Học TậpLớp 12

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Reading

Mục lục

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Reading

Bài học Tiếng Anh mới 12 Unit 1: Life Stories- Reading cung cấp cho các em từ vựng liên quan đến chủ đề “Giving back to the community” và giúp nâng cao kĩ năng đọc hiểu. Mời các em tham khảo!

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Reading

1. Task 1 Unit 1 lớp 12 Reading

Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12: Life Stories-Reading

What do the people in the pictures need? What can you do to help them? (Những người trong bức tranh cần gì? Bạn có thể giúp gì cho họ?)

Use the words under the pictures to answer the questions. 

(Hãy sử dụng những từ dưới bức tranh để trả lời câu hỏi)

Guide to answer

What people need

What to do 

a. These flood victims need food and shelter. (Những nạn nhân lũ lụt cần thức ăn và nơi trú ẩn.)

We can donate money, rice, and old clothes. (Chúng ta có thể quyên góp tiền, gạo, và quần áo cũ.)

b. These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment and a decent place to study. (Những học sinh đang theo học tại một lớp học tồi tàn. Họ cần các thiết bị học tập và một nơi tử tế để học.)

We can donate books and money. (Chúng ta có thể quyên góp sách và tiền)

c. These young cancer patients need care and comfort. (Những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi cần sự quan tâm và thoải mái)

We can visit them, give them gifts, and organise different fun activities. (Chúng ta có thể đến thăm họ, tặng họ những món quà, và tổ chức các hoạt động vui chơi khác nhau.)

2. Task 2 Unit 1 lớp 12 Reading

Read two people’s life stories and complete the table with facts about them.

(Đọc những câu chuyện về cuộc đời hai con người và hoàn thành bảng với sự thật về họ.)

Story 1 

Larry Stewart came from humble beginnings. Born in Mississippi in 1948, he was brought up by his grandparents. In 1971, Larry found himself jobless and starving for several days. After a free meal given by a restaurant’s owner, he vowed to help others whenever he could.

Larry then moved to Kansas City, where he was fortunate enough to make money in cable television. He began helping the less fortunate in 1979, and stories of “Secret Santa’ started to emerge from the city. For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas to the needy in public places – without ever revealing his identity. The more he gave, the more stories of his generosity spread across the United States. Secret Santa became famous, yet still anonymous.

He kept his identity hidden until 2006, when he was diagnosed with cancer, which later claimed his life. Since Larry Stewart’s death in 2007, his example has inspired others to continue his mission of kindness and charitable work. 

Story 2

Born in 1988, Le Thanh Thuy was awarded the title ‘Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen’ in 2006, a year before she passed away. As soon Thuy started high school in 2003, she was diagnosed with bone cancer and doctors decided to amputate her leg to save her life.

Thuy’s repeated hospitalisations over four years did not stop her from helping other patients. Her dream was to initiate a fund to help young cancer patients. Whenever Thuy could move around, she organised different charity activities to relieve the young patients’ pain. Thuy’s meaningful work was welcomed and supported by the community. As a result, Thuy’s Dream Programme was launched and is currently managed by The Tuoi Tre.

The Tuoi Tre has continued to hold annual events to support her programme. The most important one is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

Guide to answer

Name

Larry Stewart

Le Thanh Thuy

Born

1948

1988

Died

2007

2007

Nationality

American

Vietnamese

Health problem

cancer

bone cancer

Dedicated life to…

the needy

young cancer patients

Tạm dịch

Câu chuyện 1

Larry Stewart xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn. Sinh ra ở Mississippi vào năm 1948, ông đã được nuôi lớn bởi ông bà ngoại. Năm 1971, Larry thất nghiệp và nghèo đói trong vài ngày. Sau một bữa ăn miễn phí do chủ của một nhà hàng, ông tuyên bố sẽ giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể.

Sau đó Larry chuyển đến thành phố Kansas, nơi ông đã may mắn kiếm tiền trong truyền hình cáp. Ông bắt đầu giúp đỡ những người kém may mắn trong năm 1979, và những câu chuyện của “Secret Santa” bắt đầu phát triển ra khỏi thành phố. Trong hơn 26 năm, ông đưa ra hàng ngàn đô la mỗi dịp Giáng sinh cho những người nghèo ở những nơi công cộng – mà không bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Càng cho đi nhiều, những câu chuyện về sự hào phóng của ông càng lan truyền trên khắp Hoa Kỳ. “Secret Santa” trở nên nổi tiếng, nhưng vẫn còn vô danh.

Ông giữ danh tính của mình cho đến năm 2006, khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, điều mà sau này đã kết thúc cuộc sống của ông. Từ cái chết của Larry Stewart trong năm 2007, tấm gương của ông đã truyền cảm hứng cho những người khác để tiếp tục sứ mệnh của lòng tốt và làm việc từ thiện.

Câu chuyện 2

Sinh năm 1988, Lê Thanh Thuý đã được trao tặng danh hiệu “Công dân TPHCM trẻ xuất sắc” trong năm 2006, một năm trước khi cô qua đời. Ngay khi Thúy bắt đầu học trung học vào năm 2003, cô được chẩn đoán bị ung thư xương và các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ chân để cứu cô.

Việc nhập viện liên tục trong 4 năm không thể ngăn Thuý khỏi việc giúp đỡ bệnh nhân khác. Ước mơ của cô là bắt đầu một quỹ để giúp đỡ bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Bất cứ khi nào Thuý có thể di chuyển xung quanh, cô đều tổ chức các hoạt động từ thiện khác nhau để làm giảm nỗi đau cho các bệnh nhân trẻ. Công việc có ý nghĩa của Thúy đã được chào đón và nhận được hỗ trợ của cộng đồng. Kết quả là, Chương trình Giấc mơ của Thúy đã được đưa ra và hiện đang được quản lý bởi Báo Tuổi Trẻ.

Báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức sự kiện hàng năm để hỗ trợ chương trình của cô. Sự kiện quan trọng nhất là lễ hội Hoa hướng dương, nơi trẻ em và gia đình của họ có thể đoàn tụ và vui chơi. Quà tặng được trao cho các bệnh nhân trẻ tuổi, và ký ức về Thuý sống mãi nhờ câu chuyện về tình yêu và chia sẻ.

3. Task 3 Unit 1 lớp 12 Reading

Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces. (Tìm từ hoặc các cách thể hiện trong văn bản có ý nghĩa sau. Viết chúng ở chỗ trống chính xác.) 

1. people who do not have enough food or money ________ (những người không có đủ thức ăn hoặc tiền)

2. make something known to someone _______ (làm cho cái gì được biết với một ai đó)

3. unknown to other people ____________ (không được biết đến với người khác)

4. remove a body part in a medical operation ____________ (loại bỏ một phần cơ thể trong một ca mổ y tế)

5. start, make something important begin _________ (bắt đầu, làm một cái gì đó quan trọng bắt đầu)

6. something remembered from the past __________ (một cái gì đó được nhớ lại từ quá khứ)

Guide to answer

1. the needy (người thiếu thốn)

2. reveal (tiết lộ)

3. anonymous (ẩn danh)

4. amputate (cắt đi)

5. initiate (khởi đầu)

6. memory (kỷ niệm)

4. Task 4 Unit 1 lớp 12 Reading

Read the stories again. Answer the questions. (Đọc câu chuyện một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.)

1. What did Larry Stewart do to help those in need? (Larry Stewart đã làm gì để giúp những người cần giúp đỡ?)

2. Why was he called ‘Secret Santa’? (Tại sao ông ấy được gọi là ‘Secret Santa’?)

3. How has his act of kindness influenced other people since his death? (Hành động tốt của ông ảnh hưởng đến người khác như thế nào kể từ cái chết của ông?)

4. What did Thanh Thuy do to help other people? (Thanh Thuý đã làm gì để giúp đỡ người khác?)

5. What title was Thuy awarded? (Thuý đã được trao tặng danh hiệu gì?)

6. How does The Tuoi Tre manage Thuy’s Dream Programme? (Làm thế nào để Báo Tuổi trẻ quản lý được chương trình Giấc mơ của Thuý?)

Guide to answer

1. Every Christmas, Larry handed out thousands of dollars to needy people in public places.

2. Because he gave money to people during the festive season of December while his identity was hidden.

3. People have been inspired to continue his mission of kindness and charitable work.

4. Thuy organised charity activities to relieve young cancer patients’ pain.

5. She was awarded the title ‘Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen’.

6. The newspaper holds annual events to support her programme. One of them is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

5. Task 5 Unit 1 lớp 12 Reading

Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

Have you ever taken part in the Sunflower Festival to support Thuy’s Dream Programme? (Bạn đã bao giờ tham gia vào lễ hội Hoa hướng dương để hỗ trợ Chương trình Giấc mơ của Thúy?)

a.  If yes, what did you do during the festival? (Nếu có, bạn đã làm gì trong lễ hội?)

b.  If no, would you like to do it in the future and how would you help? Give your reasons. (Nếu không có, bạn muốn làm điều đó trong tương lai không và bạn sẽ giúp đỡ thế nào? Đưa ra lý do của bạn.)

6. Practice Task 1

Read the first part of the text about Beethoven and fill each gap with a word from the box. 

greatest           innovator               created            prodigy

talent               distinguished      compose        performance

Ludwig van Beethoven was a German composer and (1) ……….. musical figure in the period between the Classical and Romantic eras. Born in 1770, in Bonn, Germany, he was the son of a court musician. His piano (2) ……….  quickly became evident and he gave his first public (3)………. at the age of eight. Beethoven’s father wanted to make him a child (4) ………. another Mozart.

Considered the (5) …….. composer of all time, he was a noted (6) …….., combining vocals and instruments in a new way. Beethoven continued to (7) ……….. even while losing his hearing, and some of his most important works were (8) ……. during the last 10 years of his life, when he was quite unable to hear.

7. Practice Task 2

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Nowadays, everybody knows Apples and (1) ____ everybody knows that the company was founded by Steve Jobs, an American inventor and entrepreneur. He is (2) ____ recognized as a pioneer in the field of microcomputer revolution. He helped design the first Macintosh computer, (3) ____ a small computer graphics company into Pixar, the company behind Toy Story and The Monster Inc.

His countercultural lifestyle and philosophy was a product of the time and place of his (4) ____. Jobs was adopted and raised in San Francisco Bay Area during the 1960s. In 1972, Jobs attended Reed College from which he (5) ____ in next to no time. Jobs co-founded Apple in 1976 in order to sell Apple I personal computer. At that moment, he might (6) ____ imagine that only a year later the company tasted impressive victory with Apple II, one of the first highly successful (7) ____ personal computers. (8) ____, in 1985, following a long power struggle, Jobs was forced out of Apple. After leaving Apple, Jobs took (9) ____ of its members with him to found NeXT, a computer development company which was then bought by Apple. The purchase (10) ____ Jobs to become the company’s CEO once again.

Steve Jobs died in 2011 after battling with pancreatic cancer (11) ____ nearly a decade. Millions first learned of Job’s death on a (12) ____ which had been invented by himself.

1. A. most                     B. almost                  C. the most                 D. mostly

2. A. widely                   B. hardly                  C. legally                     D. nationally

3. A. translated             B. transferred           C. transformed            D. transited

4. A. increase               B. upbringing            C. rising                      D. grow

5. A. dropped in            B. dropped up          C. dropped out            D. dropped by

6. A. hardly                   B. truly                      C. effortlessly              D. frequently

7. A. massly-produced               B. mass-produced 

   C. massive-produced              D. mass-producing

8. A. Generally              B. Frankly                   C. Fortunately             D. Unfortunately

9. A. few                         B. a few                      C. a little                     D. little

10. A. was allowing        B. has allowed            C. allowed                  D. had allowed

11. A. for                         B. since                      C. during                    D. of

12. A. devil                      B. deviation                C. deviant                  D. device

8. Multiple-choice

Để nâng cao kĩ năng đọc và hiểu rõ về chủ đề bài học, mời các em luyện tập với phần trắc nghiệm Unit 1 Reading Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

9. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh mới Lớp 12–Reading, các em cần ghi nhớ

  • Từ vựng: the needy (người thiếu thốn), reveal (tiết lộ), anonymous (ẩn danh), amputate (cắt đi), initiate (khởi đầu), memory (kỷ niệm)
  • Nhiệm vụ: kể những việc em đã làm để giúp người cần sự giúp đỡ   

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm – Hà Nội

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm Unit 1 lớp 12: Life Stories-Reading

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Reading

Bài học Tiếng Anh mới 12 Unit 1: Life Stories- Reading cung cấp cho các em từ vựng liên quan đến chủ đề “Giving back to the community” và giúp nâng cao kĩ năng đọc hiểu. Mời các em tham khảo!

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Reading

1. Task 1 Unit 1 lớp 12 Reading

Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

What do the people in the pictures need? What can you do to help them? (Những người trong bức tranh cần gì? Bạn có thể giúp gì cho họ?)

Use the words under the pictures to answer the questions. 

(Hãy sử dụng những từ dưới bức tranh để trả lời câu hỏi)

Guide to answer

What people need

What to do 

a. These flood victims need food and shelter. (Những nạn nhân lũ lụt cần thức ăn và nơi trú ẩn.)

We can donate money, rice, and old clothes. (Chúng ta có thể quyên góp tiền, gạo, và quần áo cũ.)

b. These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment and a decent place to study. (Những học sinh đang theo học tại một lớp học tồi tàn. Họ cần các thiết bị học tập và một nơi tử tế để học.)

We can donate books and money. (Chúng ta có thể quyên góp sách và tiền)

c. These young cancer patients need care and comfort. (Những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi cần sự quan tâm và thoải mái)

We can visit them, give them gifts, and organise different fun activities. (Chúng ta có thể đến thăm họ, tặng họ những món quà, và tổ chức các hoạt động vui chơi khác nhau.)

2. Task 2 Unit 1 lớp 12 Reading

Read two people’s life stories and complete the table with facts about them.

(Đọc những câu chuyện về cuộc đời hai con người và hoàn thành bảng với sự thật về họ.)

Story 1 

Larry Stewart came from humble beginnings. Born in Mississippi in 1948, he was brought up by his grandparents. In 1971, Larry found himself jobless and starving for several days. After a free meal given by a restaurant’s owner, he vowed to help others whenever he could.

Larry then moved to Kansas City, where he was fortunate enough to make money in cable television. He began helping the less fortunate in 1979, and stories of “Secret Santa’ started to emerge from the city. For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas to the needy in public places – without ever revealing his identity. The more he gave, the more stories of his generosity spread across the United States. Secret Santa became famous, yet still anonymous.

He kept his identity hidden until 2006, when he was diagnosed with cancer, which later claimed his life. Since Larry Stewart’s death in 2007, his example has inspired others to continue his mission of kindness and charitable work. 

Story 2

Born in 1988, Le Thanh Thuy was awarded the title ‘Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen’ in 2006, a year before she passed away. As soon Thuy started high school in 2003, she was diagnosed with bone cancer and doctors decided to amputate her leg to save her life.

Thuy’s repeated hospitalisations over four years did not stop her from helping other patients. Her dream was to initiate a fund to help young cancer patients. Whenever Thuy could move around, she organised different charity activities to relieve the young patients’ pain. Thuy’s meaningful work was welcomed and supported by the community. As a result, Thuy’s Dream Programme was launched and is currently managed by The Tuoi Tre.

The Tuoi Tre has continued to hold annual events to support her programme. The most important one is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

Guide to answer

Name

Larry Stewart

Le Thanh Thuy

Born

1948

1988

Died

2007

2007

Nationality

American

Vietnamese

Health problem

cancer

bone cancer

Dedicated life to…

the needy

young cancer patients

Tạm dịch

Câu chuyện 1

Larry Stewart xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn. Sinh ra ở Mississippi vào năm 1948, ông đã được nuôi lớn bởi ông bà ngoại. Năm 1971, Larry thất nghiệp và nghèo đói trong vài ngày. Sau một bữa ăn miễn phí do chủ của một nhà hàng, ông tuyên bố sẽ giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể.

Sau đó Larry chuyển đến thành phố Kansas, nơi ông đã may mắn kiếm tiền trong truyền hình cáp. Ông bắt đầu giúp đỡ những người kém may mắn trong năm 1979, và những câu chuyện của “Secret Santa” bắt đầu phát triển ra khỏi thành phố. Trong hơn 26 năm, ông đưa ra hàng ngàn đô la mỗi dịp Giáng sinh cho những người nghèo ở những nơi công cộng – mà không bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Càng cho đi nhiều, những câu chuyện về sự hào phóng của ông càng lan truyền trên khắp Hoa Kỳ. “Secret Santa” trở nên nổi tiếng, nhưng vẫn còn vô danh.

Ông giữ danh tính của mình cho đến năm 2006, khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, điều mà sau này đã kết thúc cuộc sống của ông. Từ cái chết của Larry Stewart trong năm 2007, tấm gương của ông đã truyền cảm hứng cho những người khác để tiếp tục sứ mệnh của lòng tốt và làm việc từ thiện.

Câu chuyện 2

Sinh năm 1988, Lê Thanh Thuý đã được trao tặng danh hiệu “Công dân TPHCM trẻ xuất sắc” trong năm 2006, một năm trước khi cô qua đời. Ngay khi Thúy bắt đầu học trung học vào năm 2003, cô được chẩn đoán bị ung thư xương và các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ chân để cứu cô.

Việc nhập viện liên tục trong 4 năm không thể ngăn Thuý khỏi việc giúp đỡ bệnh nhân khác. Ước mơ của cô là bắt đầu một quỹ để giúp đỡ bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Bất cứ khi nào Thuý có thể di chuyển xung quanh, cô đều tổ chức các hoạt động từ thiện khác nhau để làm giảm nỗi đau cho các bệnh nhân trẻ. Công việc có ý nghĩa của Thúy đã được chào đón và nhận được hỗ trợ của cộng đồng. Kết quả là, Chương trình Giấc mơ của Thúy đã được đưa ra và hiện đang được quản lý bởi Báo Tuổi Trẻ.

Báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức sự kiện hàng năm để hỗ trợ chương trình của cô. Sự kiện quan trọng nhất là lễ hội Hoa hướng dương, nơi trẻ em và gia đình của họ có thể đoàn tụ và vui chơi. Quà tặng được trao cho các bệnh nhân trẻ tuổi, và ký ức về Thuý sống mãi nhờ câu chuyện về tình yêu và chia sẻ.

3. Task 3 Unit 1 lớp 12 Reading

Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces. (Tìm từ hoặc các cách thể hiện trong văn bản có ý nghĩa sau. Viết chúng ở chỗ trống chính xác.) 

1. people who do not have enough food or money ________ (những người không có đủ thức ăn hoặc tiền)

2. make something known to someone _______ (làm cho cái gì được biết với một ai đó)

3. unknown to other people ____________ (không được biết đến với người khác)

4. remove a body part in a medical operation ____________ (loại bỏ một phần cơ thể trong một ca mổ y tế)

5. start, make something important begin _________ (bắt đầu, làm một cái gì đó quan trọng bắt đầu)

6. something remembered from the past __________ (một cái gì đó được nhớ lại từ quá khứ)

Guide to answer

1. the needy (người thiếu thốn)

2. reveal (tiết lộ)

3. anonymous (ẩn danh)

4. amputate (cắt đi)

5. initiate (khởi đầu)

6. memory (kỷ niệm)

4. Task 4 Unit 1 lớp 12 Reading

Read the stories again. Answer the questions. (Đọc câu chuyện một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.)

1. What did Larry Stewart do to help those in need? (Larry Stewart đã làm gì để giúp những người cần giúp đỡ?)

2. Why was he called ‘Secret Santa’? (Tại sao ông ấy được gọi là ‘Secret Santa’?)

3. How has his act of kindness influenced other people since his death? (Hành động tốt của ông ảnh hưởng đến người khác như thế nào kể từ cái chết của ông?)

4. What did Thanh Thuy do to help other people? (Thanh Thuý đã làm gì để giúp đỡ người khác?)

5. What title was Thuy awarded? (Thuý đã được trao tặng danh hiệu gì?)

6. How does The Tuoi Tre manage Thuy’s Dream Programme? (Làm thế nào để Báo Tuổi trẻ quản lý được chương trình Giấc mơ của Thuý?)

Guide to answer

1. Every Christmas, Larry handed out thousands of dollars to needy people in public places.

2. Because he gave money to people during the festive season of December while his identity was hidden.

3. People have been inspired to continue his mission of kindness and charitable work.

4. Thuy organised charity activities to relieve young cancer patients’ pain.

5. She was awarded the title ‘Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen’.

6. The newspaper holds annual events to support her programme. One of them is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

5. Task 5 Unit 1 lớp 12 Reading

Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

Have you ever taken part in the Sunflower Festival to support Thuy’s Dream Programme? (Bạn đã bao giờ tham gia vào lễ hội Hoa hướng dương để hỗ trợ Chương trình Giấc mơ của Thúy?)

a.  If yes, what did you do during the festival? (Nếu có, bạn đã làm gì trong lễ hội?)

b.  If no, would you like to do it in the future and how would you help? Give your reasons. (Nếu không có, bạn muốn làm điều đó trong tương lai không và bạn sẽ giúp đỡ thế nào? Đưa ra lý do của bạn.)

6. Practice Task 1

Read the first part of the text about Beethoven and fill each gap with a word from the box. 

greatest           innovator               created            prodigy

talent               distinguished      compose        performance

Ludwig van Beethoven was a German composer and (1) ……….. musical figure in the period between the Classical and Romantic eras. Born in 1770, in Bonn, Germany, he was the son of a court musician. His piano (2) ……….  quickly became evident and he gave his first public (3)………. at the age of eight. Beethoven’s father wanted to make him a child (4) ………. another Mozart.

Considered the (5) …….. composer of all time, he was a noted (6) …….., combining vocals and instruments in a new way. Beethoven continued to (7) ……….. even while losing his hearing, and some of his most important works were (8) ……. during the last 10 years of his life, when he was quite unable to hear.

7. Practice Task 2

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Nowadays, everybody knows Apples and (1) ____ everybody knows that the company was founded by Steve Jobs, an American inventor and entrepreneur. He is (2) ____ recognized as a pioneer in the field of microcomputer revolution. He helped design the first Macintosh computer, (3) ____ a small computer graphics company into Pixar, the company behind Toy Story and The Monster Inc.

His countercultural lifestyle and philosophy was a product of the time and place of his (4) ____. Jobs was adopted and raised in San Francisco Bay Area during the 1960s. In 1972, Jobs attended Reed College from which he (5) ____ in next to no time. Jobs co-founded Apple in 1976 in order to sell Apple I personal computer. At that moment, he might (6) ____ imagine that only a year later the company tasted impressive victory with Apple II, one of the first highly successful (7) ____ personal computers. (8) ____, in 1985, following a long power struggle, Jobs was forced out of Apple. After leaving Apple, Jobs took (9) ____ of its members with him to found NeXT, a computer development company which was then bought by Apple. The purchase (10) ____ Jobs to become the company’s CEO once again.

Steve Jobs died in 2011 after battling with pancreatic cancer (11) ____ nearly a decade. Millions first learned of Job’s death on a (12) ____ which had been invented by himself.

1. A. most                     B. almost                  C. the most                 D. mostly

2. A. widely                   B. hardly                  C. legally                     D. nationally

3. A. translated             B. transferred           C. transformed            D. transited

4. A. increase               B. upbringing            C. rising                      D. grow

5. A. dropped in            B. dropped up          C. dropped out            D. dropped by

6. A. hardly                   B. truly                      C. effortlessly              D. frequently

7. A. massly-produced               B. mass-produced 

   C. massive-produced              D. mass-producing

8. A. Generally              B. Frankly                   C. Fortunately             D. Unfortunately

9. A. few                         B. a few                      C. a little                     D. little

10. A. was allowing        B. has allowed            C. allowed                  D. had allowed

11. A. for                         B. since                      C. during                    D. of

12. A. devil                      B. deviation                C. deviant                  D. device

8. Multiple-choice

Để nâng cao kĩ năng đọc và hiểu rõ về chủ đề bài học, mời các em luyện tập với phần trắc nghiệm Unit 1 Reading Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

9. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh mới Lớp 12–Reading, các em cần ghi nhớ

  • Từ vựng: the needy (người thiếu thốn), reveal (tiết lộ), anonymous (ẩn danh), amputate (cắt đi), initiate (khởi đầu), memory (kỷ niệm)
  • Nhiệm vụ: kể những việc em đã làm để giúp người cần sự giúp đỡ   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *