Giải bài tập

Giải bài 31, 32, 33, 8.1 trang 10 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 10 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 8.1: Phân tích thành nhân tử…

Câu 31 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. \({x^2} – x – {y^2} – y\)

Bạn đang xem: Giải bài 31, 32, 33, 8.1 trang 10 SBT Toán 8 tập 1

b. \({x^2} – 2xy + {y^2} – {z^2}\)

Giải:

a. \({x^2} – x – {y^2} – y\) \( = \left( {{x^2} – {y^2}} \right) – \left( {x + y} \right) = \left( {x + y} \right)\left( {x – y} \right) – \left( {x + y} \right)\)

\( = \left( {x + y} \right)\left( {x – y – 1} \right)\)

b. \({x^2} – 2xy + {y^2} – {z^2}\) \( = \left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} \right) – {z^2} = {\left( {x – y} \right)^2} – {z^2}\)

\( = \left( {x – y + z} \right)\left( {x – y – z} \right)\)


Câu 32 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. \(5x – 5y + ax – ay\)

b. \({a^3} – {a^2}x – ay + xy\)

c. \(xy\left( {x + y} \right) + yz\left( {y + z} \right) + xz\left( {x + z} \right) + 2xyz\)

Giải:

a. \(5x – 5y + ax – ay\) \( = \left( {5x – 5y} \right) + \left( {ax – ay} \right)\)

\( = 5\left( {x – y} \right) + a\left( {x – y} \right) = \left( {x – y} \right)\left( {5 + a} \right)\)

b. \({a^3} – {a^2}x – ay + xy\) \( = \left( {{a^3} – {a^2}x} \right) – \left( {ay – xy} \right)\)

\( = {a^2}\left( {a – x} \right) – y\left( {a – x} \right) = \left( {a – x} \right)\left( {{a^2} – y} \right)\)

c. \(xy\left( {x + y} \right) + yz\left( {y + z} \right) + xz\left( {x + z} \right) + 2xyz\)

\(\eqalign{  &  = {x^2}y + x{y^2} + yz\left( {y + z} \right) + {x^2}z + x{z^2} + xyz + xyz  \cr  &  = \left( {{x^2}y + {x^2}z} \right) + yz\left( {y + z} \right) + \left( {x{y^2} + xyz} \right) + \left( {x{z^2} + xyz} \right)  \cr  &  = {x^2}\left( {y + z} \right) + yz\left( {y + z} \right) + xy\left( {y + z} \right) + xz\left( {y + z} \right)  \cr &  = \left( {y + z} \right)\left( {{x^2} + yz + xy + xz} \right) = \left( {y + z} \right)\left[ {\left( {{x^2} + xy} \right) + \left( {xz + yz} \right)} \right]  \cr  &  = \left( {y + z} \right)\left[ {x\left( {x + y} \right) + z\left( {x + y} \right)} \right] = \left( {y + z} \right)\left( {x + y} \right)\left( {x + z} \right) \cr} \)


Câu 33 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính nhanh giá trị của mỗi đa thức

a. \({x^2} – 2xy – 4{z^2} + {y^2}\)  tại \(x = 6;y =  – 4\)  và \(z = 45\)

b. \(3\left( {x – 3} \right)\left( {x + 7} \right) + {\left( {x – 4} \right)^2} + 48\)  tại \(x = 0,5\)

Giải:

a. \({x^2} – 2xy – 4{z^2} + {y^2}\) \( = \left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} \right) – 4{z^2}\)

\( = {\left( {x – y} \right)^2} – {\left( {2z} \right)^2} = \left( {x – y + 2z} \right)\left( {x – y – 2z} \right)\)

Thay \(x = 6;y =  – 4;z = 45\) vào biểu thức, ta có:

\(\left( {6 + 4 + 90} \right)\left( {6 + 4 – 90} \right) = 100.\left( { – 80} \right) =  – 8000\)

b. \(3\left( {x – 3} \right)\left( {x + 7} \right) + {\left( {x – 4} \right)^2} + 48\)

\(\eqalign{  &  = 3\left( {{x^2} + 7x – 3x – 21} \right) + {x^2} – 8x + 16 + 48  \cr  &  = 3{x^2} + 12x – 63 + {x^2} – 8x + 64 = 4{x^2} + 4x + 1 = {\left( {2x + 1} \right)^2} \cr} \)

Thay \(x = 0,5\) vào biểu thức ta có: \({\left( {2.0,5 + 1} \right)^2} = {\left( {1 + 1} \right)^2} = 4\)

 


Câu 8.1 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích thành nhân tử

a. \(4{x^2} – {y^2} + 4x + 1\)

b. \({x^3} – x + {y^3} – y\)

Giải:

a. \(4{x^2} – {y^2} + 4x + 1\) \( = \left( {4{x^2} + 4x + 1} \right) – {y^2} = {\left( {2x + 1} \right)^2} – {y^2}\)

\( = \left( {2x + 1 + y} \right)\left( {2x + 1 – y} \right)\)

b. \({x^3} – x + {y^3} – y\) \( = \left( {{x^3} + {y^3}} \right) – \left( {x + y} \right) = \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} – xy + {y^2}} \right) – \left( {x + y} \right)\)

\( = \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} – xy + {y^2} – 1} \right)\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button