Học TậpLớp 12

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Communication and Culture

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Communication and Culture

Bài học Unit 1 Lớp 12 mới phần Communication and Culture hướng dẫn các em nghe và thảo luận một số câu chuyện hàng ngày thông qua văn hoá và lối giao tiếp.

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Communication and Culture

1. Communication

1.1. Task 1 Unit 1 lớp 12

Listen to An’s story. Complete the statements about the story. Write from 1 to 3 words in each blank. (Nghe câu chuyện của An. Hoàn thành các tuyên bố sau đây. Viết từ 1 đến 3 từ vào chỗ trống.)

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12: Life Stories-Communication and Culture

1. An enjoy reading books about ________.

2. An’s friends call her a ______ encyclopaedia because she can answer all their questions about ________.

3. Sometimes she has a feeling that the people in the books she has read are _______.

4. She spent her two months’ holiday in _______.

5. To An, her grandparents were as heroic and worthy of ________ as many historical figures, and their stories were even more interesting and more _______ than those in the books she has read.

Guide to answer

1. An enjoy reading books about people’s life stories. (An thích đọc sách về các câu chuyện cuộc đời con người.)

2. An’s friends call her a walking encyclopaedia because she can answer all their questions about well-known historical figures. (Bạn bè của An gọi cô ấy là từ điển sống vì cô ấy có thể trả lời tất cả các câu hỏi của họ về các nhân vật lịch sử.)

3. Sometimes she has a feeling that the people in the books she has read are unreal. (Thỉnh thoảng cô ấy có cảm giác rằng những người trong quyển sách cô ấy đã đọc không thật.)

4. She spent her two months’ holiday in the countryside. (Cô ấy dành kì nghỉ hai tháng của cô ấy ở vùng quê.)

5. To An, her grandparents were as herobic and worthy of respect as many historical figures, and their stories were even more interesting and more real than those in the books she has read. (Với An, ông bà cô ấy là người hùng và được tôn trọng như những nhân vật lịch sử nổi tiếng, và những câu chuyện của họ thú vị hơn và chân thật hơn trong những cuốn sách mà cô ấy đọc.)

Tapescript

I am the only child in the family. Both my parents are doctors and they are so busy that they have very little time for me. Luckily, we have a lot of books at home and these books have become my best friends. The ones I like best ire those about people’s life stories. My friends joke that I’m a kind of walking encyclopaedia because I can answer – their questions about well-known historical figures such as Tran Hung Dao or Abraham Lincoln, and even “influential composers like Beethoven or Mozart. However, sometimes I have a feeling that these famous people are -“unreal, despite reading all the facts written about them.

Then a new world opened to me after my two months’ holiday with my grandparents in the countryside. My grandfather told me his own life story. As a child, he was just a buffalo boy, and then he joined the army as a soldier to fight against the invaders. My grandmother told me how hard she had worked to bring up my father and uncles during the war, while my grandpa was away. I found their stories even more interesting and more real than those in the books I had read. To me, my grandparents were as heroic and worthy of respect as many historical figures. I have learnt lessons about love and patriotism from them.

My grandparents are my real heroes.

Tạm dịch

Tôi đứa con duy nhất trong gia đình. Cả bố và mẹ tôi đều là bác sĩ và họ rất bận rộn nên có rất ít thời gian dành cho tôi. May mắn thay, chúng tôi có nhiều cuốn sách ở nhà và các cuốn sách đó trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Một trong số cuốn sách tôi thích là nói về câu chuyện cuộc sống của con người. Những người bạn của tôi đùa rằng tôi là một loại bách khoa toàn thư vì tôi có thể trả lời – những câu hỏi của họ về những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Trần Hưng Đạo hay Abraham Lincoln, thậm chí là những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Beethoven hay Mozart. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi có cảm giác rằng những người nổi tiếng không thực, mặc dù tôi đọc tất cả các sự kiện viết về họ.

Sau đó một thế giới mới mở ra cho tôi sau kì nghỉ hai tháng của tôi với ông bà ở quê. Ông tôi kể cho tôi về câu chuyện cuộc đời ông. Khi còn nhỏ, ông chỉ là một chàng trai chăn trâu, và sau đó ông nhập ngũ như một người lính chống quân xâm lược. Bà tôi nói với tôi, bà làm việc chăm chỉ để nuôi bố tôi và các chú tôi trong suốt thời kì kháng chiến., trong khi ông tôi đi xa. Tôi thấy câu chuyện của họ thậm chí còn thú vị hơn và thực tế hơn những cuốn sách mà tôi đã đọc. Đối với tôi, ông bà tôi như những người hùng và xứng đáng được tôn trọng như nhiều nhân vật lịch sử. Tôi đã học được những bài học về tình yêu và lòng yêu nước từ họ.

Ông bà tôi là người hùng thực sự của tôi.

1.2. Task 2 Unit 1 lớp 12

Discuss the question in pairs (Thảo luận câu hỏi theo cặp)

Do you think family stories should be told to children? Why or why not? (Bạn có nghĩ rằng những câu chuyện của gia đình nên được kể cho con cái? Tại sao hoặc tại sao không?)

Guide to answer

Family stories should be told to children because this is the best way to teach children about the family’s history and traditions. Children will know more about their ancestors and fell strongly attached to the family. Moreover, when stories are told, everybody recalls memories of the past, which provides the best opportunities for family members to spend time together.

Tạm dịch

Những câu chuyện gia đình nên được kể cho trẻ em bởi vì đây là cách tốt nhất để dạy trẻ về lịch sử và truyền thống của gia đình. Trẻ em sẽ biết nhiều hơn về tổ tiên của họ và cảm thấy gắn bó với gia đình của họ. Hơn nữa, khi những câu chuyện được kể, mọi người sẽ gợi nhớ những kỉ niệm trong quá khứ, điều này tạo cơ hội tốt nhất cho các thành viên trong gia đình dành thời gian bên nhau.

2. Culture

2.1. Task 1 Unit 1 lớp 12

Read the text about Arthur Conan Doyles and decide whether the statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct boxes. (Đọc văn bản về Arthur Conan Doyles và quyết định xem những phát biểu về nó có đúng hay sai (T), sai (F) hay không (NG). Đánh dấu đúng ô.)

T   F   NG

   1. Arthur Conan Doyles’s stories about Sherlock Holmes was the first detective stories in the world.

   2. The two people who had a strong influence on Doyles’s writing career were his mother and Dr Joseph Bell.

   3. His mother inspired him to write about Sherlock Holmes.

   4. Doyle’s life experiences were sources for many of his stories.

   5. The Lost World and his novels and stories about Sherlock Holmes were made into films.

   6. A statue of Sherlock Holmes was built in London.

 Guide to answer

1. NG

2. T

3. F

“Dr Bell’s keen powers of observation later inspired Doyle to create fictional detective character, Sherlock Holmes.”

4. T

5. T

6. NG

2.2. Task 2 Unit 1 lớp 12

Work with a partner. Find some Vietnamese writers of detective stories and talk about their lives and works. (Làm việc cùng đối tác. Tìm một số nhà văn Việt Nam về những câu chuyện trinh thám và nói về cuộc sống và công việc của họ.)

3. Practice

3.1. Indicate the correct response

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. (Chọn các phương án A, B, C hay D để biểu thị câu trả lời đúng cho các câu sau.)

Question 1: Good luck to you in your exam!

A. Thank you! Same to you.

B. Yeah. That’s the one.

C.  Well, I’ll see.  

D. Don’t worry! I’ll be fine.

Question 2: What a wonderful party!

A. I am fine. Thank you!

B. I don’t know. Let me check.

C. I am happy you like it.

D. Same to you. Thanks!

3.2. Multiple-choice

Để nắm được các từ vựng và ngữ pháp hỗ trợ trong giao tiếp, mời các em cùng luyện tập với phần trắc nghiệm Unit 1 Communication and Culture Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

4. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Communication and Culture, các em học sinh cần củng cố hai kĩ năng nghe và đọc hiểu để hoàn thành nội dung bài học và trau dồi kiến thức xã hội của mình về nền văn hóa cũng như những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới.

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm – Hà Nội

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm Unit 1 lớp 12: Life Stories-Communication and Culture

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Communication and Culture

Bài học Unit 1 Lớp 12 mới phần Communication and Culture hướng dẫn các em nghe và thảo luận một số câu chuyện hàng ngày thông qua văn hoá và lối giao tiếp.

Unit 1 lớp 12: Life Stories-Communication and Culture

1. Communication

1.1. Task 1 Unit 1 lớp 12

Listen to An’s story. Complete the statements about the story. Write from 1 to 3 words in each blank. (Nghe câu chuyện của An. Hoàn thành các tuyên bố sau đây. Viết từ 1 đến 3 từ vào chỗ trống.)

1. An enjoy reading books about ________.

2. An’s friends call her a ______ encyclopaedia because she can answer all their questions about ________.

3. Sometimes she has a feeling that the people in the books she has read are _______.

4. She spent her two months’ holiday in _______.

5. To An, her grandparents were as heroic and worthy of ________ as many historical figures, and their stories were even more interesting and more _______ than those in the books she has read.

Guide to answer

1. An enjoy reading books about people’s life stories. (An thích đọc sách về các câu chuyện cuộc đời con người.)

2. An’s friends call her a walking encyclopaedia because she can answer all their questions about well-known historical figures. (Bạn bè của An gọi cô ấy là từ điển sống vì cô ấy có thể trả lời tất cả các câu hỏi của họ về các nhân vật lịch sử.)

3. Sometimes she has a feeling that the people in the books she has read are unreal. (Thỉnh thoảng cô ấy có cảm giác rằng những người trong quyển sách cô ấy đã đọc không thật.)

4. She spent her two months’ holiday in the countryside. (Cô ấy dành kì nghỉ hai tháng của cô ấy ở vùng quê.)

5. To An, her grandparents were as herobic and worthy of respect as many historical figures, and their stories were even more interesting and more real than those in the books she has read. (Với An, ông bà cô ấy là người hùng và được tôn trọng như những nhân vật lịch sử nổi tiếng, và những câu chuyện của họ thú vị hơn và chân thật hơn trong những cuốn sách mà cô ấy đọc.)

Tapescript

I am the only child in the family. Both my parents are doctors and they are so busy that they have very little time for me. Luckily, we have a lot of books at home and these books have become my best friends. The ones I like best ire those about people’s life stories. My friends joke that I’m a kind of walking encyclopaedia because I can answer – their questions about well-known historical figures such as Tran Hung Dao or Abraham Lincoln, and even “influential composers like Beethoven or Mozart. However, sometimes I have a feeling that these famous people are -“unreal, despite reading all the facts written about them.

Then a new world opened to me after my two months’ holiday with my grandparents in the countryside. My grandfather told me his own life story. As a child, he was just a buffalo boy, and then he joined the army as a soldier to fight against the invaders. My grandmother told me how hard she had worked to bring up my father and uncles during the war, while my grandpa was away. I found their stories even more interesting and more real than those in the books I had read. To me, my grandparents were as heroic and worthy of respect as many historical figures. I have learnt lessons about love and patriotism from them.

My grandparents are my real heroes.

Tạm dịch

Tôi đứa con duy nhất trong gia đình. Cả bố và mẹ tôi đều là bác sĩ và họ rất bận rộn nên có rất ít thời gian dành cho tôi. May mắn thay, chúng tôi có nhiều cuốn sách ở nhà và các cuốn sách đó trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Một trong số cuốn sách tôi thích là nói về câu chuyện cuộc sống của con người. Những người bạn của tôi đùa rằng tôi là một loại bách khoa toàn thư vì tôi có thể trả lời – những câu hỏi của họ về những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Trần Hưng Đạo hay Abraham Lincoln, thậm chí là những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Beethoven hay Mozart. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi có cảm giác rằng những người nổi tiếng không thực, mặc dù tôi đọc tất cả các sự kiện viết về họ.

Sau đó một thế giới mới mở ra cho tôi sau kì nghỉ hai tháng của tôi với ông bà ở quê. Ông tôi kể cho tôi về câu chuyện cuộc đời ông. Khi còn nhỏ, ông chỉ là một chàng trai chăn trâu, và sau đó ông nhập ngũ như một người lính chống quân xâm lược. Bà tôi nói với tôi, bà làm việc chăm chỉ để nuôi bố tôi và các chú tôi trong suốt thời kì kháng chiến., trong khi ông tôi đi xa. Tôi thấy câu chuyện của họ thậm chí còn thú vị hơn và thực tế hơn những cuốn sách mà tôi đã đọc. Đối với tôi, ông bà tôi như những người hùng và xứng đáng được tôn trọng như nhiều nhân vật lịch sử. Tôi đã học được những bài học về tình yêu và lòng yêu nước từ họ.

Ông bà tôi là người hùng thực sự của tôi.

1.2. Task 2 Unit 1 lớp 12

Discuss the question in pairs (Thảo luận câu hỏi theo cặp)

Do you think family stories should be told to children? Why or why not? (Bạn có nghĩ rằng những câu chuyện của gia đình nên được kể cho con cái? Tại sao hoặc tại sao không?)

Guide to answer

Family stories should be told to children because this is the best way to teach children about the family’s history and traditions. Children will know more about their ancestors and fell strongly attached to the family. Moreover, when stories are told, everybody recalls memories of the past, which provides the best opportunities for family members to spend time together.

Tạm dịch

Những câu chuyện gia đình nên được kể cho trẻ em bởi vì đây là cách tốt nhất để dạy trẻ về lịch sử và truyền thống của gia đình. Trẻ em sẽ biết nhiều hơn về tổ tiên của họ và cảm thấy gắn bó với gia đình của họ. Hơn nữa, khi những câu chuyện được kể, mọi người sẽ gợi nhớ những kỉ niệm trong quá khứ, điều này tạo cơ hội tốt nhất cho các thành viên trong gia đình dành thời gian bên nhau.

2. Culture

2.1. Task 1 Unit 1 lớp 12

Read the text about Arthur Conan Doyles and decide whether the statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct boxes. (Đọc văn bản về Arthur Conan Doyles và quyết định xem những phát biểu về nó có đúng hay sai (T), sai (F) hay không (NG). Đánh dấu đúng ô.)

T   F   NG

   1. Arthur Conan Doyles’s stories about Sherlock Holmes was the first detective stories in the world.

   2. The two people who had a strong influence on Doyles’s writing career were his mother and Dr Joseph Bell.

   3. His mother inspired him to write about Sherlock Holmes.

   4. Doyle’s life experiences were sources for many of his stories.

   5. The Lost World and his novels and stories about Sherlock Holmes were made into films.

   6. A statue of Sherlock Holmes was built in London.

 Guide to answer

1. NG

2. T

3. F

“Dr Bell’s keen powers of observation later inspired Doyle to create fictional detective character, Sherlock Holmes.”

4. T

5. T

6. NG

2.2. Task 2 Unit 1 lớp 12

Work with a partner. Find some Vietnamese writers of detective stories and talk about their lives and works. (Làm việc cùng đối tác. Tìm một số nhà văn Việt Nam về những câu chuyện trinh thám và nói về cuộc sống và công việc của họ.)

3. Practice

3.1. Indicate the correct response

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges. (Chọn các phương án A, B, C hay D để biểu thị câu trả lời đúng cho các câu sau.)

Question 1: Good luck to you in your exam!

A. Thank you! Same to you.

B. Yeah. That’s the one.

C.  Well, I’ll see.  

D. Don’t worry! I’ll be fine.

Question 2: What a wonderful party!

A. I am fine. Thank you!

B. I don’t know. Let me check.

C. I am happy you like it.

D. Same to you. Thanks!

3.2. Multiple-choice

Để nắm được các từ vựng và ngữ pháp hỗ trợ trong giao tiếp, mời các em cùng luyện tập với phần trắc nghiệm Unit 1 Communication and Culture Tiếng Anh 12 mới sau đây.

Trắc Nghiệm

4. Conclusion

Kết thúc bài học Unit 1 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Communication and Culture, các em học sinh cần củng cố hai kĩ năng nghe và đọc hiểu để hoàn thành nội dung bài học và trau dồi kiến thức xã hội của mình về nền văn hóa cũng như những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *