Tổng hợp

Hàm enumerate() trong Python

Trong Python, hàm enumerate() thêm vào một bộ đếm vào trước mỗi iterable và trả về kết quả dưới dạng đối tượng liệt kê (enumerate object). Bài viết sẽ trình bày kĩ về cú pháp, tham số và cách sử dụng hàm. Mời bạn đọc theo dõi.

Mục lục

Cú pháp hàm enumerate() trong Python

enumerate(iterable, start=0)

Các tham số của hàm enumerate()

Bạn đang xem: Hàm enumerate() trong Python

  • iterable: chuỗi, list, tuple, iterator hoặc bất cứ đối tượng hỗ trợ iteration nào.
  • start: enumerate() bắt đầu bộ đếm từ số này. Nếu tham số start bị bỏ qua thì 0 sẽ là giá trị mặc định được gán.

Giá trị trả về từ enumerate()

Hàm enumerate() thêm vào một bộ đếm vào trước mỗi iterable và trả về kết quả dưới dạng đối tượng liệt kê. Các đối tượng enumerate này sau đó có thể được sử dụng trực tiếp trong các vòng lặp hoặc được chuyển đổi thành một danh sách, một tuple bằng phương thức list()tuple().

Ví dụ 1: Hàm enumerate() hoạt động trong Python

cuahang = ['banhmi', 'sua', 'keo']
enumerateCuahang = enumerate(cuahang)

print(type(enumerateCuahang))

# chuyển đổi thành một danh sách
# viết bởi THPT Ngô Thì Nhậm.com
print(list(enumerateCuahang))

# bộ đếm chỉ định số bắt đầu
# viết bởi THPT Ngô Thì Nhậm.com
enumerateCuahang = enumerate(cuahang, 10)
print(list(enumerateCuahang))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:


[(0, 'banhmi'), (1, 'sua'), (2, 'keo')]
[(10, 'banhmi'), (11, 'sua'), (12, 'keo')]

Ví dụ 2: Vòng lặp trên đối tượng enumerate

cuahang = ['banhmi', 'sua', 'keo']

for item in enumerate(cuahang):
print(item)

print('n')
for count, item in enumerate(cuahang):
print(count, item)

print('n')
# bộ đếm chỉ định số bắt đầu
# viết bởi THPT Ngô Thì Nhậm.com

for count, item in enumerate(cuahang, 100):
print(count, item)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

(0, 'banhmi')
(1, 'sua')
(2, 'keo')


0 banhmi
1 sua
2 keo


100 banhmi
101 sua
102 keo

Bài trước: Hàm divmod() trong Python

Bài tiếp: Hàm eval() trong Python

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm Hàm enumerate() trong Python

Trong Python, hàm enumerate() thêm vào một bộ đếm vào trước mỗi iterable và trả về kết quả dưới dạng đối tượng liệt kê (enumerate object). Bài viết sẽ trình bày kĩ về cú pháp, tham số và cách sử dụng hàm. Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm enumerate() trong Python

enumerate(iterable, start=0)

Các tham số của hàm enumerate()

  • iterable: chuỗi, list, tuple, iterator hoặc bất cứ đối tượng hỗ trợ iteration nào.
  • start: enumerate() bắt đầu bộ đếm từ số này. Nếu tham số start bị bỏ qua thì 0 sẽ là giá trị mặc định được gán.

Giá trị trả về từ enumerate()

Hàm enumerate() thêm vào một bộ đếm vào trước mỗi iterable và trả về kết quả dưới dạng đối tượng liệt kê. Các đối tượng enumerate này sau đó có thể được sử dụng trực tiếp trong các vòng lặp hoặc được chuyển đổi thành một danh sách, một tuple bằng phương thức list()tuple().

Ví dụ 1: Hàm enumerate() hoạt động trong Python

cuahang = ['banhmi', 'sua', 'keo']
enumerateCuahang = enumerate(cuahang)

print(type(enumerateCuahang))

# chuyển đổi thành một danh sách
# viết bởi THPT Ngô Thì Nhậm.com
print(list(enumerateCuahang))

# bộ đếm chỉ định số bắt đầu
# viết bởi THPT Ngô Thì Nhậm.com
enumerateCuahang = enumerate(cuahang, 10)
print(list(enumerateCuahang))

Chạy chương trình, kết quả trả về là:


[(0, 'banhmi'), (1, 'sua'), (2, 'keo')]
[(10, 'banhmi'), (11, 'sua'), (12, 'keo')]

Ví dụ 2: Vòng lặp trên đối tượng enumerate

cuahang = ['banhmi', 'sua', 'keo']

for item in enumerate(cuahang):
print(item)

print('n')
for count, item in enumerate(cuahang):
print(count, item)

print('n')
# bộ đếm chỉ định số bắt đầu
# viết bởi THPT Ngô Thì Nhậm.com

for count, item in enumerate(cuahang, 100):
print(count, item)

Chạy chương trình, kết quả trả về là:

(0, 'banhmi')
(1, 'sua')
(2, 'keo')


0 banhmi
1 sua
2 keo


100 banhmi
101 sua
102 keo

Bài trước: Hàm divmod() trong Python

Bài tiếp: Hàm eval() trong Python

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close