Học TậpLớp 12

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Getting Started

Mục lục

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Getting Started

Bài học Tiếng Anh mới 12 Unit 1: Life Stories- Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Life stories” – những câu chuyện cuộc sống. Thông qua các kĩ năng nghe, đọc hiểu và giải bài tập các em tìm hiểu sâu về câu chuyện “The person I admire”

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Getting Started

1. Task 1 Unit 1 lớp 12 Getting Started

Hung and Quang are talking about famous people. Listen and read. (Hùng và Quang đang trò chuyện về những người nổi tiếng. Lắng nghe và đọc)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12: Life Stories-Getting Started

Hung: The topic for tomorrow’s presentation is really interesting. Have you decided who to talk about, Quang?

Quang: Not yet. I’m still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Jackson. I admire them both. 

Hung: But who’s had a greater impact on you?

Quang: I’m not sure … Steve Jobs’s work stimulates my creativity and innovation, while Michael Jackson’s music inspired me to learn to play a musical instrument. What do you think?

Hung: Well, both of them were very talented and influential, but I prefer Steve Jobs. I think Michael Jackson was a great dancer, but not an excellent singer. In his later years, his singing voice became weak and thin and wasn’t as good as before.

Quang: I see. What about you? Who are you going to talk about?

Hung: Christine Ha.

Quang: You mean … the lady who won the US MasterChef trophy in 2012?

Hung: That’s right.

Quang: I know your dream is to become a famous chef. Is that why you want to talk about her?

Hung: Yes. What’s more, Christine is a blind chef and a gifted writer. She’s very talented and determined. It was absolutely amazing to watch her use all the kitchen tools and prepare the dishes.

Quang: I agree. I remember how excited I felt when Christine was creating those great-looking dishes … and even anxious when the judges were tasting them. By the way, do you know where she was born? In Viet Nam or the US?

Hung: In California, but she was inspired by memories of her mum’s cooking.

Quang: It seems you know quite a lot about her. Good luck with your presentation tomorrow!

Hung: The same to you!

Bài dịch

​Hưng: Chủ đề của bài thuyết trình ngày mai thực sự thú vị. Bạn đã quyết định nói về ai chưa, Quang?

Quang: Chưa. Tớ vẫn đang phân vân giữa hai người nổi tiếng, Steve Jobs và Michael Jackson. Tớ ngưỡng mộ cả hai người họ.

Hưng: Nhưng ai có tác động lớn hơn đối với cậu?

Quang: Tớ không chắc chắn lắm … sản phẩm của Steve Jobs kích thích sự sáng tạo và đổi mới của tớ, trong khi âm nhạc Michael Jackson đã truyền cảm hứng cho tớ để tìm hiểu cách chơi một loại nhạc cụ. Cậu nghĩ sao?

Hưng: Ừm, cả hai đều rất tài năng và có ảnh hưởng, nhưng tớ thích Steve Jobs hơn. Tớ nghĩ rằng Michael Jackson là một vũ công tuyệt vời, nhưng không phải là một ca sĩ tuyệt vời. Trong những năm sau này, giọng hát của ông trở nên yếu và mỏng và không được tốt như trước.

Quang: Tớ hiểu. Thế còn cậu? Cậu sẽ nói về ai?

Hưng: Christine Hà.

Quang: Ý cậu là … người phụ nữ đã giành được danh hiệu Mỹ MasterChef trong năm 2012?

Hưng: Đúng.

Quang: Tớ biết giấc mơ của cậu là trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Có phải đó là lý do tại sao cậu muốn nói về cô ấy?

Hưng: Đúng vậy. Hơn nữa, Christine là một đầu bếp khiếm thị và một nhà văn tài năng. Cô ấy rất tài năng và quyết tâm. Vô cùng tuyệt vời khi xem cô ấy sử dụng tất cả các dụng cụ nhà bếp và chuẩn bị các món ăn.

Quang: Tớ đồng ý. Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn đẹp tuyệt vời … và thậm chí lo lắng khi các giám khảo nếm chúng. Tiện thể, cậu có biết nơi cô được sinh ra? Ở Việt Nam hay Mỹ?

Hưng: Ở California, nhưng cô đã lấy cảm hứng từ những ký ức về nấu ăn từ mẹ cô.

Quang: Có vẻ như cậu biết khá nhiều về cô ấy. Chúc may mắn với bài thuyết trình ngày mai của cậu!

Hưng: Cậu cũng thế nhé!

2. Task 2 Unit 1 lớp 12 Getting Started

Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Quyết định các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. Quang can’t decide who he is going to talk about tomorrow. (Quang không thể quyết định người mà cậu ấy sẽ nói tới vào ngày mai.)

2. Quang wants to become as famous as Steve Jobs and Michael Jackson. (Quang muốn trở nên nổi tiếng như Steve Jobs và Michael Jackson.)

3. Hung likes Michael Jackson’s singing. (Hùng thích giọng ca của Michael Jackson.)

4. Hung learnt to play a musical instrument because he was inspired by Michael Jackson’s songs. (Hùng đã học cách chơi một loại nhạc cụ vì cậu ấy đã lấy cảm hứng từ những bài hát của Michael Jackson.)

5. Both Quang and Hung admire Christine Ha. (Cả Quang và Hùng đều ngưỡng mộ Christine Ha.)

Guide to answer

1. True

2. NG

3. False (He doesn’t like MJ’s singing because he thinks MJ just was the great dancer, not an excellent singer.)

4. False (Quang learnt to play a musical instrument because he was inspired by Michael Jackson’s songs.)

5. True

3. Task 3 Unit 1 lớp 12 Getting Started

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn.) 

If you were Quang, who would you choose to talk about, Steve Jobs or Michael Jackson? Why? (Nếu bạn là Quang, bạn sẽ chọn ai để nói, Steve Jobs hay Michael Jackson? Tại sao?)

Unit 1 Life Stories Getting Started

Guide to answer

If I were Quang, I would choose to talk about Michael Jackson because he was a wonderful singer, a professional dancer, a great song writer, a leader record producer and a popular actor. 

4. Task 4 Unit 1 lớp 12 Getting Started

Find the words in the conversation that have the same sounds as the following. (Tìm các từ trong cuộc hội thoại có những phát âm tương tự như sau.)

1. too /tuː/ ____________

2. eye /aɪ/ ____________

3. sea /siː/ ______________

4. one /wʌn/ ____________

5. no /nəʊ/ _____________ 

Guide to answer

1. two         

2. I           

3. see         

4. won         

5. know

5. Task 5 Unit 1 lớp 12 Getting Started

Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets. (Đọc cuộc trò chuyện một lần nữa và viết các thì đúng của động từ trong ngoặc đơn.)

I remember how excited I (feel) ____when Christine (create)________ great-looking dishes.

Guide to answer

I remember how excited I felt when Christine was creating great-tooking dishes. (Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn tuyệt vời.)

6. Practice Task 1

Read the story again and answer the questions:

a. Name the famous people who Quang admires

b. What does Hung think about Michael Jackson?

c. What does Christine do?

d. Where was Christine born?

7. Practice Task 2

Choose the best answer:

a. When Carol ……………last night, I my favorite show on television.

A. was calling / watched       B. called / have watched

C. called / was watching       D. had called / watched

b. I have a….this Saturday.

A. present    B. presented      C. presentation      D. presenting

c. Both of them were very talented and…

A. influential      B. influent       C. influence      D. influents

d. He is my idol and his music….a lot

A. inspiration      B. inspires      C. inspire       D. inspired

8. Multiple-choice

Để biết thêm các từ vựng và nắm được nội dung khái quát của chủ đề “Life Stories”, mời các em đến với đề trắc nghiệm Unit 1 Getting Started Tiếng Anh 12 mới sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

9. Conclusion

Sau khi kết thúc bài học Unit 1 Life Stories– Getting Started, các em cần ghi nhớ:

  • Từ vựng: inspire (truyền cảm hứng), influential (có sức ảnh hưởng), chef (đầu bếp), determined (kiên quyết), presentation (bài thuyết trình)
  • Ngữ pháp: the past simple (thì quá khứ đơn) và the past continuous (thì quá khứ tiếp diễn)

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm – Hà Nội

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm Unit 1 lớp 12: Life Stories-Getting Started

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Getting Started

Bài học Tiếng Anh mới 12 Unit 1: Life Stories- Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Life stories” – những câu chuyện cuộc sống. Thông qua các kĩ năng nghe, đọc hiểu và giải bài tập các em tìm hiểu sâu về câu chuyện “The person I admire”

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Getting Started

1. Task 1 Unit 1 lớp 12 Getting Started

Hung and Quang are talking about famous people. Listen and read. (Hùng và Quang đang trò chuyện về những người nổi tiếng. Lắng nghe và đọc)

Hung: The topic for tomorrow’s presentation is really interesting. Have you decided who to talk about, Quang?

Quang: Not yet. I’m still wavering between two famous people, Steve Jobs and Michael Jackson. I admire them both. 

Hung: But who’s had a greater impact on you?

Quang: I’m not sure … Steve Jobs’s work stimulates my creativity and innovation, while Michael Jackson’s music inspired me to learn to play a musical instrument. What do you think?

Hung: Well, both of them were very talented and influential, but I prefer Steve Jobs. I think Michael Jackson was a great dancer, but not an excellent singer. In his later years, his singing voice became weak and thin and wasn’t as good as before.

Quang: I see. What about you? Who are you going to talk about?

Hung: Christine Ha.

Quang: You mean … the lady who won the US MasterChef trophy in 2012?

Hung: That’s right.

Quang: I know your dream is to become a famous chef. Is that why you want to talk about her?

Hung: Yes. What’s more, Christine is a blind chef and a gifted writer. She’s very talented and determined. It was absolutely amazing to watch her use all the kitchen tools and prepare the dishes.

Quang: I agree. I remember how excited I felt when Christine was creating those great-looking dishes … and even anxious when the judges were tasting them. By the way, do you know where she was born? In Viet Nam or the US?

Hung: In California, but she was inspired by memories of her mum’s cooking.

Quang: It seems you know quite a lot about her. Good luck with your presentation tomorrow!

Hung: The same to you!

Bài dịch

​Hưng: Chủ đề của bài thuyết trình ngày mai thực sự thú vị. Bạn đã quyết định nói về ai chưa, Quang?

Quang: Chưa. Tớ vẫn đang phân vân giữa hai người nổi tiếng, Steve Jobs và Michael Jackson. Tớ ngưỡng mộ cả hai người họ.

Hưng: Nhưng ai có tác động lớn hơn đối với cậu?

Quang: Tớ không chắc chắn lắm … sản phẩm của Steve Jobs kích thích sự sáng tạo và đổi mới của tớ, trong khi âm nhạc Michael Jackson đã truyền cảm hứng cho tớ để tìm hiểu cách chơi một loại nhạc cụ. Cậu nghĩ sao?

Hưng: Ừm, cả hai đều rất tài năng và có ảnh hưởng, nhưng tớ thích Steve Jobs hơn. Tớ nghĩ rằng Michael Jackson là một vũ công tuyệt vời, nhưng không phải là một ca sĩ tuyệt vời. Trong những năm sau này, giọng hát của ông trở nên yếu và mỏng và không được tốt như trước.

Quang: Tớ hiểu. Thế còn cậu? Cậu sẽ nói về ai?

Hưng: Christine Hà.

Quang: Ý cậu là … người phụ nữ đã giành được danh hiệu Mỹ MasterChef trong năm 2012?

Hưng: Đúng.

Quang: Tớ biết giấc mơ của cậu là trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Có phải đó là lý do tại sao cậu muốn nói về cô ấy?

Hưng: Đúng vậy. Hơn nữa, Christine là một đầu bếp khiếm thị và một nhà văn tài năng. Cô ấy rất tài năng và quyết tâm. Vô cùng tuyệt vời khi xem cô ấy sử dụng tất cả các dụng cụ nhà bếp và chuẩn bị các món ăn.

Quang: Tớ đồng ý. Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn đẹp tuyệt vời … và thậm chí lo lắng khi các giám khảo nếm chúng. Tiện thể, cậu có biết nơi cô được sinh ra? Ở Việt Nam hay Mỹ?

Hưng: Ở California, nhưng cô đã lấy cảm hứng từ những ký ức về nấu ăn từ mẹ cô.

Quang: Có vẻ như cậu biết khá nhiều về cô ấy. Chúc may mắn với bài thuyết trình ngày mai của cậu!

Hưng: Cậu cũng thế nhé!

2. Task 2 Unit 1 lớp 12 Getting Started

Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Quyết định các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. Quang can’t decide who he is going to talk about tomorrow. (Quang không thể quyết định người mà cậu ấy sẽ nói tới vào ngày mai.)

2. Quang wants to become as famous as Steve Jobs and Michael Jackson. (Quang muốn trở nên nổi tiếng như Steve Jobs và Michael Jackson.)

3. Hung likes Michael Jackson’s singing. (Hùng thích giọng ca của Michael Jackson.)

4. Hung learnt to play a musical instrument because he was inspired by Michael Jackson’s songs. (Hùng đã học cách chơi một loại nhạc cụ vì cậu ấy đã lấy cảm hứng từ những bài hát của Michael Jackson.)

5. Both Quang and Hung admire Christine Ha. (Cả Quang và Hùng đều ngưỡng mộ Christine Ha.)

Guide to answer

1. True

2. NG

3. False (He doesn’t like MJ’s singing because he thinks MJ just was the great dancer, not an excellent singer.)

4. False (Quang learnt to play a musical instrument because he was inspired by Michael Jackson’s songs.)

5. True

3. Task 3 Unit 1 lớp 12 Getting Started

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn.) 

If you were Quang, who would you choose to talk about, Steve Jobs or Michael Jackson? Why? (Nếu bạn là Quang, bạn sẽ chọn ai để nói, Steve Jobs hay Michael Jackson? Tại sao?)

Unit 1 Life Stories Getting Started

Guide to answer

If I were Quang, I would choose to talk about Michael Jackson because he was a wonderful singer, a professional dancer, a great song writer, a leader record producer and a popular actor. 

4. Task 4 Unit 1 lớp 12 Getting Started

Find the words in the conversation that have the same sounds as the following. (Tìm các từ trong cuộc hội thoại có những phát âm tương tự như sau.)

1. too /tuː/ ____________

2. eye /aɪ/ ____________

3. sea /siː/ ______________

4. one /wʌn/ ____________

5. no /nəʊ/ _____________ 

Guide to answer

1. two         

2. I           

3. see         

4. won         

5. know

5. Task 5 Unit 1 lớp 12 Getting Started

Read the conversation again and write the correct tenses of the verbs in brackets. (Đọc cuộc trò chuyện một lần nữa và viết các thì đúng của động từ trong ngoặc đơn.)

I remember how excited I (feel) ____when Christine (create)________ great-looking dishes.

Guide to answer

I remember how excited I felt when Christine was creating great-tooking dishes. (Tớ nhớ tớ đã cảm thấy vui mừng như thế nào khi Christine tạo ra những món ăn tuyệt vời.)

6. Practice Task 1

Read the story again and answer the questions:

a. Name the famous people who Quang admires

b. What does Hung think about Michael Jackson?

c. What does Christine do?

d. Where was Christine born?

7. Practice Task 2

Choose the best answer:

a. When Carol ……………last night, I my favorite show on television.

A. was calling / watched       B. called / have watched

C. called / was watching       D. had called / watched

b. I have a….this Saturday.

A. present    B. presented      C. presentation      D. presenting

c. Both of them were very talented and…

A. influential      B. influent       C. influence      D. influents

d. He is my idol and his music….a lot

A. inspiration      B. inspires      C. inspire       D. inspired

8. Multiple-choice

Để biết thêm các từ vựng và nắm được nội dung khái quát của chủ đề “Life Stories”, mời các em đến với đề trắc nghiệm Unit 1 Getting Started Tiếng Anh 12 mới sau đây và cùng luyện tập.

Trắc Nghiệm

9. Conclusion

Sau khi kết thúc bài học Unit 1 Life Stories– Getting Started, các em cần ghi nhớ:

  • Từ vựng: inspire (truyền cảm hứng), influential (có sức ảnh hưởng), chef (đầu bếp), determined (kiên quyết), presentation (bài thuyết trình)
  • Ngữ pháp: the past simple (thì quá khứ đơn) và the past continuous (thì quá khứ tiếp diễn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *