. Chỉ đường

Câu 18: Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam, mục đích của việc tranh đấu về tiếng nói, chữ viết nhằm:

 1. Thống nhất và làm giàu thêm tiếng nói
 2. Ấn định mẹo văn ta
 3. Cải cách chữ quốc ngữ
 4. Tất cả các phương án trên

Câu 19: Bia lưu niệm “Bến không chồng” ở địa danh nào dưới đây ?

 1. Xã Thụy Liên, Thái Thuỵ
 2. Xã Thụy Dân, Thái Thụy
 3. Xã Thụy Chính, Thái Thụy
 4. Xã Thụy Bình, Thái Thụy

Câu 20: Nghệ thuật trình diễn dân gian Nghệ thuật Chèo tỉnh Thái Bình được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm nào?

 1. 2023
 2. 2020
 3. 2018
 4. 2015

Đáp án dành cho đối tượng là Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân

Bộ câu hỏi dành cho đối tượng là học sinh sẽ bao gồm 30 câu hỏi và 1 câu hỏi đoán số người dự thi.

Câu 1: Đề cương về văn hóa Việt Nam xác định những công việc phải làm để xây dựng nền văn hóa mới là gì?

 1. Tranh đấu về học thuyết, tư tưởng
 2. Tranh đấu về tiếng nói, chữ viết
 3. Tranh đấu về tông phái văn nghệ
 4. Tất cả các phương án trên

Câu 2: Tại sao phải hoàn thành cách mạng văn hóa?

 1. Vì hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã hội
 2. Vì hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cách mạng khoa học công nghệ
 3. Vì hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cách mạng ruộng đất
 4. Vì hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành cách mạng kinh tế

Câu 3: Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở địa bàn nào sau đây ?

 1. Xã Thái Hưng, Thái Thuỵ
 2. Xã Thái Thịnh, Thái Thuỵ
 3. Thị trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ

Câu 4: Đâu không phải là nội dung được xác định trong giải pháp “Phát huy các giá trị văn hóa, con người, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp Nhân dân” trong Chuyên đề năm 2023 của tỉnh?

 1. Phát huy nguồn lực con người, đức tính cần cù, tinh thần vượt khó, kiên cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương giầu mạnh.
 2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
 3. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết gắn bó cộng đồng trong nhân dân
 4. Tiếp tục cụ thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thành những cơ chế, chính sách để các giá trị văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển Thái Bình nhanh, bền vững

Câu 5: Tục múa giáo cờ giáo quạt có trong lễ hội nào của tỉnh Thái Bình đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia?

 1. Lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà
 2. Lễ hội chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư
 3. Lễ hội đền Phượng Vũ, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư
 4. Lễ hội làng Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng

Câu 6: Bài hát “Nắng ấm quê hương” do nhạc sĩ nào dưới đây sáng tác?

 1. Nhạc sĩ Phú Quang
 2. Nhạc sĩ Thuận Yến
 3. Nhạc sĩ Vĩnh An
 4. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Câu 7: Để phát huy các giá trị văn hóa, con người Thái Bình trong giai đoạn hiện nay, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đã được xác định như thế nào trong Chuyên đề năm 2023 của tỉnh?

 1. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm văn hóa công sở và đạo đức công vụ;
 2. Có phong cách làm việc chính quy, khoa học; ứng xử chuẩn mực, có văn hóa; luôn thấu hiểu để tham mưu giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người dân; xây dựng đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
 3. Đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu các đơn vị, tổ chức, cơ quan trong quá trình xây dựng và thực thi văn hóa công vụ.
 4. Tất cả những nội dung trên.

Câu 8: Tên Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh Thái Bình?

 1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc.
 2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy văn hóa, con người Thái Bình trong tình hình mới.
 3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, tăng cường kỉ cương, xây dựng Thái Bình phát triển bền vững.
 4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững.

Câu 9: Bến Tượng là di tích lịch sử thuộc cụm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình, đền, bến Tượng A Sào (thôn A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây?

 1. Là nơi voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn bị sa lầy khi ông dẫn quân đến Lục Đầu Giang đánh quân Nguyên Mông?
 2. Là nơi diễn ra trận chiến ác liệt giữa đội quân tượng binh của triều Trần với kỵ binh giặc Nguyên Mông.
 3. Là nơi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lập trại nuôi voi chiến.

Câu 10: Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào?

 1. Đất nước còn đang chịu ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật
 2. Đất nước còn đang chịu ách thống trị của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ
 3. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa được thành lập
 4. Đất nước còn đang trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp

Câu 11: Đề cương về văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc:

 1. Tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ
 2. Tập hợp công nhân
 3. Tập hợp đội ngũ trí thức Nho học
 4. Tập hợp nông dân

Câu 12: Thuật ngữ “sức mạnh mềm văn hóa” được Đảng đề cập lần đầu tiên trong văn kiện nào?

 1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
 2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016)
 3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021)
 4. Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Câu 13: Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải …. cho quốc dân đi”

 1. Soi sáng
 2. Soi đường
 3. Dẫn lối
 4. Chỉ đường

Câu 14: Khi nào có thể hoàn thành cách mạng văn hóa?

 1. Khi cách mạng kinh tế thành công
 2. Khi cách mạng khoa học thành công
 3. Khi cách mạng chính trị thành công
 4. Khi cách mạng xã hội thành công

Câu 15: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được ban hành năm nào?

 1. Năm 1995
 2. Năm 1996
 3. Năm 1998
 4. Năm 1997

Câu 16: Đề cương về văn hóa Việt Nam đã đề ra 3 nguyên tắc vận động của nền văn hóa mới, đó là:

 1. Dân tộc hóa, Đại chúng hóa và Hiện đại hóa
 2. Dân tộc hóa, Nhân văn hóa và Khoa học hóa
 3. Dân tộc hóa, Đại chúng hóa và Khoa học hóa
 4. Nhân dân hóa, Dân tộc hóa và Đại chúng hóa

Câu 17: Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm nào, do ai soạn thảo?

 1. Năm 1945 do Trường Chinh soạn thảo
 2. Năm 1944 do Tố Hữu soạn thảo
 3. Năm 1943 do Trường Chinh soạn thảo
 4. Năm 1942 do Huỳnh Thúc Kháng soạn thảo

Câu 18: Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam thành lập năm nào?

 1. Năm 1945
 2. Năm 1943
 3. Năm 1946
 4. Năm 1944

Câu 19: Hiện nay việc thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình được thực hiện theo Quyết định nào của Uỷ ban nhân dân tỉnh?

 1. Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND
 2. Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND
 3. Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND
 4. Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

Câu 20: Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa các lĩnh vực:

 1. Văn hóa, kinh tế và xã hội
 2. Văn hóa, tư tưởng và nghệ thuật
 3. Văn hóa, kinh tế và chính trị
 4. Văn hóa, chính trị và xã hội

Câu 21: Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thái Bình đến năm 2045 là:

 1. Tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng
 2. Tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng
 3. Tỉnh phát triển bền vững trong khu vực đồng bằng sông Hồng
 4. Tỉnh phát triển nhanh trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Câu 22: Trong Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một ……Anh chị em là …… trên mặt trận ấy”

 1. Lĩnh vực/ chiến sĩ
 2. Mặt trận quan trọng/ chiến sĩ tiên phong
 3. Mặt trận/ chiến sĩ 
 4. Lĩnh vực trọng yếu/ chiến sĩ tiên phong

Câu 23: Nhà tưởng niệm danh nhân văn hóa Bùi Viện ở huyện nào?

 1. Huyện Hưng Hà
 2. Huyện Kiến Xương
 3. Huyện Vũ Thư
 4. Huyện Tiền Hải

Câu 24: Văn kiện Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam do ai soạn thảo?

 1. Tố Hữu
 2. Phạm Văn Đồng
 3. Trường Chinh
 4. Hồ Chí Minh

Câu 25: Nội dung nào sau đây có trong giải pháp về “Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, quảng bá, giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân” đã được Chuyên đề năm 2023 của tỉnh chỉ ra?

 1. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và phát huy vai trò của hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng.
 2. Không ngừng đổi mới và nâng cao việc giảng dạy môn lịch sử địa phương và dân tộc trong các nhà trường.
 3. Tất cả những nội dung trên.
 4. Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương.

Câu 26: Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam nguyên tắc “Khoa học hóa” nghĩa là:

 1. Tận dụng các thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0
 2. Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển văn hóa
 3. Đấu tranh chống lại những gì phản khoa học, phản tiến bộ
 4. Xây dựng cách mạng khoa học công nghệ

Câu 27: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX xác định xây dựng con người Thái Bình phát triển toàn diện cả về:

 1. Đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực
 2. Đạo đức, nhân cách, trí tuệ và năng lực
 3. Đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ
 4. Đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất

Câu 28: Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam nguyên tắc “Dân tộc hóa” nghĩa là:

 1. Làm cho văn hóa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu
 2. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
 3. Chống mọi ảnh hưởng của văn hóa phát xít Pháp – Nhật
 4. Chống mọi ảnh hưởng nô dịch, thuộc địa, làm cho văn hóa nước nhà phát triển độc lập

Câu 29: Chiếng Chèo làng Khuốc nay thuộc xã nào của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình?

 1. Xã Nguyên Xá
 2. Xã Đông Động
 3. Xã Phong Châu
 4. Xã Đông Các

Câu 30: Theo Đề cương về văn hóa Việt Nam nguyên tắc “Đại chúng hóa” nghĩa là:

 1. Tạo điều kiện thuận lợi cho đại chúng tham gia sáng tạo văn hóa
 2. Chống lại các chính sách, hành động làm cho văn hóa phản lại quần chúng, xa rời quần chúng
 3. Phát triển các phương tiện truyền thông đại chúng
 4. Chống lại các sản phẩm văn hóa tác động xấu tới đại chúng

*****

Trên đây là Đáp án cuộc thi 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam tỉnh Thái Bình 2023. Hy vọng dựa vào đây, các bạn sẽ tự tin để hoàn thành tốt cuộc thi online của mình.

Đăng bởi: thầy cô THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button