Tổng hợp

Từ năm 2020 đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

Từ năm 2020 đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

Câu hỏi: Từ năm 2020 đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

Trả lời:

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành văn bản triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Theo đó, đoàn viên sẽ được học tập và nghiên cứu 04 bài lý luận chính trị, cụ thể là Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ năm 2020 đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?
Từ năm 2020 đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

Giải thích: 

Việc học lý luận chính trị phải được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đó là phát biểu kết luận của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tại Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ngày 19/6/2020

Hội nghị có sự tham gia của cán bộ Đoàn chủ chốt cấp trung ương, cấp tỉnh, huyện, đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn tại điểm cầu trung ương tại Hà Nội và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, thời gian vừa qua, thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn cho thanh thiếu nhi luôn được quan tâm, chú trọng. Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành các nghị quyết, đề án, kết luận, chỉ thị chuyên đề về giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên theo từng giai đoạn.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiến hành hành sửa đổi cuốn “Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên”. Lần sửa đổi này, nội dung cuốn sách được kết cấu lại thành 4 chuyên đề lớn theo hướng ngắn gọn, súc tích, các thông tin ở mức phổ thông, căn bản, đi thẳng vào bản chất vấn đề, phù hợp và cập nhật được những thành quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn về lý luận chính trị mới nhất hiện nay, cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn và tình hình thực tiễn, xu hướng biến đổi của đoàn viên.

Quá trình sửa đổi được thực hiện qua 14 bước, từ thành lập tổ công tác, mời chuyên gia viết bài, xin ý kiến các chuyên gia về lý luận chính trị; tổ chức các cuộc tọa đàm xin ý kiến chuyên gia, xin ý kiến cán bộ Đoàn ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam với chủ đề “Học tập lý luận chính trị trong đoàn viên – Những vấn đề đặt ra”; hoàn thiện dự thảo tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia, các vụ chức năng của các ban Đảng Trung ương…

Tại hội nghị trực tuyến, đại biểu các điểm cầu được nghe các chuyên gia giảng về 4 chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Để thuận tiện cho quá trình học của đoàn viên trên các khối đối tượng, ngoài hình thức học thông qua tổ chức lớp học, Trung ương Đoàn chính thức ra mắt và đưa vào vận hành Cổng Thông tin điện tử học lý luận chính trị dành cho đoàn viên từ ngày 19/6. Đoàn viên có thể vào trực tiếp để học lý luận chính trị, làm bài đánh giá kết quả học tập trực tiếp trên hệ thống, các cấp bộ Đoàn có thể chủ động rà soát, quản lý được việc học và đánh giá kết quả học tập của đoàn viên đơn vị mình. Cổng thích ứng cả trên giao diện website và điện thoại thông minh, thuận tiện cho việc học, đặc biệt là khối đối tượng đoàn viên là công nhân, làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất… có thể tranh thủ thời gian học lúc ảnh, tổ chức ôn luyện bất kỳ lúc nào thông qua bộ câu hỏi đã được biên soạn kỹ lưỡng với nhiều bộ câu hỏi khác nhau.

Cổng cũng là nơi cung cấp các thông tin, tài liệu về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và một số thông tin liên quan đến các tổ chức của thanh niên Việt Nam… có thể đáp ứng được lượng lớn 10.000 lượt tài khoản người dùng cùng truy cập cùng một lúc, đi kèm với cuốn sách Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, Trung ương Đoàn đã xây dựng và biên tập các bộ công cụ học tập đi kèm: bộ infographic, bài giảng tóm tắt, bài giảng của các chuyên gia…để đoàn viên theo dõi, sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, học tập.

Phát biểu kết luận, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, việc học lý luận chính trị phải được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Khẳng định việc triển khai trang bị các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên là việc từ sớm tổ chức Đoàn đã triển khai và có nhiều phương thức để thực hiện; quá trình tiếp cận, triển khai phải được nhận thức một cách đầy đủ của các cấp bộ Đoàn, của từng cán bộ Đoàn, tinh thần này phải được triển khai một cách quyết liệt, đầy đủ đến từng đoàn viên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng 4 chuyên đề được truyền đạt là những vấn đề cốt lõi, cần thiết, phải nắm, phải hiểu của mỗi người đoàn viên.

Các lớp bồi dưỡng 4 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên
Các lớp bồi dưỡng 4 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

“Chúng ta đặt ra mục tiêu đến 30/11/2020, 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành việc học tập, đây là mục tiêu phấn đấu cũng như là thách thức ở thời điểm hiện nay. Để đạt mục tiêu này, các cấp bộ Đoàn cần có kế hoạch, cần chủ động xây dựng lộ trình và điều kiện cụ thể để có thể triển khai và đạt được mục tiêu.

Những năm tiếp theo đảm bảo 100% đoàn viên mới kết nạp được học tập các bài học lý luận chính trị, cố gắng trong năm 2020, đoàn viên đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở Đoàn được học tập lý luận chính trị với các chuyên đề mới này. Từ năm 2021 trở đi, ngay sau khi các đồng chí được kết nạp Đoàn sẽ được học tập các bài học chính trị. Các cấp bộ Đoàn cần chú ý,  trong quá trình phân định đối tượng, yêu cầu cũng như cách tiếp cận để thực hiện công việc của mình một cách hợp lý. Quá trình thực hiện nội dung này đòi hỏi các cấp bộ Đoàn cần phải tiếp tục có những phương thức, điều kiện tổ chức, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các đối tượng đoàn viên ở từng nhóm đối tượng khác nhau, đòi hỏi sự linh hoạt, phương thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, tùy điều kiện  cơ sở để triển khai thực hiện.

Ngoài những vấn đề cốt lõi của chuyên đề, cố gắng lồng ghép nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp mình để tăng cường thêm thông tin trao đổi với đoàn viên, trên cơ sở đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên tham gia tốt hơn trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, liên hệ thực tiễn địa phương, mở rộng làm phong phú, sinh động thêm bằng những thực tiễn về phong trào cách mạng, truyền thống cách mạng, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Làm tốt điều đó việc chuyển tải phương thức tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị sẽ nhẹ nhàng hơn, đoàn viên tiếp cận một cách sâu sắc và đầy đủ hơn.

Quá trình học nên cố gắng gợi mở để đoàn viên từ việc hiểu, từ việc tiếp cận kiến thức có thể trao đổi, chia sẻ, thảo luận, trình bày những suy nghĩ của mình để tập thể chi đoàn và những đoàn viên khác cùng trao đổi thảo luận giúp nâng cao nhận thức, tiếp cận một cách sâu sắc hơn. Đây là điểm chúng ta nếu làm tốt chắc chắn giá trị việc học tập lý luận chính trị, từ việc tiếp cận tri thức, tiếp cận kiến thức sẽ chuyển đổi thành nhận thức của bản thân, từ đó bản lĩnh chính trị sẽ nhân lên. Đó là cả một quá trình cần sự trao đổi, thảo luận , suy nghĩ ở từng góc độ tiếp cận khác nhau”, Bí thư thứ nhất chỉ rõ./.

********************

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button