Tổng hợp

Phật Quán Thế Âm là ai? Tiểu sử Phật Quán Thế Âm, (Chi tiết về Cuộc đời, Sự nghiệp của Phật Quán Thế Âm)

Quán Thế Âm

Nơi sống/ làm việc: Ấn Độ

Ngày tháng năm sinh: ?-?-200TCN (2222 tuổi)

Bạn đang xem: Phật Quán Thế Âm là ai? Tiểu sử Phật Quán Thế Âm, (Chi tiết về Cuộc đời, Sự nghiệp của Phật Quán Thế Âm)

XH chung: #5617

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

  • Ngày sinh: ? – ? – 200TCN

  • Nơi sinh: Nước Ấn Độ

  • Tuổi: 2222 (đã mất?)

  • Con giáp: Canh Tuất

  • Cung hoàng đạo: Song Ngư

Tiểu sử Phật Quán Thế Âm

Phật Quán Thế Âm là ai?
Quan Thế Âm hay Quán Thế Âm theo tiếng Phạn nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian” là một vị Bồ tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát từ xưa đến nay luôn được nhắc đến như một vị Phật đại diện cho tấm lòng từ bi hỷ xả. Ngài che chở, bảo hộ chúng sinh vượt qua gian nan, khốn khổ. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa, cũng như không chính thức trong Phật giáo Nguyên thủy.

Trong Kinh Đại bi Tâm Đà La Ni, đức Phật Thích Ca dạy ngài A-nan rằng trong vô lượng kiếp về trước, Quán Thế Âm Bồ-tát đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, vì nguyện lực đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ-tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, ngài mới hiện thân làm Bồ Tát, danh hiệu là Quán Thế Âm, thường trụ thế giới Ta-bà, đồng thời cũng là thị giả trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc. Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), Bồ-tát Quán Thế Âm là quyến thuộc bồ đề của vô lượng bồ-tát khác và Phật A Di Đà, trước khi phát nguyện lớn, ngài là Thái tử Bất Huyền, con trưởng trong một nghìn người con của Chuyển luân vương Vô Tránh Niệm, người sau này là Phật A Di Đà. Bồ tát Quán Thế Âm được Đức Phật Bảo Tạng thọ ký rằng, Đức Phật A Di Đà dù có thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp cũng sẽ nhập niết bàn, khi đó Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp quản chánh pháp và cõi Cực Lạc, thành Phật hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Trong Kinh Bát Nhã Ba-La-Mật, Quán Thế Âm Bồ Tát được gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát, ẩn tàng một triết lý sâu xa và phương thức tu tập nhiệm mầu nhờ quán chiếu mà được tự tại, giải thoát. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã giải thích rõ cho Vô Tận Ý Bồ Tát về ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm là do vị Bồ tát này khi nghe âm thanh của chúng sanh xưng danh hiệu mình thì tức thời tầm thanh để cứu khổ. Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Ngài thì ngay khi đó, Bồ Tát Quán Thế Âm tức thì quán sát âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát.

Biểu tượng và hình ảnh: Thông thường ta thấy tượng Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt, có khi 11 đầu. Trên đầu có khi có tượng A-di-đà, xem như đặc điểm chính. Trên tay có khi thấy Bồ Tát cầm hoa sen hồng, vì vậy nên Quán Thế Âm cũng có tên là Liên Hoa Thủ hay nhành dương liễu và một bình nước Cam-lộ. Số tay của Bồ Tát biểu hiện khả năng cứu độ chúng sinh trong mọi tình huống. Tại Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản, Quán Thế Âm được trình bày dưới dạng thân nữ Bạch Y Hành Giả, tức vị nữ hành giả mặc y phục màu trắng.

Các mối quan hệ thân thiết

Bạn trai/ chồng/ người yêu Phật Quán Thế Âm là ai?

Thông tin này hiện đang được cập nhật!

Chiều cao cân nặng Phật Quán Thế Âm

Phật Quán Thế Âm cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?
Chiều cao: đang cập nhật
Cân nặng: đang cập nhật
Số đo 3 vòng: đang cập nhật

Tóm tắt lý lịch Quán Thế Âm

Phật Quán Thế Âm sinh năm bao nhiêu, bao nhiêu tuổi?
Quán Thế Âm sinh ngày ?-?-200TCN (2222 tuổi).
Phật Quán Thế Âm sinh ở đâu, con giáp/ cung hoàng đạo gì?
Quán Thế Âm sinh ra tại Nước Ấn Độ. Bà sinh thuộc cung (chưa rõ), cầm tinh con (giáp) chó (Canh Tuất 200TCN).
Quán Thế Âm xếp hạng nổi tiếng thứ 5617 trên thế giới và thứ 6 trong danh sách Phật nổi tiếng.

Một số hình ảnh về Quán Thế Âm


Tượng Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt
Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại khu di tích Chùa Phật Răng Singapore
Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại khu di tích Chùa Phật Răng Singapore
Tượng Quán Thế Âm chùa Trúc Lâm Chicago
Tượng Quán Thế Âm chùa Trúc Lâm Chicago

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm Phật Quán Thế Âm là ai? Tiểu sử Phật Quán Thế Âm, (Chi tiết về Cuộc đời, Sự nghiệp của Phật Quán Thế Âm)

Quán Thế Âm

Nơi sống/ làm việc: Ấn Độ

Ngày tháng năm sinh: ?-?-200TCN (2222 tuổi)

XH chung: #5617

Email: Đang cập nhật

Số điện thoại: Đang cập nhật

  • Ngày sinh: ? – ? – 200TCN

  • Nơi sinh: Nước Ấn Độ

  • Tuổi: 2222 (đã mất?)

  • Con giáp: Canh Tuất

  • Cung hoàng đạo: Song Ngư

Tiểu sử Phật Quán Thế Âm

Phật Quán Thế Âm là ai?
Quan Thế Âm hay Quán Thế Âm theo tiếng Phạn nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian” là một vị Bồ tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát từ xưa đến nay luôn được nhắc đến như một vị Phật đại diện cho tấm lòng từ bi hỷ xả. Ngài che chở, bảo hộ chúng sinh vượt qua gian nan, khốn khổ. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa, cũng như không chính thức trong Phật giáo Nguyên thủy.

Trong Kinh Đại bi Tâm Đà La Ni, đức Phật Thích Ca dạy ngài A-nan rằng trong vô lượng kiếp về trước, Quán Thế Âm Bồ-tát đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, vì nguyện lực đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng Bồ-tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, ngài mới hiện thân làm Bồ Tát, danh hiệu là Quán Thế Âm, thường trụ thế giới Ta-bà, đồng thời cũng là thị giả trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc. Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), Bồ-tát Quán Thế Âm là quyến thuộc bồ đề của vô lượng bồ-tát khác và Phật A Di Đà, trước khi phát nguyện lớn, ngài là Thái tử Bất Huyền, con trưởng trong một nghìn người con của Chuyển luân vương Vô Tránh Niệm, người sau này là Phật A Di Đà. Bồ tát Quán Thế Âm được Đức Phật Bảo Tạng thọ ký rằng, Đức Phật A Di Đà dù có thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp cũng sẽ nhập niết bàn, khi đó Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp quản chánh pháp và cõi Cực Lạc, thành Phật hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Trong Kinh Bát Nhã Ba-La-Mật, Quán Thế Âm Bồ Tát được gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát, ẩn tàng một triết lý sâu xa và phương thức tu tập nhiệm mầu nhờ quán chiếu mà được tự tại, giải thoát. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã giải thích rõ cho Vô Tận Ý Bồ Tát về ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm là do vị Bồ tát này khi nghe âm thanh của chúng sanh xưng danh hiệu mình thì tức thời tầm thanh để cứu khổ. Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng danh Ngài thì ngay khi đó, Bồ Tát Quán Thế Âm tức thì quán sát âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát.

Biểu tượng và hình ảnh: Thông thường ta thấy tượng Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt, có khi 11 đầu. Trên đầu có khi có tượng A-di-đà, xem như đặc điểm chính. Trên tay có khi thấy Bồ Tát cầm hoa sen hồng, vì vậy nên Quán Thế Âm cũng có tên là Liên Hoa Thủ hay nhành dương liễu và một bình nước Cam-lộ. Số tay của Bồ Tát biểu hiện khả năng cứu độ chúng sinh trong mọi tình huống. Tại Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản, Quán Thế Âm được trình bày dưới dạng thân nữ Bạch Y Hành Giả, tức vị nữ hành giả mặc y phục màu trắng.

Các mối quan hệ thân thiết

Bạn trai/ chồng/ người yêu Phật Quán Thế Âm là ai?

Thông tin này hiện đang được cập nhật!

Chiều cao cân nặng Phật Quán Thế Âm

Phật Quán Thế Âm cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu?
Chiều cao: đang cập nhật
Cân nặng: đang cập nhật
Số đo 3 vòng: đang cập nhật

Tóm tắt lý lịch Quán Thế Âm

Phật Quán Thế Âm sinh năm bao nhiêu, bao nhiêu tuổi?
Quán Thế Âm sinh ngày ?-?-200TCN (2222 tuổi).
Phật Quán Thế Âm sinh ở đâu, con giáp/ cung hoàng đạo gì?
Quán Thế Âm sinh ra tại Nước Ấn Độ. Bà sinh thuộc cung (chưa rõ), cầm tinh con (giáp) chó (Canh Tuất 200TCN).
Quán Thế Âm xếp hạng nổi tiếng thứ 5617 trên thế giới và thứ 6 trong danh sách Phật nổi tiếng.

Một số hình ảnh về Quán Thế Âm


Tượng Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt
Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại khu di tích Chùa Phật Răng Singapore
Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại khu di tích Chùa Phật Răng Singapore
Tượng Quán Thế Âm chùa Trúc Lâm Chicago
Tượng Quán Thế Âm chùa Trúc Lâm Chicago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close