Tổng hợp

INNER JOIN trong SQL

INNER JOIN trong SQL là kiểu JOIN quan trọng và thường được sử dụng nhiều nhất. Đây là mệnh đề truy vấn với kết quả trả về là tập hợp các dữ liệu thỏa mãn điều kiện chung từ hai bảng. Truy vấn này so sánh mỗi hàng trong bang1 với mỗi hàng trong bang2 để tìm ra các cặp hàng thỏa mãn điều kiện.

  Mục lục

  Cú pháp INNER JOIN trong SQL

  Cú pháp cơ bản của Inner Join như sau:

  Bạn đang xem: INNER JOIN trong SQL

  SELECT cot1, cot2,... cotn
  FROM bang1
  INNER JOIN bang2
  ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

  Tham số:

  • cot1, cot2,… cotn: tên các cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
  • bang1, bang2: tên các bảng để lấy dữ liệu khi truy vấn.
  • cot_chung: thường là tên cột khóa ngoại tham chiếu từ bang1 đến cột định danh trong bang2 hoặc ngược lại.

  Ví dụ về INNER JOIN trong SQL

  Giả sử hai bảng là NHANVIENTIENTHUONG có các bản ghi sau:

  Bảng 1: NHANVIEN

  +—-+———-+—–+———–+———-+ | ID | TEN |TUOI | DIACHI | LUONG | +—-+———-+—–+———–+———-+ | 1 | Thanh | 32 | Haiphong | 2000.00 | | 2 | Loan | 25 | Hanoi | 1500.00 | | 3 | Nga | 23 | Hanam | 2000.00 | | 4 | Manh | 25 | Hue | 6500.00 | | 5 | Huy | 27 | Hatinh | 8500.00 | | 6 | Cao | 22 | HCM | 4500.00 | | 7 | Lam | 24 | Hanoi | 10000.00 | +—-+———-+—–+———–+———-+

  Bảng 2: TIENTHUONG

  +—–+———————+————-+——–+ |TT_ID| NGAY | NHANVIEN_ID | SOTIEN | +—–+———————+————-+——–+ | 102 | 2019-01-08 00:00:00 | 3 | 3000 | | 100 | 2019-01-08 00:00:00 | 3 | 1500 | | 101 | 2019-02-20 00:00:00 | 2 | 1560 | | 103 | 2018-12-20 00:00:00 | 4 | 2060 | +—–+———————+————-+——–+

  Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng INNER JOIN như sau:

  SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
  FROM NHANVIEN
  INNER JOIN TIENTHUONG
  ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

  Kết quả trả về là:

  +—-+———-+——–+———————+ | ID | TEN | SOTIEN | NGAY | +—-+———-+——–+———————+ | 3 | Nga | 3000 | 2019-01-08 00:00:00 | | 3 | Nga | 1500 | 2019-01-08 00:00:00 | | 2 | Loan | 1560 | 2019-02-20 00:00:00 | | 4 | Manh | 2060 | 2018-12-20 00:00:00 | +—-+———-+——–+———————+

  Xem thêm các kiểu JOIN:

   Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

   Chuyên mục: Tổng hợp

   Xem thêm INNER JOIN trong SQL

   INNER JOIN trong SQL là kiểu JOIN quan trọng và thường được sử dụng nhiều nhất. Đây là mệnh đề truy vấn với kết quả trả về là tập hợp các dữ liệu thỏa mãn điều kiện chung từ hai bảng. Truy vấn này so sánh mỗi hàng trong bang1 với mỗi hàng trong bang2 để tìm ra các cặp hàng thỏa mãn điều kiện.

    Cú pháp INNER JOIN trong SQL

    Cú pháp cơ bản của Inner Join như sau:

    SELECT cot1, cot2,... cotn
    FROM bang1
    INNER JOIN bang2
    ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

    Tham số:

    • cot1, cot2,… cotn: tên các cột cần hiển thị ở kết quả truy vấn. Các cot được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)
    • bang1, bang2: tên các bảng để lấy dữ liệu khi truy vấn.
    • cot_chung: thường là tên cột khóa ngoại tham chiếu từ bang1 đến cột định danh trong bang2 hoặc ngược lại.

    Ví dụ về INNER JOIN trong SQL

    Giả sử hai bảng là NHANVIENTIENTHUONG có các bản ghi sau:

    Bảng 1: NHANVIEN

    +—-+———-+—–+———–+———-+ | ID | TEN |TUOI | DIACHI | LUONG | +—-+———-+—–+———–+———-+ | 1 | Thanh | 32 | Haiphong | 2000.00 | | 2 | Loan | 25 | Hanoi | 1500.00 | | 3 | Nga | 23 | Hanam | 2000.00 | | 4 | Manh | 25 | Hue | 6500.00 | | 5 | Huy | 27 | Hatinh | 8500.00 | | 6 | Cao | 22 | HCM | 4500.00 | | 7 | Lam | 24 | Hanoi | 10000.00 | +—-+———-+—–+———–+———-+

    Bảng 2: TIENTHUONG

    +—–+———————+————-+——–+ |TT_ID| NGAY | NHANVIEN_ID | SOTIEN | +—–+———————+————-+——–+ | 102 | 2019-01-08 00:00:00 | 3 | 3000 | | 100 | 2019-01-08 00:00:00 | 3 | 1500 | | 101 | 2019-02-20 00:00:00 | 2 | 1560 | | 103 | 2018-12-20 00:00:00 | 4 | 2060 | +—–+———————+————-+——–+

    Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng INNER JOIN như sau:

    SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY
    FROM NHANVIEN
    INNER JOIN TIENTHUONG
    ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

    Kết quả trả về là:

    +—-+———-+——–+———————+ | ID | TEN | SOTIEN | NGAY | +—-+———-+——–+———————+ | 3 | Nga | 3000 | 2019-01-08 00:00:00 | | 3 | Nga | 1500 | 2019-01-08 00:00:00 | | 2 | Loan | 1560 | 2019-02-20 00:00:00 | | 4 | Manh | 2060 | 2018-12-20 00:00:00 | +—-+———-+——–+———————+

    Xem thêm các kiểu JOIN:

     Trả lời

     Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *