Học TậpLớp 12

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Speaking

Mục lục

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Speaking

Bài học Tiếng Anh mới 12 Unit 1: Life Stories- Speaking cung cấp cho các em từ vựng liên quan đến chủ đề “A historical figure” và giúp các em nâng cao kĩ năng nói. Mời các em tham khảo!

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Speaking

1. Task 1 Unit 1 lớp 12 Speaking

Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12: Life Stories-Speaking

(Chọn câu đúng trong các câu từ a-d để hoàn thành hội thoại giữa hai người bạn.)

a. Who is he? (Ông là ai?)

b. Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored. (Ừ, theo một khía cạnh nào đó, nhưng hai mươi năm sau danh tiếng của ông đã được phục hồi.)

c. Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience and the judges. (Bạn có biết câu chuyện nào về ông không? Một câu chuyện thú vị sẽ thu hút sự chú ý của khán giả và giám khảo.)

d. I want to see my expression while I’m speaking. (Mình muốn nhìn thấy cách mình biểu đạt khi nói.)

John: Hi, Van. What are you doing? Why are you talking to the mirror?

Van: Well … I’m practising for the storytelling contest next week. (1) ________

John: I see. The topic is the life of a historical figure, isn’t it?

Van: That’s right. I’ve decided to talk about Nguyen Trai.

John: Nguyen Trai? (2) ________

Van: He was a talented scholar and a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to free our country from the invaders in the 15th century. I admire him for his dedication to our nation.

John: Wow! He is a real national hero. (3) ________

Van: Yes. I’ll tell the mystery of the Lychee Garden. It’s about an incident which led to the deaths of Nguyen Trai’s extended families.

John: Gosh … So his life ended in tragedy?

Van: (4)________. And he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don’t you come to the contest and listen to my story?

John: OK. I will. I really want to know more about this famous man.

Tạm dịch

John: Chào Văn. Cậu đang làm gì đấy? Tại sao cậu lại nói chuyện với gương?

Văn: Ừ … Mình đang thực hành chuẩn bị cho cuộc thi kể chuyện vào tuần tới. (1) _______

John: Mình hiểu rồi. Chủ đề là câu chuyện đời của một nhân vật lịch sử phải không?

Văn: Đúng rồi. Mình quyết định nói về Nguyễn Trãi.

John: Nguyễn Trãi ư? (2) ________

Văn: Ông là một học giả có tài năng và là một nhà chiến lược lão luyện. Ông sinh năm 1380. Ông giúp vua Lê Lợi giải phóng nước ta khỏi quân xâm lược vào thế kỉ thứ 15. Mình ngưỡng mộ ông ấy vì sự tận tụy của ông giành cho đất nước.

John: Ồ! Ông quả là một anh hùng của dân tộc thực thụ.(3) ________

Văn: Đúng rồi. Mình sẽ kể về bí mật Lệ Chi Viên. Bí mật này là về một vụ việc dẫn đến cái chết của tam tộc nhà Nguyễn Trãi.

John: Trời ơi … Cuộc đời của ông lại kết thúc trong bi kịch ư?

 Văn: (4) ________. Và ông đã được UNESCO công nhận là Danh nhân Văn hóa Thế giới vào năm 1980. Sao cậu không đến dự cuộc thi và nghe câu chuyện của mình nhỉ?

John: Có chứ. Mình sẽ đi. Mình rất muốn biết nhiều hơn về người đàn ông nổi tiếng này.

Guide to answer

(1) d

(2) a

(3) c

(4) b

2. Task 2 Unit 1 lớp 12 Speaking

Practice the conversation with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với một người bạn.)

3. Task 3 Unit 1 lớp 12 Speaking

Work with a partner. Use the information below or your own idea to talk about of the historical figures below. (Làm việc với một người bạn. Sử dụng các thông tin bên dưới hoặc ý tưởng của chính bạn để nói về một trong những nhân vật lịch sử sau.)

King Le Loi/ Le Thai To (1385-1433) (Vua Lê Lợi/ Lê Thái Tổ)– sinh năm 1385– mất năm 1433

– Facts (Thực tế):

 • determined leader of Lam Son uprising against the Ming invaders (1418-1427), suffered hardship and difficulties (nhà lãnh đạo quả quyết của phong trào khởi nghĩa Lam Sơn chống lại quân xâm lược nhà Minh (1418-1427), chịu những khó khăn gian khổ.)
 • freed the country and became King in 1428 (giải phóng đất nước và lên ngôi Vua vào năm 1428

– Reason for being respected (Vật Lý do được kính trọng):

 • his perseverance during the ten years’ war (sự kiên trì của ông trong suốt 10 năm chiến tranh)

– Interesting legend (Truyền thuyết thú vị):

 • the history of Sword Lake in Ha Noi: the return of the magical sword to a golden turtle after the war against the invaders (Lịch sử Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội: Việc trả lại thanh gươm thần cho rùa vàng sau chiến tranh chống quân xâm lược)

Le Quy Don (1726 – 1784) (Lê Quý Đôn)– sinh năm 1726– mất năm 1784

– Fact (Thực tế):

 • a distinguished philosopher, poet, and encyclopaedist (1 nhà triết học, nhà thơ và nhà biên soạn bách khoa toàn thư kiệt xuất)
 • responsible for a large number of encyclopaedic, historical and philosophical works (chịu trách nghiệm sáng tác nhiều tác phẩm về bách khoa toàn thư, lịch sử và triết học)

– Reason for being respected (Vật Lý do được kính trọng):

 • his sharp wit and wide knowledge (trí thông minh sắc bén và hiểu biết sâu rộng)

– Interesting story (Câu chuyện thú vị):

 • Still a child, he created a poem, using words with double meanings to describe the characteristics of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student’s self-accusation and promise to study harder. (Khi còn là 1 đứa trẻ, ông đã sáng tác 1 bài thơ, sử dụng các từ có hai tầng nghĩa để miêu tả các đặc tính của những loài rắn khác nhau. Bài thơ còn được hiểu như là lời thú tội và hứa hẹn học hành chăm chỉ hơn của một học sinh lười biếng.

Guide to answer

Jack: Hello Mai. What are you doing?

Mai: Oh, I’m preparing for my presentation at school.

Jack: Really? What will you talk about?

Mai: Well, I’ll Le Quy Don who I admire the most. He is an outstanding philosopher and poet in the eighteenth century

Jack: Oh. I have no idea of him. Can you tell me more about him?

Mai: Sure. He served lots of important roles under Le Hien Tong reign.

From 1760 to 1762, he was appointed as Special Envoy to China, a favourable occasion for deeply studying Chinese literature and history.

Jack: He seemed to take important roles, right?

Mai: Yes. He was a prominent scholar, well known for distinguished encyclopaedic, historical and philosophical works. He was widely respected for his sharp wit and wide knowledge.

Jack: Wow, he’s such an admiring man!

Mai: There was an interesting story about him. Do you want to listen to?

Jack: Yes, of course.

Mai: When he was a child, he created a poem, using words with double meanings to describe the characteristics of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student’s self-accusation and promise to study harder.

Jack: He’s so creative!

Tạm dịch

Jack: Chào Mai. Bạn đang làm gì vậy?

Mai: À, tớ đang chuẩn bị cho bài thuyết trình ở trường.

Jack: Thật sao? Bạn sẽ nói về gì?

Mai: Ừ, tớ nói về Lê Quý Đôn người tớ ngưỡng mộ nhất. Ông là một nhà triết học tiêu biểu ở thế kỉ 18.

Jack: Ồ. Mình không biết gì về ông ấy cả. Bạn có thể kể nhiều hơn về ông ấy được không?

Mai: Chắc chắn rồi. Ông giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới triều vua Lê Hiến Tông. Từ năm 1760 đến năm 1762, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc biệt sang Trung Quốc, đây là một cơ hội thuận lợi giúp ông học hỏi sâu về văn học và lịch sử Trung Hoa.

Jack: Có vẻ là ông giữ nhiều chức vụ phải không?

Mai: Đúng rồi. Ông là một học giả tiêu biểu, nổi tiếng với các tác phẩm về triết học, lịch sử và bách khoa toàn thư. Ông được nhiều người kính trọng do có trí thông minh sắc bén và hiểu biết sâu rộng.

Jack: Ồ, ông quả là một người đàn ông đáng khâm phục!

Mai: Có một câu chuyện thú vị về ông. Bạn có muốn nghe không?

Jack: Tất nhiên là mình muốn nghe rồi.

Mai: Khi còn nhỏ, ông đã sáng tác ra một bài thơ sử dụng các từ có hai tầng nghĩa để tả các đặc trưng của các loài rắn. Bài thơ còn được hiểu như là lời thú tội và hứa hẹn học hành chăm chỉ hơn của một học sinh lười biếng.

Jack: Ông thật sáng tạo!

4. Practice Task 1

Prepare a presentation about Chu Van An

Chu Van An (1292- 1370)

An outstanding teacher and intellectual in Viet Nam

– Facts:

 • passed his doctoral examination
 • in charge of Quoc Tu Giam, the first university of Viet Nam
 • responsible for teaching the crown prince who later became King Tran Hien Tong
 • resigned and returned to his home village when the king (Tran Du Tong) refused his request of beheading eight mandarins who were accused of corruption

– Interesting story/fact:

 • When visiting him, high-ranking mandarins who used to be his students still observed high etiquette and showed respect for him.

– Reasons for being respected:

 • his high moral standards and excellence in teaching
 • a distinguished man who did not seek fame or wealth

5. Practice Task 2

Choose the best answer

a. Have you decided whom you talk about?

A.  I see. I will talk to him.

B. Let’s talk about your study.

C. I need to talk to you now.

D. Not yet. I am still considering.

b. Yeah, he is a distinguished…

A. poet       B. poem       C. poetry       D. poets

c. In the history, there were a lot of wars…invaders

A. to      B. against        C. of        D. at

6. Multiple-choice

Để nâng cao kĩ năng phát âm và nhấn âm hỗ trợ trong các bài nói, mời các em luyện tập với phần trắc nghiệm Unit 1 Speaking Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

7. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh Lớp 12 mới–Speaking, các em học sinh cần:

 • Ghi nhớ các thông tin về các nhân vật lịch sử
 • Luyện tập thuyết trình về nhân vật lịch sử các em ngưỡng mộ

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm – Hà Nội

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm Unit 1 lớp 12: Life Stories-Speaking

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Speaking

Bài học Tiếng Anh mới 12 Unit 1: Life Stories- Speaking cung cấp cho các em từ vựng liên quan đến chủ đề “A historical figure” và giúp các em nâng cao kĩ năng nói. Mời các em tham khảo!

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Speaking

1. Task 1 Unit 1 lớp 12 Speaking

Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends.

(Chọn câu đúng trong các câu từ a-d để hoàn thành hội thoại giữa hai người bạn.)

a. Who is he? (Ông là ai?)

b. Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored. (Ừ, theo một khía cạnh nào đó, nhưng hai mươi năm sau danh tiếng của ông đã được phục hồi.)

c. Do you know any stories about him? An interesting story will hold the attention of your audience and the judges. (Bạn có biết câu chuyện nào về ông không? Một câu chuyện thú vị sẽ thu hút sự chú ý của khán giả và giám khảo.)

d. I want to see my expression while I’m speaking. (Mình muốn nhìn thấy cách mình biểu đạt khi nói.)

John: Hi, Van. What are you doing? Why are you talking to the mirror?

Van: Well … I’m practising for the storytelling contest next week. (1) ________

John: I see. The topic is the life of a historical figure, isn’t it?

Van: That’s right. I’ve decided to talk about Nguyen Trai.

John: Nguyen Trai? (2) ________

Van: He was a talented scholar and a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to free our country from the invaders in the 15th century. I admire him for his dedication to our nation.

John: Wow! He is a real national hero. (3) ________

Van: Yes. I’ll tell the mystery of the Lychee Garden. It’s about an incident which led to the deaths of Nguyen Trai’s extended families.

John: Gosh … So his life ended in tragedy?

Van: (4)________. And he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don’t you come to the contest and listen to my story?

John: OK. I will. I really want to know more about this famous man.

Tạm dịch

John: Chào Văn. Cậu đang làm gì đấy? Tại sao cậu lại nói chuyện với gương?

Văn: Ừ … Mình đang thực hành chuẩn bị cho cuộc thi kể chuyện vào tuần tới. (1) _______

John: Mình hiểu rồi. Chủ đề là câu chuyện đời của một nhân vật lịch sử phải không?

Văn: Đúng rồi. Mình quyết định nói về Nguyễn Trãi.

John: Nguyễn Trãi ư? (2) ________

Văn: Ông là một học giả có tài năng và là một nhà chiến lược lão luyện. Ông sinh năm 1380. Ông giúp vua Lê Lợi giải phóng nước ta khỏi quân xâm lược vào thế kỉ thứ 15. Mình ngưỡng mộ ông ấy vì sự tận tụy của ông giành cho đất nước.

John: Ồ! Ông quả là một anh hùng của dân tộc thực thụ.(3) ________

Văn: Đúng rồi. Mình sẽ kể về bí mật Lệ Chi Viên. Bí mật này là về một vụ việc dẫn đến cái chết của tam tộc nhà Nguyễn Trãi.

John: Trời ơi … Cuộc đời của ông lại kết thúc trong bi kịch ư?

 Văn: (4) ________. Và ông đã được UNESCO công nhận là Danh nhân Văn hóa Thế giới vào năm 1980. Sao cậu không đến dự cuộc thi và nghe câu chuyện của mình nhỉ?

John: Có chứ. Mình sẽ đi. Mình rất muốn biết nhiều hơn về người đàn ông nổi tiếng này.

Guide to answer

(1) d

(2) a

(3) c

(4) b

2. Task 2 Unit 1 lớp 12 Speaking

Practice the conversation with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với một người bạn.)

3. Task 3 Unit 1 lớp 12 Speaking

Work with a partner. Use the information below or your own idea to talk about of the historical figures below. (Làm việc với một người bạn. Sử dụng các thông tin bên dưới hoặc ý tưởng của chính bạn để nói về một trong những nhân vật lịch sử sau.)

King Le Loi/ Le Thai To (1385-1433) (Vua Lê Lợi/ Lê Thái Tổ)– sinh năm 1385– mất năm 1433

– Facts (Thực tế):

 • determined leader of Lam Son uprising against the Ming invaders (1418-1427), suffered hardship and difficulties (nhà lãnh đạo quả quyết của phong trào khởi nghĩa Lam Sơn chống lại quân xâm lược nhà Minh (1418-1427), chịu những khó khăn gian khổ.)
 • freed the country and became King in 1428 (giải phóng đất nước và lên ngôi Vua vào năm 1428

– Reason for being respected (Vật Lý do được kính trọng):

 • his perseverance during the ten years’ war (sự kiên trì của ông trong suốt 10 năm chiến tranh)

– Interesting legend (Truyền thuyết thú vị):

 • the history of Sword Lake in Ha Noi: the return of the magical sword to a golden turtle after the war against the invaders (Lịch sử Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội: Việc trả lại thanh gươm thần cho rùa vàng sau chiến tranh chống quân xâm lược)

Le Quy Don (1726 – 1784) (Lê Quý Đôn)– sinh năm 1726– mất năm 1784

– Fact (Thực tế):

 • a distinguished philosopher, poet, and encyclopaedist (1 nhà triết học, nhà thơ và nhà biên soạn bách khoa toàn thư kiệt xuất)
 • responsible for a large number of encyclopaedic, historical and philosophical works (chịu trách nghiệm sáng tác nhiều tác phẩm về bách khoa toàn thư, lịch sử và triết học)

– Reason for being respected (Vật Lý do được kính trọng):

 • his sharp wit and wide knowledge (trí thông minh sắc bén và hiểu biết sâu rộng)

– Interesting story (Câu chuyện thú vị):

 • Still a child, he created a poem, using words with double meanings to describe the characteristics of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student’s self-accusation and promise to study harder. (Khi còn là 1 đứa trẻ, ông đã sáng tác 1 bài thơ, sử dụng các từ có hai tầng nghĩa để miêu tả các đặc tính của những loài rắn khác nhau. Bài thơ còn được hiểu như là lời thú tội và hứa hẹn học hành chăm chỉ hơn của một học sinh lười biếng.

Guide to answer

Jack: Hello Mai. What are you doing?

Mai: Oh, I’m preparing for my presentation at school.

Jack: Really? What will you talk about?

Mai: Well, I’ll Le Quy Don who I admire the most. He is an outstanding philosopher and poet in the eighteenth century

Jack: Oh. I have no idea of him. Can you tell me more about him?

Mai: Sure. He served lots of important roles under Le Hien Tong reign.

From 1760 to 1762, he was appointed as Special Envoy to China, a favourable occasion for deeply studying Chinese literature and history.

Jack: He seemed to take important roles, right?

Mai: Yes. He was a prominent scholar, well known for distinguished encyclopaedic, historical and philosophical works. He was widely respected for his sharp wit and wide knowledge.

Jack: Wow, he’s such an admiring man!

Mai: There was an interesting story about him. Do you want to listen to?

Jack: Yes, of course.

Mai: When he was a child, he created a poem, using words with double meanings to describe the characteristics of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student’s self-accusation and promise to study harder.

Jack: He’s so creative!

Tạm dịch

Jack: Chào Mai. Bạn đang làm gì vậy?

Mai: À, tớ đang chuẩn bị cho bài thuyết trình ở trường.

Jack: Thật sao? Bạn sẽ nói về gì?

Mai: Ừ, tớ nói về Lê Quý Đôn người tớ ngưỡng mộ nhất. Ông là một nhà triết học tiêu biểu ở thế kỉ 18.

Jack: Ồ. Mình không biết gì về ông ấy cả. Bạn có thể kể nhiều hơn về ông ấy được không?

Mai: Chắc chắn rồi. Ông giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới triều vua Lê Hiến Tông. Từ năm 1760 đến năm 1762, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc biệt sang Trung Quốc, đây là một cơ hội thuận lợi giúp ông học hỏi sâu về văn học và lịch sử Trung Hoa.

Jack: Có vẻ là ông giữ nhiều chức vụ phải không?

Mai: Đúng rồi. Ông là một học giả tiêu biểu, nổi tiếng với các tác phẩm về triết học, lịch sử và bách khoa toàn thư. Ông được nhiều người kính trọng do có trí thông minh sắc bén và hiểu biết sâu rộng.

Jack: Ồ, ông quả là một người đàn ông đáng khâm phục!

Mai: Có một câu chuyện thú vị về ông. Bạn có muốn nghe không?

Jack: Tất nhiên là mình muốn nghe rồi.

Mai: Khi còn nhỏ, ông đã sáng tác ra một bài thơ sử dụng các từ có hai tầng nghĩa để tả các đặc trưng của các loài rắn. Bài thơ còn được hiểu như là lời thú tội và hứa hẹn học hành chăm chỉ hơn của một học sinh lười biếng.

Jack: Ông thật sáng tạo!

4. Practice Task 1

Prepare a presentation about Chu Van An

Chu Van An (1292- 1370)

An outstanding teacher and intellectual in Viet Nam

– Facts:

 • passed his doctoral examination
 • in charge of Quoc Tu Giam, the first university of Viet Nam
 • responsible for teaching the crown prince who later became King Tran Hien Tong
 • resigned and returned to his home village when the king (Tran Du Tong) refused his request of beheading eight mandarins who were accused of corruption

– Interesting story/fact:

 • When visiting him, high-ranking mandarins who used to be his students still observed high etiquette and showed respect for him.

– Reasons for being respected:

 • his high moral standards and excellence in teaching
 • a distinguished man who did not seek fame or wealth

5. Practice Task 2

Choose the best answer

a. Have you decided whom you talk about?

A.  I see. I will talk to him.

B. Let’s talk about your study.

C. I need to talk to you now.

D. Not yet. I am still considering.

b. Yeah, he is a distinguished…

A. poet       B. poem       C. poetry       D. poets

c. In the history, there were a lot of wars…invaders

A. to      B. against        C. of        D. at

6. Multiple-choice

Để nâng cao kĩ năng phát âm và nhấn âm hỗ trợ trong các bài nói, mời các em luyện tập với phần trắc nghiệm Unit 1 Speaking Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

7. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh Lớp 12 mới–Speaking, các em học sinh cần:

 • Ghi nhớ các thông tin về các nhân vật lịch sử
 • Luyện tập thuyết trình về nhân vật lịch sử các em ngưỡng mộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *