Giáo dục

Viết phương trình hô hấp ở tế bào

Viết phương trình hô hấp ở tế bào

Câu hỏi: Viết phương trình hô hấp tế bào. So sánh phương trình hô hấp với phương trình quang hợp.

Trả lời:

Phương trình hô hấp tế bào:

Bạn đang xem: Viết phương trình hô hấp ở tế bào

Glucose + Oxygen → Nước + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt)

– So sánh phương trình hô hấp với phương trình quang hợp: Phương trình hô hấp tế bào và phương trình quang hợp là hai phương trình có chiều trái ngược nhau, nguyên liệu của quá trình này là sản phẩm của quá trình kia và ngược lại.

Câu hỏi: Viết phương trình tổng quát của hô hấp tế bào. Tại sao ATP được hình thành trong hô hấp tế bào không giải phóng ồ ạt mà lại giải phóng một cách từ từ qua từng giai đoạn?

Trả lời:

– Phương trình hô hấp:

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Năng lượng (ATP + Nhiệt)

– ATP không giải phóng ồ ạt mà giải phóng từ từ qua từng giai đoạn để tránh lãng phí năng lượng và đốt cháy tế bào.

Câu hỏi: Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là gì?

A. C6H12O6 + O2→ 12CO2 + 12H2O + Q (năng lượng).

B. C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng)

C. C6H12O6 + 6O2 →6CO2 + 6H2O.

D. C6H12O6 + O2→ CO2 + H2O + Q (năng lượng).

Trả lời: Đáp án: B. C6H12O6 + 6O2 → 6CO+ 6H2O + Q (năng lượng)

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng)

Giải thích:

Hô hấp đối với cơ thể sống có vai trò rất quan trọng. Đó là quá trình cung cấp khí oxi cho tế bào và loại COra khỏi cơ thể. Hoạt động hô hấp cung cấp oxi vào cơ thể, giúp oxi hóa các chất dinh dưỡng và tạo năng lượng cho cơ thể sống.

Nhờ sự hoạt động của lồng ngực cùng với sự tham gia của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực. Điều này giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới. Sự hít vào, thở ra của con người được diễn ra một cách dễ dàng.

Không chỉ động vật mà thực vật cũng cần hô hấp để duy trì sự sống. Quá trình hô hấp của thực vật là phân huỷ các chất hữu cơ và giải phóng dần năng lượng dưới dạng chủ yếu là ATP.

Năng lượng được tích luỹ trong ATP được dùng để: vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào.

Qua đó, chúng ta có thể có thể thấy hô hấp có vai trò rất quan trọng đối với đời sống thực vật. Từ đó có thể kết luận rằng: Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Q (năng lượng).

Câu hỏi trắc nghiệm về quá trình hô hấp

Câu 1: Khi sống ở môi truòng có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng?

A. Thực vật C3 và C4.

B. Thực vật C3

C. Thực vật CAM.

D. Thực vật C4

Đáp án:  B. Thực vật C3

Câu 2: Ở thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện chức năng quang hợp?

A. Bộ máy Gôngi

B. Lục lạp.

C. Tỉ thể

D. Ribôxôm

Đáp án: B. Lục lạp.

Câu 3: Sản phẩm của quá trình hô hấp gồm những gì?

A. CO2 , H2O, năng lượng.

B. CO2 , H2O, O2 .

C. O2, H2O, năng lượng.

D. CO2, O2, năng lượng.

Đáp án: A. CO2 , H2O, năng lượng. 

Câu 4: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở vị trí nào trong tế bào?

A. Ti thể.

B. Tế bào chất.

C. Nhân.

D. Lục lạp.

Đáp án: A. Ti thể.

Câu 5: Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan nào?

A. Lục lạp, lizôxôm, ty thể.

B. Lục lạp, Perôxixôm, ty thể.

C. Lục lạp, bộ máy gôngi, ty thể.

D. Lục lạp, Ribôxôm, ty thể.

Đáp án: B. Lục lạp, Perôxixôm, ty thể.

Câu 6: Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào? 

A. Đường phân à Chuỗi chuyền electron hô hấp à Chu trình Crep.

B. Chu trình Crep à Đường phân à Chuỗi chuyền electron hô hấp.

C. Chuỗi chuyền electron hô hấp à Đường phân à Chu trình Crep.

D. Đường phân à Chu trình Crep à Chuỗi chuyền electron.

Đáp án: D. Đường phân à Chu trình Crep à Chuỗi chuyền electron.

Thông tin tham khảo

Hô hấp tế bào là một tập hợp các phản ứng và quá trình trao đổi chất diễn ra trong các tế bào của sinh vật để chuyển đổi năng lượng hóa học có trong chất dinh dưỡng thành adenosine triphosphate (ATP), và sau đó giải phóng các chất thải. Các phản ứng liên quan đến hô hấp là các phản ứng dị hóa, phá vỡ các phân tử lớn thành các phân tử nhỏ hơn, giải phóng năng lượng trong quá trình, do liên kết yếu “cao năng” sẽ được thay bằng liên kết mạnh hơn trong các sản phẩm.

Hô hấp là một trong những phương thức chính giúp tế bào giải phóng năng lượng hóa học để cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào. Hô hấp tế bào được coi là phản ứng oxy hóa-khử và giải phóng nhiệt. Phản ứng tổng thể được thực hiện thông qua một loạt các bước khác nhau, hầu hết trong số đó là phản ứng oxy hóa-khử.

Hô hấp tế bào, nếu nói về mặt kỹ thuật là một phản ứng đốt cháy, nhưng thực chất thì không như vậy. Khi hô hấp tế bào xảy ra trong tế bào sống, năng lượng được giải phóng từ từ qua hàng loạt các phản ứng, chứ không bùng nổ nhiệt như phản ứng cháy thông thường.

Các chất dinh dưỡng thường được sử dụng bởi các tế bào động vật và thực vật cho hô hấp có thể kể đến như đường, amino acid và axit béo, và chất oxy hóa phổ biến nhất (chất nhận điện tử) là oxy phân tử (O2).

Năng lượng hóa học được lưu trữ trong ATP (nhóm phosphate thứ ba của nó liên kết yếu với phần còn lại của phân tử và bị phá vỡ một cách dễ dàng cho phép hình thành liên kết mạnh hơn, do đó chuyển năng lượng cho tế bào sử dụng) có thể được sử dụng để thúc đẩy các quá trình đòi hỏi năng lượng, bao gồm sinh tổng hợp, vận động hoặc vận chuyển các phân tử qua màng tế bào.

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp hiếu khí bắt buộc phải có oxy (O2) để tạo ra ATP. Mặc dù carbohydrate, chất béo và protein đều có thể sử dụng làm chất phản ứng, phương pháp “ưa thích” của tế bào là tạo ra pyruvate trong đường phân và pyruvate đó sẽ đi vào ty thể để được oxy hóa hoàn toàn bởi chu trình Krebs. Các sản phẩm của quá trình này là carbon dioxide và nước, năng lượng có được sẽ sử dụng để phá vỡ liên kết trong ADP trong khi nhóm phosphate thứ ba được thêm vào để tạo nên ATP (adenosine triphosphate), theo phương pháp phosphoryl hóa mức cơ chất. Ngoài ra, sản phẩm còn có NADH và FADH2

Phương trình tổng quát: C6H12O6 (r) + 6 O2 (k) → 6 CO2 (k) + 6 H2O (l) + nhiệt
ΔG = −2880 kJ mỗi mol C6H12O6

ΔG âm chỉ ra rằng phản ứng này có thể xảy ra một cách tự phát.

Thế năng của NADH và FADH2 được chuyển đổi thành nhiều ATP hơn thông qua một chuỗi vận chuyển điện tử với oxy là “chất nhận điện tử cuối cùng”. Hầu hết ATP được sản xuất bởi hô hấp hiếu khí được tạo ra bởi quá trình phosphoryl hóa oxy hóa. Phương thức này hoạt động bằng cách sử dụng năng lượng giải phóng từ pyruvate để tạo ra một thế năng điện hóa bằng cách bơm proton qua màng. Thế năng này sau đó được sử dụng để làm quay ATP synthase và tạo ra ATP từ ADP và một nhóm phosphate. Sách giáo khoa sinh học thường viết có 38 phân tử ATP có thể được tạo ra cho mỗi phân tử glucose oxy hóa trong quá trình hô hấp tế bào (2 từ đường phân, 2 từ chu trình Krebs, và khoảng 34 từ hệ thống vận chuyển electron).[2] Tuy nhiên, sản lượng tối đa này không bao giờ đạt được do thất thoát vì màng bị rò rỉ cũng như chi phí năng lượng để vận chuyển pyruvate và ADP vào chất nền ty thể, và ước tính hiện tại thì chỉ có khoảng 29 đến 30 ATP trên mỗi glucose.

Hô hấp hiếu khí có hiệu quả gấp 15 lần so với hô hấp kỵ khí (tạo ra 2 phân tử ATP trên 1 phân tử glucose). Tuy nhiên, một số sinh vật yếm khí, chẳng hạn như vi sinh vật sinh methane có thể tiếp tục hô hấp kỵ khí, tạo ra nhiều ATP hơn bằng cách sử dụng các phân tử vô cơ khác (không phải oxy) làm chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi vận chuyển điện tử. Hai quá trình này đi chung con đường ban đầu của quá trình chuyển hóa đường phân nhưng chỉ hô hấp hiếu khí mới tiếp tục với chu trình Krebs và phosphoryl hóa oxy hóa. Các phản ứng sau đường phân diễn ra trong ti thể trong các tế bào nhân chuẩn, và trong tế bào chất trong tế bào nhân sơ.

Tổng quan hô hấp hiếu khí

1. Đường phân:

— 2 ATP + Glucose → 2 Acid Pyruvic + 4 Hydro + 4 ATP

2. Hình thành Acetyl CoA:

— 2 Acid Pyruvic + 2 CoA → 2 Acetyl CoA + 2 Carbon Dioxide + 2 Hydro

3. Chu trình Krebs:

— 2 Acetyl CoA + 3 O2 → 6 Hydro + 4 Carbon Dioxide + 2 ATP

4. Chuỗi truyền điện tử:

— 12 Hydro + 3 O2 → 6 nước + 32 ATP

Phương trình tổng quát:

— Glucose + 6 O2 → 6 Carbon Dioxide + 6 nước + 36 ATP

********************

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo dục

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button