Tổng hợp

Giấy chứng sinh là gì? Mẫu giấy chứng sinh chuẩn 2022

Mục lục

Khái niệm giấy chứng sinh là gì?

Giấy chứng sinh là một loại giấy tờ để chứng thực, xác nhận sự ra đời của một con người. Giấy chứng sinh được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng sinh sẽ được dùng làm căn cứ để đăng ký khai sinh cho trẻ, hoàn thiện thủ tục để hưởng chế độ thai sản, bảo hiểm xã hội khi chưa kịp làm giấy khai sinh.

Mẫu giấy chứng sinh mới

Bạn đang xem: Giấy chứng sinh là gì? Mẫu giấy chứng sinh chuẩn 2022

Thủ tục cấp giấy chứng sinh như thế nào?

Thông tư 17/2012/TT-BYT ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2012 quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng sinh như sau:

  • Bệnh viện đa khoa có khoa sản; Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, Bệnh viện sản – nhi;
  • Nhà hộ sinh;
  • Trạm y tế cấp xã;
  • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung cấp dịch vụ đỡ đẻ.

Cũng theo thông tư 17/2012/TT- YT, thủ tục cấp giấy chứng sinh được quy định như sau:

– Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Mẫu giấy chứng sinh

Mẫu giấy chứng sinh mới nhất được ban hành vào ngày 29 tháng 12 năm 2017, theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT về Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Điểm mới của mẫu giấy chứng sinh này là sẽ có cả thông tin về Họ và tên mẹ, Họ và tên cha, thay vì chỉ có Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng như mẫu cũ.

Mẫu giấy chứng sinh này cụ thể như sau:

MẪU GIẤY CHỨNG SINH
(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Cơ sở KB, CB                                              Số: …………….
                                                                     Quyển số:……

GIẤY CHỨNG SINH

Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng: ……………………………………

Năm sinh: …………………………….

Nơi đăng ký thường trú: ………………………………………………

– Mã số BHXH/Thẻ BHYT số ………………………………………….

Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ……………………………

Ngày cấp: ………./ ………./………….. Nơi cấp: ………………..

Dân tộc: ……………………..

Họ và tên cha: ……………………………

Đã sinh con vào lúc:…giờ…phút, ngày…. tháng….. năm ……….

Tại:………………………………………………………………………

Số con trong lần sinh này: ……………………..

Giới tính của con: …………………

Cân nặng ……………………….

Dự định đặt tên con là: ………………………………………

Ghi chú: ……………………………………

……..,ngày… tháng…. năm ……

Cha, mẹ, người nuôi dưỡng
(ký, ghi rõ họ tên)
Người đỡ đẻ
(ký, ghi rõ họ tên)
Người ghi phiếu
(Ký, ghi rõ chức danh
Thủ trưởng cơ sở y tế
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Lưu ý:

– Giấy chứng sinh cấp lần đầu: Số:… Quyển số:… (nếu cấp lại)
– Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh.
– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đi khai sinh cho trẻ

Cơ sở KB, CB                               Số:……………………..
                                                      Quyển số: …………….

GIẤY CHỨNG SINH

Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng: ……………………………………

Năm sinh: ………………

Nơi đăng ký thường trú: ………………………………………………

Mã số BHXH/Thẻ BHYT số ……………………………………………

Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ……………………………

Ngày cấp: ………./ ………./………….. Nơi cấp: …………..

Dân tộc: ………………..

Họ và tên cha: ………………………..

Đã sinh con vào lúc:…giờ…phút, ngày…. tháng….. năm …………

Tại:………………………………………………………………………

Số con trong lần sinh này: …………………

Giới tính của con: ………………………..

Cân nặng …………………………..

Dự định đặt tên con là: ……………………………..

Ghi chú: ………………….

……..,ngày… tháng…. năm ……

Cha, mẹ, người nuôi dưỡng
(ký, ghi rõ họ tên)
Người đỡ đẻ
(ký, ghi rõ họ tên)
Người ghi phiếu
(Ký, ghi rõ chức danh
Thủ trưởng cơ sở y tế
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Lưu ý:

– Giấy chứng sinh cấp lần đầu: Số:… Quyển số:… (nếu cấp lại)
– Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh.
– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đi khai sinh cho trẻ

Trên đây là mẫu giấy chứng sinh mới để bạn tham khảo. Nếu cần có thể tải mẫu chứng sinh về dưới dạng file .docx bạn nhé.

Tải mẫu giấy chứng sinh .docx

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm Giấy chứng sinh là gì? Mẫu giấy chứng sinh chuẩn 2022

Khái niệm giấy chứng sinh là gì?

Giấy chứng sinh là một loại giấy tờ để chứng thực, xác nhận sự ra đời của một con người. Giấy chứng sinh được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng sinh sẽ được dùng làm căn cứ để đăng ký khai sinh cho trẻ, hoàn thiện thủ tục để hưởng chế độ thai sản, bảo hiểm xã hội khi chưa kịp làm giấy khai sinh.

Mẫu giấy chứng sinh mới

Thủ tục cấp giấy chứng sinh như thế nào?

Thông tư 17/2012/TT-BYT ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2012 quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng sinh như sau:

  • Bệnh viện đa khoa có khoa sản; Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, Bệnh viện sản – nhi;
  • Nhà hộ sinh;
  • Trạm y tế cấp xã;
  • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung cấp dịch vụ đỡ đẻ.

Cũng theo thông tư 17/2012/TT- YT, thủ tục cấp giấy chứng sinh được quy định như sau:

– Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Mẫu giấy chứng sinh

Mẫu giấy chứng sinh mới nhất được ban hành vào ngày 29 tháng 12 năm 2017, theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT về Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Điểm mới của mẫu giấy chứng sinh này là sẽ có cả thông tin về Họ và tên mẹ, Họ và tên cha, thay vì chỉ có Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng như mẫu cũ.

Mẫu giấy chứng sinh này cụ thể như sau:

MẪU GIẤY CHỨNG SINH
(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Cơ sở KB, CB                                              Số: …………….
                                                                     Quyển số:……

GIẤY CHỨNG SINH

Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng: ……………………………………

Năm sinh: …………………………….

Nơi đăng ký thường trú: ………………………………………………

– Mã số BHXH/Thẻ BHYT số ………………………………………….

Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ……………………………

Ngày cấp: ………./ ………./………….. Nơi cấp: ………………..

Dân tộc: ……………………..

Họ và tên cha: ……………………………

Đã sinh con vào lúc:…giờ…phút, ngày…. tháng….. năm ……….

Tại:………………………………………………………………………

Số con trong lần sinh này: ……………………..

Giới tính của con: …………………

Cân nặng ……………………….

Dự định đặt tên con là: ………………………………………

Ghi chú: ……………………………………

……..,ngày… tháng…. năm ……

Cha, mẹ, người nuôi dưỡng
(ký, ghi rõ họ tên)
Người đỡ đẻ
(ký, ghi rõ họ tên)
Người ghi phiếu
(Ký, ghi rõ chức danh
Thủ trưởng cơ sở y tế
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Lưu ý:

– Giấy chứng sinh cấp lần đầu: Số:… Quyển số:… (nếu cấp lại)
– Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh.
– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đi khai sinh cho trẻ

Cơ sở KB, CB                               Số:……………………..
                                                      Quyển số: …………….

GIẤY CHỨNG SINH

Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng: ……………………………………

Năm sinh: ………………

Nơi đăng ký thường trú: ………………………………………………

Mã số BHXH/Thẻ BHYT số ……………………………………………

Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ……………………………

Ngày cấp: ………./ ………./………….. Nơi cấp: …………..

Dân tộc: ………………..

Họ và tên cha: ………………………..

Đã sinh con vào lúc:…giờ…phút, ngày…. tháng….. năm …………

Tại:………………………………………………………………………

Số con trong lần sinh này: …………………

Giới tính của con: ………………………..

Cân nặng …………………………..

Dự định đặt tên con là: ……………………………..

Ghi chú: ………………….

……..,ngày… tháng…. năm ……

Cha, mẹ, người nuôi dưỡng
(ký, ghi rõ họ tên)
Người đỡ đẻ
(ký, ghi rõ họ tên)
Người ghi phiếu
(Ký, ghi rõ chức danh
Thủ trưởng cơ sở y tế
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Lưu ý:

– Giấy chứng sinh cấp lần đầu: Số:… Quyển số:… (nếu cấp lại)
– Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh.
– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đi khai sinh cho trẻ

Trên đây là mẫu giấy chứng sinh mới để bạn tham khảo. Nếu cần có thể tải mẫu chứng sinh về dưới dạng file .docx bạn nhé.

Tải mẫu giấy chứng sinh .docx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *