Giáo dục

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2022 – 2023

Đề thi Sử 8 giữa học kì 1 năm 2022 – 2023 gồm 2 đề thi giữa kì 1 có ma trận đề thi kèm theo đáp án giải chi tiết.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Lịch sử 8 giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề thi. Ngoài ra các em tham khảo thêm: đề thi giữa học kì 1 môn Toán 8, đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8, đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Ma trận đề thi Sử 8 giữa học kì 1

Tên Chủ đề

(nội dung, chương…)

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
VD VD cao
TNKQ TL TNKQ TL
1.Thời kì xác lập của CNTB -Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp

-Giêm- Oát phát minh ra máy hơi

-Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII)

– Phong trào công nhân

 

Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2c

0,5đ

5%

  2c

0,5đ

5%

  1c

0,25đ

2,5%

  5c

1.25đ

12,5%

2 .Các nước

Âu-Mĩ cuối TK

XIX -Đầu XX.

cách mạng công nghiệp máy móc được phát minh và sử dụng ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng Nga 1905-1907 Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga do Lê-nin thành lập là Đảng kiểu mới -Công xã Pari là nhà nước kiểu mới.

– Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối XIX- Đầu XX.

 
Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2c

0.5đ

5%

1c

30%

1c

0,25đ

2,5%

  2c

0,5đ

5%

  6c

4.25đ

42,5%

 

3. Châu Á thế

kỉ XVIII – Đầu TK XX

-Cách mạng Tân Hợi (1911).

– Ấn Độ TK XVIII- Đầu XX

cách mạng Tân Hợi năm 1911      
Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2c

0.5đ

5%

1c

40%

 

 

      3c

4.5đ

45%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

8c

8.5đ

85%

  3c

0,75đ

7,5%

  3c

0,75đ

7,5%

  14c

10đ

100%

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Lịch sử 8

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ in hoa đầu câu mà em cho là đúng.

Câu 1. Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho :

A. Nhân dân lao động Anh

B. Quí tộc cũ

C. Giai cấp tư sản và quý tộc mới

D. Vua nước Anh

Câu 2. Giêm- Oát phát minh ra máy hơi nước vào năm nào?

A. 1769

B. 1764

C. 1784

D. 1785

Câu 3. Cuối thế kỉ XIX, nước Anh dẫn đầu thế giới về?

A. Sản xuất lương thực

C. Sản xuất công nghiệp nhẹ

B. Sản xuất công nghiệp nặng

D. Xuất khẩu tư bản, thương mại

Câu 4. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?

A. Tư sản

C. Tiểu tư sản

B. Vô sản

D. Tăng lữ

Câu 5. Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân chống lại tư sản là?

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.

B. Mít tinh, biểu tình

C. Khởi nghĩa vũ trang.

D. Bãi công

Câu 6. Công xã Pari là nhà nước kiểu mới vì?

A. Đây là bộ máy nhà nước tiến bộ đầu tiên trên thế giới do nhân dân lao động Pari bầu ra.

B. Hội đồng công xã Pari vừa là cơ lập pháp vừa là cơ quan hành pháp, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

C. Công xã Pari ban hành nhiều chính sách xã hội tiến bộ.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 7. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ cũng là cuộc cách mạng tư sản vì:

A. Cho ra đời một quốc gia mới/Hợp chủng quốc Hoa Kì.

B. Mĩ là nước cộng hòa liên bang theo chế độ tổng thống.

C. Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của thực dân Anh, mở đường cho kinh tế tư bản Mĩ phát triển.

D. Có ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.

Câu 8. Trong cách mạng công nghiệp máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên trong ngành:

A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp khai khoáng.

C. Công nghiệp dệt .

D. Giao thông vận tải.

Câu 9. Cách mạng Tân Hợi (1911).

A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

C. Là cuộc khởi nghĩa nông dân

B. Là cuộc cách mạng vô sản

D. Là cuộc biểu tình của công nhân, trí thức

Câu 10. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga do Lê-nin thành lập là Đảng của :

A-Phong kiến

B-Tư sản

C-Nông dân

D-Vô sản

Câu 11. Ý nào sau đây không thuộc chính sách cai cai trị của chính quyền thực dân Anh ở Ấn Độ ?

A-Xây dựng bộ máy chính quyền cai trị Ấn Độ một cách trực tiếp

B-Thực hiện chính sách vơ vét ,bóc lột Ấn Độ một cách thậm tệ

C-Thực hiện chính sách chia để trị

D-Khuyến khích phát triển nền văn hoá dân tộc hòng xoa dịu tinh thần phản kháng của nhân dân Ấn Độ .

Câu 12. Hãy nối nước đế quốc ở cột trái với đặc điểm chủ yếu của nước đó ở cột phải :

A Nối B
A. Anh 1. Đế quốc cho vay lãi
B. Pháp 2. Đế quốc thực dân
C. Đức 3. Đế quốc công nghiệp
D. Mĩ 4. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến

B. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (3đ)

Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng Nga 1905-1907 ?

Câu 2: (4đ)

Trình bày diễn biến, kết quả, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911?

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 Lịch sử 8

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C C B A A D
Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12
C C A D D A2, B1,C4,D3

II. Tự luận( 7 điểm)

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
 

 

 

Câu 1 :

-Cách mạng Nga 1905-1907 tuy thất bại nhưng nó làm lung lay chính phủ Nga Hoàng và bọn tư sản .

– Là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc cách mạng XHCN sẽ diễn ra vào năm 1917 .

– Cách mạng Nga 1905-1907 cổ vũ mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới.

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Câu 2 :

*Diễn biến :

– Ngày 10-10-1911,khởi nghĩa bùng nổ và thắng lợi ở Vũ Xương

Phong trào lan rộng ra các tỉnh mi ền Nam và miền trung của Trung Quốc -> Chính phủ Mãn Thanh bị sụp đổ

– 29/12/1911 Chính phủ lâm thời th ành l ập và tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc.- Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống..

– Tôn Trung Sơn mắc sai lầm thương lượng với Viên Thế Khải (quan đại thần nhà Thanh) đồng ý nhường cho ông ta lên làm Tổng thống (2/1912). Cách mạng coi như chấm dứt .

* Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thất bại

* Tính chất: là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ,không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc,không tích cực chống phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân

* ý nghĩa: Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh ,thành lập Trung Hoa Dân Quốc, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc

Có ảnh hưởng lớn đến phong trào gi ải ph óng d ân tộc ở châu Á trong đó có Việt Nam .

(1.5 điểm)

(0.5 điểm)

(1 điểm)

(1 điểm)

…………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo Dục

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button