Tổng hợp

LEFT JOIN trong SQL

LEFT JOIN trong SQL là kiểu JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái (bảng 1) và các bản ghi phù hợp từ bảng bên phải (bảng 2). Nếu mệnh đề ON không khớp với bản ghi nào trong bảng bên phải thì LEFT JOIN sẽ vẫn trả về một hàng trong kết quả, nhưng giá trị là NULL trong mỗi cột từ bảng bên phải.

Điều này nghĩa là LEFT JOIN trả về tất cả giá trị từ bảng bên trái, cộng với các giá trị phù hợp từ bảng bên phải hoặc NULL trong trường hợp không có giá trị phù hợp nào.

Bạn đang xem: LEFT JOIN trong SQL

  Cú pháp LEFT JOIN trong SQL

  Cú pháp cơ bản của LEFT JOIN như sau:

  SELECT cot1, cot2,... cotn
  FROM bang1
  LEFT JOIN bang2
  ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

  Tham số:

  • cot1, cot2,… cotn: tên các cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
  • bang1, bang2: tên các bảng để lấy dữ liệu khi truy vấn.
  • cot_chung: thường là tên cột khóa ngoại tham chiếu từ bang1 đến cột định danh trong bang2 hoặc ngược lại.

  Ví dụ về LEFT JOIN trong SQL

  Giả sử hai bảng là NHANVIENTIENTHUONG có các bản ghi sau:

  Bảng 1: NHANVIEN

  +—-+———-+—–+———–+———-+ | ID | TEN |TUOI | DIACHI | LUONG | +—-+———-+—–+———–+———-+ | 1 | Thanh | 32 | Haiphong | 2000.00 | | 2 | Loan | 25 | Hanoi | 1500.00 | | 3 | Nga | 23 | Hanam | 2000.00 | | 4 | Manh | 25 | Hue | 6500.00 | | 5 | Huy | 27 | Hatinh | 8500.00 | | 6 | Cao | 22 | HCM | 4500.00 | | 7 | Lam | 24 | Hanoi | 10000.00 | +—-+———-+—–+———–+———-+

  Bảng 2: TIENTHUONG

  +—–+———————+————-+——–+ |TT_ID| NGAY | NHANVIEN_ID | SOTIEN | +—–+———————+————-+——–+ | 102 | 2019-01-08 00:00:00 | 3 | 3000 | | 100 | 2019-01-08 00:00:00 | 3 | 1500 | | 101 | 2019-02-20 00:00:00 | 2 | 1560 | | 103 | 2018-12-20 00:00:00 | 4 | 2060 | +—–+———————+————-+——–+

  Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng LEFT JOIN như sau:

  SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
  FROM NHANVIEN
  LEFT JOIN TIENTHUONG
  ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

  Kết quả trả về là:

  +—-+———-+——–+———————+ | ID | TEN | SOTIEN | NGAY | +—-+———-+——–+———————+ | 1 | Thanh | NULL | NULL | | 2 | Loan | 1560 | 2019-02-20 00:00:00 | | 3 | Nga | 3000 | 2019-01-08 00:00:00 | | 3 | Nga | 1500 | 2019-01-08 00:00:00 | | 4 | Manh | 2060 | 2018-12-20 00:00:00 | | 5 | Huy | NULL | NULL | | 6 | Cao | NULL | NULL | | 7 | Lam | NULL | NULL | +—-+———-+——–+———————+

  Xem thêm các kiểu JOIN:

   Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

   Chuyên mục: Tổng hợp

   Xem thêm LEFT JOIN trong SQL

   LEFT JOIN trong SQL là kiểu JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái (bảng 1) và các bản ghi phù hợp từ bảng bên phải (bảng 2). Nếu mệnh đề ON không khớp với bản ghi nào trong bảng bên phải thì LEFT JOIN sẽ vẫn trả về một hàng trong kết quả, nhưng giá trị là NULL trong mỗi cột từ bảng bên phải.

   Điều này nghĩa là LEFT JOIN trả về tất cả giá trị từ bảng bên trái, cộng với các giá trị phù hợp từ bảng bên phải hoặc NULL trong trường hợp không có giá trị phù hợp nào.

    Cú pháp LEFT JOIN trong SQL

    Cú pháp cơ bản của LEFT JOIN như sau:

    SELECT cot1, cot2,... cotn
    FROM bang1
    LEFT JOIN bang2
    ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

    Tham số:

    • cot1, cot2,… cotn: tên các cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
    • bang1, bang2: tên các bảng để lấy dữ liệu khi truy vấn.
    • cot_chung: thường là tên cột khóa ngoại tham chiếu từ bang1 đến cột định danh trong bang2 hoặc ngược lại.

    Ví dụ về LEFT JOIN trong SQL

    Giả sử hai bảng là NHANVIENTIENTHUONG có các bản ghi sau:

    Bảng 1: NHANVIEN

    +—-+———-+—–+———–+———-+ | ID | TEN |TUOI | DIACHI | LUONG | +—-+———-+—–+———–+———-+ | 1 | Thanh | 32 | Haiphong | 2000.00 | | 2 | Loan | 25 | Hanoi | 1500.00 | | 3 | Nga | 23 | Hanam | 2000.00 | | 4 | Manh | 25 | Hue | 6500.00 | | 5 | Huy | 27 | Hatinh | 8500.00 | | 6 | Cao | 22 | HCM | 4500.00 | | 7 | Lam | 24 | Hanoi | 10000.00 | +—-+———-+—–+———–+———-+

    Bảng 2: TIENTHUONG

    +—–+———————+————-+——–+ |TT_ID| NGAY | NHANVIEN_ID | SOTIEN | +—–+———————+————-+——–+ | 102 | 2019-01-08 00:00:00 | 3 | 3000 | | 100 | 2019-01-08 00:00:00 | 3 | 1500 | | 101 | 2019-02-20 00:00:00 | 2 | 1560 | | 103 | 2018-12-20 00:00:00 | 4 | 2060 | +—–+———————+————-+——–+

    Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng LEFT JOIN như sau:

    SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
    FROM NHANVIEN
    LEFT JOIN TIENTHUONG
    ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

    Kết quả trả về là:

    +—-+———-+——–+———————+ | ID | TEN | SOTIEN | NGAY | +—-+———-+——–+———————+ | 1 | Thanh | NULL | NULL | | 2 | Loan | 1560 | 2019-02-20 00:00:00 | | 3 | Nga | 3000 | 2019-01-08 00:00:00 | | 3 | Nga | 1500 | 2019-01-08 00:00:00 | | 4 | Manh | 2060 | 2018-12-20 00:00:00 | | 5 | Huy | NULL | NULL | | 6 | Cao | NULL | NULL | | 7 | Lam | NULL | NULL | +—-+———-+——–+———————+

    Xem thêm các kiểu JOIN:

     Trả lời

     Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *